Определяне минималните премии по задължителната застраховка

Минималните премии по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за 2004 г. на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства бяха определени със заповед на Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, заместващ ръководещия управление "Застрахователен надзор".
Размерът на премиите е определен след анализ на данните, събрани от застрахователите, от Дирекция НС "Полиция" и Националния статистически институт за пътнотранспортните произшествия, нанесените вреди, изплатените застрахователни обезщетения и получени премии.
Анализът на получените данни показва различна квота на щетимост при отделните категории МПС, на чиято база се прилага  диференциран подход в зависимост кубатурата на колата.
Увеличението не е с един и същ процент за всички категории коли, а е различен в зависимост от квотата на щетимост. За колите с мощност до 800 куб. см. минималната премия се увеличава с 25.64 % /10 лв./ или от 39 лв. на 49 лв. До 1 300 куб. см. увеличението е с 24.49 % /12 лв./ или от 49 лв. на 61 лв. До 1 800 куб. см. увеличението е с 30.36 % /17 лв./ или  от 56 лв. на 73 лв.  До 2 500 куб. см. увеличението е с 39.39% / 26 лв./ или от 66 лв. на 92 лв. Най-голямо е увеличението при колите над 2500 куб. см. с 46.74 % / 37 лв./ или от 79 лв. на 116 лв.
Средно увеличението при леките автомобили е с 29,82 %, а при всички МПС е 30.09 %.
Нуредин Кафелов подписа и заповед, с която определи и размерът на процентите за вноските към Гаранционния фонд за 2004 г. Вноската по застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства е 1,5%, а по застраховка "Злополука"-1 %.

Пълният текст на заповедите може да намерите на интернет-страницата на КФН, раздела "Документи", управление "Застрахователен надзор".

Решение на зам.-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор

 След проверка на програмното осигуряване на инвестиционен посредник “Сомони 2001" ООД зам.-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, Димана Ранкова реши да го одобри. Констатирано е, че посредникът спазва изискванията на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници и че програмното осигуряване създава достатъчна възможност за своевременно, точно и пълно наблюдение и контрол върху финансовото му състояние и отговаря на изискванията на същата наредба.

Решение на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Бисер Петков, определи минималното равнище на доходността от инвестиране на средствата на професионалните пенсионни фондове за периода от 01.10.2001 г. до 30.09.2003 г. в размер на 6.43% на годишна база.

Решения от заседание на КФН

На свое заседание КФН взе следните решения :
       
1. КФН вписва в регистъра емисия ценни книжа в размер на 750 721 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Елпром ЗЕМ" АД,  София.

2. КФН вписва в регистъра емисия ценни книжа в размер на 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Метрон" АД, с. Пролеша.

3. КФН вписва в регистъра емисия ценни книжа в размер на 717 400 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка, издадени от "Пампорово" АД,  Смолян.

4. КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип "Ти Би Ай Евробонд" АД.

5. КФН отхвърли жалба от ПОД "Алианц България" АД против Заповед на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", с която спрямо дружеството са приложени принудителни административни мерки.

Решението не подлежи на обжалване.

Производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", започна спрямо 16 публични дружества и емитенти производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ по   чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. С нея дружествата се задължават в 7-дневен срок от получаване на  решението да представят в КФН и на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет за второто тримесечие на 2003 г. За 97 дружества и емитенти се открива производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ по   чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Тя задължава дружествата в 7-дневен срок от получаване на решението да отстранят непълнотите в представения отчет за второ тримесечие на 2003 г., като представят липсващите данни на хартиен и магнитен носител.
 Спрямо 9 дружества започна производство за прилагане на ПАМ по   чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно – задължават се в 7- дневен срок да представят на регулирания пазар на ценни книжа тримесечен отчет за първо тримесечие на 2003 година.

I. От дружествата с констатирани непълноти и несъответствия, 5 са внесли необходимите документи във връзка с откритата процедура: "Чугунолеене" АД – Ихтиман, "Невен" АД – Елхово, "Българска роза" АД – Карлово, "Независимост – 40" АД – Габрово, и"Мостстрой" АД – София;

Десет дружества са получили писмата-уведомления, но в определения срок не са внесли обяснения и възражения в КФН или са внесли документи, в които са отстранили частично или не са отстранили констатираните непълноти и несъответствия: "Родопска слава" АД – с. Бенковски, "Вега" АД – Плевен, "Възраждане 26 Холдинг" АД – София; "ЕМПИ" АД –  с. Тополово, "Заводски строежи" АД – Девня, "Металокерамика И" АД –  Исперих, "Филтекс" АД – Пловдив, "Винарска изба Врачанска теменуга" АД – Враца, "Югоизточен Холднг" АД – Нова Загора, и "Прософт" АД – София.

II. От дружествата, които не са представили отчет за второ тримесечие на 2003 г., "Дружба" АД – Пловдив, ги е представил.

Девет дружества са получили писмата-уведомления, но в определения срок не са внесли обяснения и възражения в КФН, както и документи във връзка с откритата процедура: "Вега" АД – Плевен, "Сердика-кула" АД – Кула, "Милкана – Червен бряг" АД – Червен бряг, "Естер инвестмънд" АД – Велико Търново, "Химко" АД – Враца, "Кюстендилски плод" АД  -Кюстендил, "Пътни строежи – Сливен" АД – Сливен, "Орфей Б" АД – Батак, и "Слънчеви лъчи" АД – Провадия.
 
III. Шест от дружествата, непредставили отчет за първо тримесечие на регулирания пазар на ценни книжа, са получили писмата уведомления, но в определения срок не са внесли обяснения и възражения в КФН, както и документи във връзка с откритата процедура. Тези дружества са: "Сердика – кула" АД – Кула, "Вега" АД – Плевен, "Слънчеви лъчи" АД – Провадия, "Орфей – Б" АД – Батак, "Югоизточен Холдинг" АД – Нова Загора, и "Кюстендилски плод" АД, гр. Кюстендил.
 
 Предвид обстоятелството, че 5-те дружества, посочени в т. I, и "Дружба" АД  – посочено в т. II, са изпълнили задълженията си във връзка с откритите процедури, Димана Ранкова взе решение за прекратяване на процедурата по прилагане на принудителната административна мярка спрямо тях.
 
 Предвид обстоятелството, че 10-те дружества, посочени в т. I, 9-те  – посочени в т. II, и 6-те – посочени в т. III, не са изпълнили задълженията си във връзка с откритите процедури, зам. председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за прилагане на принудителна административна мярка спрямо тях.
 
 

РЕШЕНИЕ на зам.-председателя, ръководещ управление

На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 74, ал. 5, във връзка с ал. 4, т. 2 от ЗППЦК Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", реши да издаде одобрение на Веселин Ралчев да придобие пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на "Дилингова финансова компания" АД – София.
След проверка за спазване на изискванията на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници  Димана Ранкова реши да одобри и програмното осигуряване на "Джорджо, Никълас енд Джонатан Капитал" АД.

Решение за отписване на “Майр-Мелнхоф-Никопол” АД от регистрите водени от КФН

На основание чл. 26, т. 3 от Наредбата и чл. 119, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗППЦК във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 15 от ЗКФН зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Димана Ранкова взе решение да отпише “Майр-Мелнхоф-Никопол” АД – гр. Никопол от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор.

Решения на Комисията за финансов надзор

На свое заседание КФН взе следните решения :

1. КФН отне издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Етева България" АД, гр. София.

2. КФН прие Наредба за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

Решение за отписване на

На основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и чл. 26, т. 1 от Наредбата във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 15 от ЗКФН, зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", Димана Ранкова взе решение за отписване на  "Метален амбалаж" АД, гр. Генерал Тошево от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

Разрешения за извършване на дейност като застрахователен брокер

Днес, 17 октомври 2003 г., председателят на Комисия за финансов надзор Апостол Апостолов официално връчи 11 разрешения за извършване на дейност като застрахователен брокер. С тях лицензираните брокери в България стават 132.

Следните физически и юридически лица получиха разрешения:

1. "НАЦИОНАЛ ИНС" ООД;
2. "СПА БРАКЕРС" ООД;
3. "МБИ МАРКЕТИНГБЕРАТУНГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД;
4. "АРСИ БРОКЪРС" ООД;
5. ЕТ "АПОЛОН БРОКЪРС – ВЪЛКО ВЪЛКАНОВ"
6. "ГЕОРГИЕВ – 2000" ЕООД;
7. "СЕКТОР 4" ЕООД;
8. "АЛМА ТУР БГ" АД;
9. ЕТ "ХАНС – ИВАН ГУМНЕРОВ";
10. "БРОКЕРС КОНСУЛТ" ООД;
11. "СТАРТ ИНВЕСТМЪНТ" ООД.