Информационната система, чрез която ще се издават полици по „Гражданска отговорност”, ще стартира от 1 юни 2011 г.

На 30 май 2011 г. в сградата на КФН се проведе среща между заместник-председателя на КФН г-н Борислав Богоев, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и представители на Асоциацията на българските застрахователи, на „Гаранционния фонд”, на Българската асоциация на застрахователните брокери, на Асоциацията на застрахователните брокери, на Асоциацията на застрахователна сигурност, на Асоциацията за застрахователна сигурност, на Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, на Асоциацията за защита на пострадали при пътно транспортно произшествие, както и от Съюза на застрахователните агенти. Темата на срещата беше готовността за стартиране на информационната система, чрез която ще се издават полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и по този повод присъства и софтуерната фирма „Мусала Софт СТЦ Интерпред”, която разработва системата. Фирмата представи системата, както и нивото на адаптация на застрахователите към нея.
Не е необходим отлагателен период, обобщи информацията г-н Богоев, има възможност системата да стартира от 1 юни 2011 г., но следва да се предвиди период, в който да се тества системата и да се отстраняват възникналите технически проблеми. Беше решено да се даде 45 дневен тестови период, за да се осигури възможност  всички  служители на застрахователните компании, на брокерите и застрахователните агенти да се включат в системата, както и да се обучат да работят с нея. От 18 юли 2011 г. всички, които предлагат полици по „Гражданска отговорност”, ще трябва да имат готовност да ги издават само чрез системата. След въвеждане на данните, необходими за издаване на полицата, електронната система ще генерира определен код (индивидуален номер на полицата) в реално време. По този начин ще отпадне необходимостта от отчитане на полиците и ще се прекрати лошата практиката на отчитане на полиците с голямо забавяне.
„Електронната полица” ще даде възможност да се засили и контрола по отношение наличността на „Гражданска отговорност”, тъй като всяка полица от момента на издаването й, в реално време ще се отчита в системата. Друго предимство за потребителите, което ще създаде действащата информационна система, е възможността за изграждане на системата „Бонус-малус”. В нея ще бъдат заложени критерии, които ще влияят на цената на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и причинените щети. Системата ще позволи да се намали и времето за издаване на полицата, тъй като данните за МПС и собственика веднъж въведени, те само ще се актуализират при всяко подновяване на полицата. Така ще се минимизира и възможността за допускане на грешки при въвеждане на данните.   

 

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2011 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През първото тримесечие на 2011 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 51 868 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 44 439 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2011 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 49 433 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за първото тримесечие на 2011 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2011 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2011 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2011 г. е 3 861 468 души, като нараства спрямо 31.03.2010 г. с 2,60 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,27 на сто, в професионалните – 84,93 на сто, в доброволните – 58,02 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,39 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 35,5 г., в професионалните – 40,7 г., в доброволните – 47,4 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,6 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2011 г. възлизат на 4 114 979 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2010 г. отбелязват ръст от 24,52 на сто.

През м. март 2011 г. беше осъществено прехвърляне от професионалните пенсионни фондове във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване съгласно § 4а от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване на средствата по индивидуалните партиди на 45 699 лица (жени, родени от 1.01.1955 г. до 31.12.1959 г. вкл., и мъже, родени от 1.01.1952 г. до 31.12.1959 г. вкл.) в размер на общо 107 666 хил.лв.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2011 г. възлизат на 27 831 хил. лв. и нарастват с 67,68 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото тримесечие 2011 г. е в размер на 14 015 хил.лв.

Резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2011 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2011 г. по пол и възраст ще бъде публикувана в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН от 28 май 2011 г.

На свое заседание от 28 май 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 1 238 930 броя обикновени акции с право на глас, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Номиналната и  емисионната стойност на акцията е 10 лева всяка.

2. Разрешава предлагането в Република България на акциите на 18 подфонда на инвестиционно дружество от отворен тип „Фондове Амунди”, управлявано от управляващо дружество „Амунди Люксембург” С.А.

Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за периода януари – февруари 2011 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – февруари 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg в раздел „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване за месец януари 2011 г. възлиза на 7 278 хил. лв., а изплатените претенции на 1 807 хил. лв.

За периода януари-февруари 2011 г. записаните премии от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлизат на 12 200 хил. лв., при 14 065 хил. лв. отчетени за същия период на 2010 г., с което се отчита спад от 13,3 % на годишна база. Изплатените претенции намаляват с 1 % спрямо същия период на 2010 г. и възлизат на 3 580 хил. лв.

Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2010 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за 2010 г.са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg в раздел „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход за 2010 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 42 158 хил. лв., като се наблюдава ръст от 10,2 % на годишна база.

Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 24 540 хил. лв. и нарастват с 12,9 % на годишна база.

Към края на 2010 г. общият размер на здравноосигурителните резерви  възлиза на 14 442 хил. лв., отчитайки увеличение от 16,9 % спрямо заделените година по-рано резерви.

Техническият резултат постигнат от здравноосигурителните дружества е отрицателен и възлиза на (-3 179 хил. лв.), при (-995 хил. лв.) за 2009 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 15,5 % на годишна база и възлиза на 78 348 хил. лв. Собственият капитал на здравноосигурителните дружества нараства със 17,2 % на годишна база и достига 52 554 хил. лв., при 44 850 хил. лв. към края на 2009 г.

На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 31 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 21,4 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

По действащи договори към края на 2010 г. броят на здравноосигурените лица е 207 307, при 177 907 към края на 2009 г.

Решение от заседание на КФН от 25 май 2011 г.

На свое заседание от 25 май  2011 г. КФН взе следното решение :

  Одобри промени в устава на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с овластяване на Управителния съвет да увеличава  капитала на дружеството.

 

Приложена е принудителна административна мярка спрямо ЦД

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което  задължи СД на   „Централен Депозитар” АД в двумесечен срок от получаване на решението за прилагане на ПАМ да избере вътрешен одитор в съответствие с изискванията на Правилата за работа на вътрешния контрол на „Централен Депозитар” АД.  Задължи  също така  СД  на ЦД  в едноседмичен срок  да включи в седмичния си бюлетин  информация за точния процент акции, притежавани от съответното лице преди промяната, датата на промяната и притежавания процент акции след промяната.

Решение № 322 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Прие се практика относно реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви

Комисията за финансов надзор (КФН), на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, приема следната практика относно: определяне размера на коефициента по чл.8 ал.5 от Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви, с който се коригира размера на претенциите по застрахователни, презастрахователни или здравноосигурителни договори, предявени по съдебен ред, за които дружеството е уведомено и по които няма произнасяне на съда, или които са били отхвърлени на предходна инстанция, преди решението да е влязло в сила.

При определяне на коефициента по чл. 8, ал. 5 от Наредба № 27 следва се включват и извънсъдебни споразумения, но само ако са последвани от отказ от иска по смисъла на чл. 233 от ГПК. Правните последици на извънсъдебната спогодба могат да се приравнят на правните последици от съдебна спогодба само ако последва отказ от иска, тъй като съдебната спогодба се потвърждава от съда и придобива сила на присъдено нещо между страните. По този начин се слага край на съдебния процес. Извънсъдебната спогодба не се характеризира със сила на присъдено нещо и не слага край на съдебния спор, но ако бъде последвана от отказ от иска по смисъла на чл. 233 от ГПК се слага край на съдебния спор и се пресича възможността да бъде предявен отново.

Практиката е публикувана в раздел “Административни документи”-“Практики”.

Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2011 г.

Представените индивидуални данни от справките на поднадзорните лица за дейността по застраховане към края на месеците януари и февруари 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН в раздел“Статистика” – „Застрахователен пазар”.
Към края на месец януари 2011 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 136 328 хил. лв., а от животозастрахователите – 23 606 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита  спад от 6,6 % в общото застраховане и ръст от 5,7 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор – спад от 5,0 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Записаните към края на месец февруари 2011 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 224 311 хил. лв., а от животозастрахователите – на 41 726 хил. лв., като се отчита спад от 3,4 % на годишна база в общото застраховане и ръст от 9,2 % на годишна база в животозастраховането, или общо за пазара – спад от 1,6 %.
Към края на месец февруари най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (47,6 %) и „Автокаско” (30,3 %)  или общо 77,9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат 13,1 % дял в общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2010 г. се отчита по застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Летателни апарати”, „Товари по време на превоз”, „Кредити”, „ГО, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”, „Помощ при пътуване”, „ГО, свързана с притежаването и използването на летателни апарати” и „Заболяване”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец февруари 2011 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 32 593 хил. лв. и формират 78,1 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 3,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 1 429 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховки „Живот” и рента, „Живот”, свързана с инвестиционен фонд и „Допълнителна застраховка”.