Решения от заседание на КФН от 30 септември 2011 г.

На свое заседание от 30 септември 2011 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Трейс Груп Холд” АД, гр. София. Емисията е в размер на 22 000 000 лева, разпределени в 22 000 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 200 000  лева на 24 200 000 лева.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове в Република България на инвестиционен фонд „ДСК Фонд Паричен Пазар в Евро”, организиран и управляван от УД „ОТП Фонд Мениджмънт” АД, гр. Будапеща.
Вписва горепосочената емисия в публичния регистър и „ДСК Фонд Паричен Пазар в Евро” като емитент.

3. Допуска Антон Бранков до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.

Одобрени са изменения в Правилниците за организацията и дейността на задължителните пенсионни фондове, управлявани от ПОК „Доверие” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на универсалния и професионален пенсионен фонд, управлявани от  ПОК „Доверие” АД.

Решения № 606 и 607 са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец юли 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-юли 2011 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 790 377 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 147 231 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 0,5 % в общото застраховане и ръст от 3,7 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор се отчита ръст от 0,2 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (38,8 %) и „Автокаско” (33,0 %) или общо 71,8 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 17,9 % от общия премиен приход.

Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2010 г. се отчита при половината от видовете застраховки, като най-голямо е то по: „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Злополука” и „Товари по време на превоз”.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец юли 2011 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 109 429 хил. лв. и формират 74,3 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,8 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 11 495 хил. лв.

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по повечето видове застраховки, като най-голям е той по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд.

Брутният премиен приход към края на месец юли 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 26 677 хил. лв., с което се наблюдава спад от  4,9 % на годишна база.

Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” от 31,8 % и  „Извънболнична медицинска помощ” от 23,8 %. 

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по пакетите „Стоматологични услуги” (26,7 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (1,4 %). По останалите здравноосигурителни пакети се отчита спад, като той е най-значителен по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” (-19,5 %).

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.07.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 198 866 при 201 064 към края на юли 2010 г.

КФН и БАДДПО обсъдиха предстоящите промени в КСО

Днес, 21 септември 2011 г. , се проведе дискусия във връзка с подготвяните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. На срещата присъстваха представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, експерти от КФН, както и членове на работната група от Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика, участвали в подготовката на законопроекта.  Заместник-председателят на КФН г-н Ангел Джалъзов беше модератор на събитието. Той запозна присъстващите с основните моменти от предложенията за промени.

Представителите на пенсионноосигурителните дружества приветстваха повечето от измененията в КСО, както и стремежа да се подобри качеството на дейността по допълнителното пенсионнно осигурява. Същевременно те направиха своите коментари по някои от предстоящите промени, свързани с инвестиционните регулации, размерът на таксите и удръжките, събирани от пенсионните фондове и текстовете за «свързани лица” и «контрол».

До 26 септември т.г БАДДПО писмено ще представи в КФН своите бележки и предложения по законопроекта.

 

 

Проверката на КФН относно съдържанието на одитираните годишни финансови отчети за 2010 г. констатира непълноти в данните, представени от някои дружества

В обхвата на проверката на управление „Надзор на инвестиционната дейност” по същество на представените годишни финансови отчети (ГФО) за 2010 г. попадат публичните дружества, емитентите на други ценни книжа, дружествата със специална инвестиционна цел, управляваващите дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми.

Срокът за представяне на одитирани ГФО е до 90 дни от завършване на съответната финансова година, а съдържанието на ГФО е определено в ЗППЦК, ЗДСИЦ, Наредби № 2 и № 25 на КФН.

Настоящата проверка е за спазване на нормативните изисквания в съдържанието на представените ГФО за 2010 г., след приключилия първи етап на проверката – за тяхното представяне пред КФН и обществеността.

Констатирани са непълноти в отчетите за 45 публични дружества и емитенти на дългови ценни книжа, 7 дружества със специална инвестиционна цел и 5 договорни фонда. За целта са открити административни производства по издаване на принудителни административни мерки и е предоставен срок за привеждане на отчетите в съответствие с нормативните изисквания. Поради несъобразяване с препоръките на КФН за част от тези дружества са наложени принудителни административни мерки.

За 3 публични дружества и емитенти на дългови ценни книжа, които са в производство по несъстоятелност, от синдиците са представени уведомления за наличието на обективни причини за непредставянето на одитиран ГФО за 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 19 септември 2011 г.

На свое заседание от 19 септември  2011 г. КФН взе следните решения:

             1. Одобрява коригирано търгово предложение от „Химимпорт” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник ЦКБ АД на акции на „ Химснаб България АД от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 31.49 лева.

 

2. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Бандола Пропъртис” Лтд, Маршалски острови, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Юробанк И Еф Джи”АД, гр. София, на акции на „София Хотел Балкан” АД.

 3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции,  която ще бъде  издадена в резултат на увеличение на капитала на „Доверие – Обединен Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 300 000 обикновени, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 3.50 лева. Вписва горепосочената емисия / в процес на емитиране/ в публичния регистър.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 август 2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 370, като за август 6 са нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват застрахователна дейност у нас.

Към 31 август 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 548, , като новите за месеца заявили желание са 11 застрахователни посредници.

„Мартика” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което вписа вписва „Мартика” ЕООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери 
Решение № 585 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” извърши проверка по спазване на разпоредбите на ЗППЦК, ЗДСИЦ и подзаконовите нормативни актове за представянето на финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г.

КФН напомня, че съгласно изискванията на ЗППЦК, (глава Шеста „а”, Раздел ІІ, чл. 100о, ал. 2) емитентът е длъжен да разкрива публично тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие, с определеното от закона съдържание.

На 29.08.11 г. изтече срокът за представяне на необходимите данни в КФН за второто тримесечие на 2011 г.

Въз основа на извършена документна проверка на постъпилите в КФН тримесечни консолидирани отчети за дейността за второ тримесечие на 2011 г. на хартиен носител и чрез е-Register, се констатира, че 11 дружества не са го представили или са го представили с голямо закъснение над 10 дни.

С цел осигуряване на достатъчна информация за финансовото състояние на съответното поднадзорно лице, за тези дружества ще се открият административни производства по налагане на принудителна административна мярка и ще се издадат актове за установено административно нарушение.

От представените в КФН тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността за второ тримесечие на 2011 г. 44 дружества са представили отчета си след законоустановения срок, като при преобладаващата част от дружествата закъснението е от три дни, а най – голямото закъснение е от 10 дни, поради което закъснението следва да се приеме за незначително.

Следващият етап е проверка по същество на съдържанието на представените консолидирани отчети, като констатациите на КФН ще бъдат своевременно оповестени.

Застрахователното предприятие Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Италия, е в ликвидация

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 2 септември 2011 г. е получила информация от застрахователния надзор на Италия за започване на процедура по ликвидация на италианското застрахователното предприятие Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Датата, бележеща началото на ликвидацията е 28 юли 2011 с назначаването на г-н Andrea Grosso за ликвидатор с два офиса на дейност: Via Malpighi, 9 – 00161 Рим и Piazza Piccapietra, 73/1 – 16121 Генуа. Посоченото дружество не е изпращало нотификация за намерение да извършва дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.

Допълнителна информация може да се получи от оторизираното лице на органа за застрахователен надзор на Италия: Mr. Fausto Parente – Head of the International Affairs Department.