Решения от заседание на КФН на 25.05.2016 г.

На заседанието си на 25.05.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД относно издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „С-МИКС”с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатирани непълноти и несъответствия и да представи допълнителни документи и информация.
 
2. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД относно издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „С-БОНДС” с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатирани непълноти и несъответствия и да представи допълнителни документи и информация.
 
3. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия акции издавани от „Алфа България” АД, съгласно решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.11.2014 г.
 
4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Елана Финансов Холдинг” АД, град София. Вписва емисията облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Вписва „Елана Финансов Холдинг” АД като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Риск Инженеринг” АД за закупуване чрез ИП „Евро-финанс” АД на акции на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Възнамерява да спазва приетите от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване Насоки относно надзора на клонове на застрахователни предприятия от трети държави с изключение на Насока 57 – Преходни изисквания по отношение на информацията и Насока 58 – Срок за подаване на преходни изисквания по отношение на информацията, които определя, че не спазва. Насоките относно надзора на клонове на застрахователни предприятия от трети държави може да намерите тук.
 
7. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на застрахователя „Застрахователна компания Медико-21” АД, а именно от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението ЗК „Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия по следните видове застраховки съгласно номенклатурата на Раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ – т. 13, 14, 15 и 17.
 
9. Изпраща уведомление до компетентните органи на Федерална Република Германия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Австрия и Кралство Нидерландия относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните видове застраховки съгласно номенклатурата на Раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ – т. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1., 13, 16 и 18.
 
10. Издава на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве” АД, лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква „А” на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането (в сила от 01.01.2016 г.)

Решения от заседание на КФН на 25.05.2016 г.

На заседанието си на 25.05.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД относно издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „С-МИКС”с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатирани непълноти и несъответствия и да представи допълнителни документи и информация.
 
2. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД относно издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „С-БОНДС” с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатирани непълноти и несъответствия и да представи допълнителни документи и информация.
 
3. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия акции издавани от „Алфа България” АД, съгласно решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.11.2014 г.
 
4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Елана Финансов Холдинг” АД, град София. Вписва емисията облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Вписва „Елана Финансов Холдинг” АД като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Риск Инженеринг” АД за закупуване чрез ИП „Евро-финанс” АД на акции на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Възнамерява да спазва приетите от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване Насоки относно надзора на клонове на застрахователни предприятия от трети държави с изключение на Насока 57 – Преходни изисквания по отношение на информацията и Насока 58 – Срок за подаване на преходни изисквания по отношение на информацията, които определя, че не спазва. Насоките относно надзора на клонове на застрахователни предприятия от трети държави може да намерите тук.
 
7. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на застрахователя „Застрахователна компания Медико-21” АД, а именно от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението ЗК „Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия по следните видове застраховки съгласно номенклатурата на Раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ – т. 13, 14, 15 и 17.
 
9. Изпраща уведомление до компетентните органи на Федерална Република Германия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Австрия и Кралство Нидерландия относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните видове застраховки съгласно номенклатурата на Раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ – т. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1., 13, 16 и 18.
 
10. Издава на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве” АД, лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква „А” на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането (в сила от 01.01.2016 г.)

Искане за предоставяне на допълнителна информамция от участниците в Прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите

До 25 май 2016 г. участниците в прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите трябваше да направят своя избор за независим външен експерт, съгласно публикуваните от КФН методологии на 13 май 2016 г.
 
Във връзка с горното, Комисията за финансов надзор уведомява всички участници в прегледите, че в срок до 31 май 2016 г., следва да предоставят допълнителна информация на КФН, както и цялата съотносима информация относно избор на независим външен експерт, включително и детайли относно избора на екипи, които да осъществят прегледите.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2016 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2016 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2016 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2016 г. е 4 407 987 души, като нараства спрямо 31.03.2015 г. с 2,19 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2016 г. са акумулирани нетни активи на стойност 9 535 008 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2015 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 9,30 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие  на 2016 г. възлизат на  37 798 хил.лв. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2016 г. е в размер на 13 484 хил.лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2016 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2016 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 13.05.2016 г.

На заседанието си на 13.05.2016 г. КФН реши:

 

1. Изпраща писмо до „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД с указания за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия относно потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Евролийз ауто” ЕАД, гр. София. Вписва дружеството като емитент, и емисията облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Одобрява проект за промяна в устава на „Софарма Билдингс” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 16.06.2016 г.
 
4. Потвърждава съгласието си, че ще съобразява надзорната си практика с Насоки на ESMA за оценяването на знанията и компетентността.
 
5. Приема на второ четене проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
 
6. Прекратява образуваната процедура за промяна на статута по чл. 37 от КЗ на „Здравнозастрахователно дружество – Планета” ЕАД, а именно: от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
7. Изпраща уведомления до компетентния орган на Република Румъния за намерението на застрахователен брокер „Брокер Инвест” ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на посочената държава членка на ЕС.
 
8. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти в документите на „Застрахователна компания Медико-21” АД във връзка със заявление за одобрение на промяна в статута на застрахователя по чл. 37 от КЗ, а именно: застраховател без право на достъп на достъп до единния пазар.
 
9. Приема методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите и методологията за извършване на преглед на активите на пенсионните фондове, изготвени от ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ ЪРНСТ & ЯНГ”. Методологиите на български и на английски език са налични на сайта.

Решения от заседание на КФН на 13.05.2016 г.

На заседанието си на 13.05.2016 г. КФН реши:

 

1. Изпраща писмо до „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД с указания за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия относно потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Евролийз ауто” ЕАД, гр. София. Вписва дружеството като емитент, и емисията облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Одобрява проект за промяна в устава на „Софарма Билдингс” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 16.06.2016 г.
 
4. Потвърждава съгласието си, че ще съобразява надзорната си практика с Насоки на ESMA за оценяването на знанията и компетентността.
 
5. Приема на второ четене проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
 
6. Прекратява образуваната процедура за промяна на статута по чл. 37 от КЗ на „Здравнозастрахователно дружество – Планета” ЕАД, а именно: от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
7. Изпраща уведомления до компетентния орган на Република Румъния за намерението на застрахователен брокер „Брокер Инвест” ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на посочената държава членка на ЕС.
 
8. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти в документите на „Застрахователна компания Медико-21” АД във връзка със заявление за одобрение на промяна в статута на застрахователя по чл. 37 от КЗ, а именно: застраховател без право на достъп на достъп до единния пазар.
 
9. Приема методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите и методологията за извършване на преглед на активите на пенсионните фондове, изготвени от ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ ЪРНСТ & ЯНГ”. Методологиите на български и на английски език са налични на сайта.

КФН публикува методологията, по която ще се извърши прегледа на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши прегледа на активите на българските пенсионни фондове

След подробен преглед на методологиите и на базата на консенсус, Управляващият комитет препоръча на Комисията за финансов надзор (КФН) да одобри методологията, по която ще се извърши преглед на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши преглед на активите на българските пенсионни фондове, в съответствие с Раздел 2 „Структура на управление” от  Техническото задание на УК.

Съгласно Техническото задание, методологиите за двата прегледа, изготвени от Ernst & Young и прегледани от УК бяха одобрени от Комисията за финансов надзор на 13 май 2016 г. Методологиите ще послужат за основа, на базата на която ще се проведат прегледите, извършвани от независими външни експерти. Допълнителни пояснения по методологиите ще се предоставят на независимите външни експерти под формата на въпроси и отговори (Q&A).

УК включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/EIOPA (членове с право на глас), както и представители на Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари/ESMA (наблюдатели, със съвещателен глас).

Можете да намерите Методологиите и формите към тях тук.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец април 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 април 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 530.     

През месец април 12 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 30 април 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2108.    

През април няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 април 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 13.       

През месец април няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 април 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 40.        

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 04.05.2016 г.

На заседанието си на 04.05.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, приети на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Вписва последваща емисия акции, издадени от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала, осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3. Одобрява списък и оповестява лицата, които да извършат преглед на активите на пенсионните фондове в България и преглед на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар.  Списъците може да намерите на интернет страницата на КФН на български и на английски език.

Решения от заседание на КФН на 04.05.2016 г.

На заседанието си на 04.05.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, приети на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Вписва последваща емисия акции, издадени от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала, осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3. Одобрява списък и оповестява лицата, които да извършат преглед на активите на пенсионните фондове в България и преглед на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар.  Списъците може да намерите на интернет страницата на КФН на български и на английски език.