Съобщение за издадено постановление за налагане на глоба на Иво Прокопиев

КФН съобщава, че с постановление на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е наложена глоба в размер на 500 лева седмично, до изпълнение на принудителната административна мярка, приложена с Решение 657-Е/23.08.2013 г. на Иво Прокопиев, в качеството му на представляващ „Алфа Финанс Холдинг” АД.

Глобата е наложена поради неизпълнение на влязъл в сила административен акт, издаден от орган на КФН – принудителна административна мярка, задължаваща Иво Прокопиев, в качеството му на представляващ „Алфа Финанс Холдинг” АД, да представи на надзорния орган информация и документи от съществено значение за инвеститорите, с което надзорния орган се поставя в невъзможност да осъществява ефективен и адекватен надзор.

„Алфа Финанс Холдинг” АД, съответно представляващите го, демонстрират системно незачитане и неизпълнение на актове на КФН и влезли в сила съдебни решения на ВАС. Съдебните решения, с които е потвърдена принудителната мярка, за неизпълнението на която е наложена глоба на Иво Георгиев Прокопиев, могат да бъдат открити на следните адреси:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/dcd86c530149d136c2257c35005189f6?OpenDocument

и

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/f162f330f9158f1ec2257cc200226047?OpenDocument

Несъобразяването с решенията на съда, както и непрекъснатото игнориране на актовете на КФН от страна на "Алфа Финанс Холдинг" АД, съответно представляващите го, е грубо погазване на законите на Република България.

Наложената от КФН глоба, се налага до изпълнение на задължението, произтичащо от принудителната административна мярка и предоставянето на изисканата за целите на надзора информация. 

Постановлението за налагане на глобата може да бъде намерено тук.

Решения от заседание на КФН на 25 септември 2014 г.

На заседанието си на 25 септември 2014 г. КФН реши:

  1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от „Уеб Финанс Холдинг” АД, в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя безналични, поименни, лихвоносни, обезпечени, конвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка.
  2. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Лого Къмпани” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-финанс” АД на акции от капитала на „Дир.бг” АД от останалите акционери на дружеството.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 18.09.2014 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Датата, на която ще се проведе изпита, е 25.10.2014 г.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, в срок до 13.10.2014 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева. След издаване на акта, заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD.

 * В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

      За месец август 4 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 август 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 478.

  През месец август 17 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 4 са отказалите се. Към 31 август 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1817.

   Един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. През месец август общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.

     Към 31 август общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 30.

   Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Председателят на КФН разговаря с представители на вложителите в КТБ

Председателят на КФН Стоян Мавродиев разговаря с представители на фейсбук групата „КТБ-alive“, която защитава интересите на вложителите в КТБ. Целта на срещата бе да се обсъдят възможните варианти за разрешаване на кризата с банката.

По време на срещата Стоян Мавродиев изрази пълното си разбиране и съпричастност към затрудненията на хилядите вложители в КТБ и заяви готовност КФН да окаже пълна експертна и институционална подкрепа за намиране на законосъобразно и работещо решение, въпреки че Комисията не разполага със законови правомощия да надзирава банковата дейност и отношенията на банките с депозантите, вложителите и кредитополучателите. Той се ангажира да свика възможно най-скоро заседание на Консултативния съвет по финансова стабилност, в който влизат още Българската народна банка (БНБ) и Министерството на финансите (МФ), на което да се поставят всички отворени въпроси.

Председателят на КФН подчерта, че за КФН като регулатор на небанковия финансов сектор е изключително важно да се запази финансовата стабилност в страната и да бъдат адекватно защитени правата на потребителите на финансови услуги. Именно затова институцията е готова да допринесе с целия си експертен потенциал за генериране на работещи идеи за решения на кризата с „КТБ” АД, заяви пред представителите на групата Стоян Мавродиев. Според него трябва във възможно най-кратък срок да бъде изнесена пълната и обективна информация за състоянието на банката и на тази база експерти да разработят финансово обосновано решение за оздравяване и/или преструктуриране на КТБ, което да отчита интересите на всички: вложителите, бизнеса и обществото. Председателя на КФН изрази мнение, че евентуален фалит на банката би нанесъл сериозни преки и косвени щети на цялата финансова система, което не трябва да се допуска и затова комисията, въпреки ограничените си правомощия, е готова да съдейства за намиране на работещо решение, отчитащо и интересите на засегнатите, и националното и европейско законодателство във финансовата сфера. Трябва да се защитят правата на потребителите на финансови услуги у нас – това е ангажимент, който институциите в държавата имат и трябва да изпълняват съвестно, допълни той.

Комисията за финансов надзор ще настоява за спешно свикване на Консултативния съвет по финансова стабилност по казуса КТБ

Комисията за финансов надзор, като член на Консултативния съвет по финансова стабилност (КСФС), в който влизат още Българската народна банка (БНБ) и Министерството на финансите (МФ), ще инициира спешно свикване на заседание на органа. На него председателят на КФН Стоян Мавродиев ще настоява Съветът и неговите експерти да генерират идеи, добри за страната и обществото, водещи до решаване на казуса КТБ. Председателят на КФН ще предложи също да бъдат разгледани предложенията на работодателите и синдикатите, както и да се набележат следващите стъпки за излизане от кризата. С това се ангажира той на среща с организаторите и членовете на Експертния консултативен съвет (ЕКС) по проблемите на КТБ. От своя страна те приветстваха идеята за свикване на КСФС и го оцениха като отлична възможност за прозрачност и диалог по темата.

По време на срещата бе изразена общата тревога и загриженост от състоянието на банката и бяха обсъдени всички възможности за съвместни действия в посока запазване на финансовата стабилност у нас. Участниците в нея се обединиха около мнението, че решенията за КТБ трябва да са в рамките на закона и да се вземат само след като стане публична пълната информация за състоянието на банката. Стремежът е да се търси оздравяването й като най-важното е да не се допусне загуба на работни места и системен риск за бизнеса и финансовия сектор у нас.

Пред членовете Експертния консултативен съвет Стоян Мавродиев още веднъж заяви, че целият експертен потенциал на регулатора е на разположение за търсене и намиране на най-добрите работещи решения, които да защитават интересите на вложителите, депозантите и инвеститорите в банката и да са в интерес на обществото и бизнеса, защото институциите трябва да отстояват публичния интерес.

От КФН информираха членовете на ЕКС за всички предприети действия по казуса КТБ, отнасящи се до участниците в небанковия финансов сектор.

 

Решения от заседание на КФН на 18.09.2014 г.

На заседанието си на 18.09.2014 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 15 346 305 лева, разпределена в 15 346 305 бр. обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,05 лв. всяка, с ISIN код: BG1100040101, издадени от „Елана Агрокредит” АД, гр. София. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2. Одобрява промени в устава на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ, гр. София, предложени за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „СИ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Бургас за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

4. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 122, ал. 1, т. 2, буква „а” от Закона за пазарите на финансови инструменти, спрямо инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД.

5. Определя дата 25.10.2014 г. за провеждане изпит за професионална квалификация на лицата по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 28 на КФН за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, утвърждава конспект и ред на провеждане на изпита, както и правилата за оценяване и състав на изпитната комисия.

 

Ученици от 20 града завършиха успешно образователната програма на КФН „Небанковият финансов сектор в България”

София, 12.09.2014 г.

20 ученици и трима учители от цялата страна се включиха в образователната програма „Небанковият финансов сектор в България”, която Комисията за финансов надзор организира за 12-та поредна година, в рамките на три дни – от 09 до 11 септември, съвместно с Министерството на образованието и науката и фондация „Атанас Буров”. Участниците бяха представители на средните професионални училища от Варна, Русе, Велико Търново, София, Хасково, Свищов, Вършец и др.

В рамките на обучението си младите хора имаха възможност на теория и практика да се запознаят с участниците, процесите и спецификите на капиталовия пазар, застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване. Лекторите на програмата презентираха трите пазара от небанковия сектор, като бяха обхванати и функциите на регулатора. Учениците имаха конструктивни срещи и с представители на бизнеса: Финансова група „Карол”, ЕЛАНА Трейдинг, „Еврохолд България”, „АЙ ЕН ДЖИ Пенсионно осигурително дружество" и посетиха Българска фондова борса, Централния депозитар и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Владимир Савов, член на КФН, който отговаря за финансовата грамотност и защитата на потребителите на небанкови финансови услуги приветства участниците по повод успешното приключване на програмата и изрази увереност, че тя е била важна за бъдещото им кариерно ориентиране. Той подчерта, че високата финансова грамотност е задължително условие в съвременната действителност, а образователната програма осигурява отлична възможност за задълбочаване на финансовите познания.  „Сред най-важните функции на КФН са също и защитата на потребителите на небанкови финансови услуги, и повишаването на финансовата грамотност на хората – отговорности, които се отразяват върху ежедневните решения и финансите на всеки един от нас.”, допълни той.

„Като ученици в последен клас в училище вие сте изправени пред сериозни предизвикателства. Надявам се от тези няколко дни да сте научили как да задавате правилните въпроси – особено по отношение на финансовите теми, да търсите информация и сами да работите за повишаване на квалификацията си. Ние от Комисията за финансов надзор също винаги ще бъдем насреща, когато имате нужда от съдействие или експертен съвет”, каза в заключение г-н Савов.

Ежегодната образователна програма „Небанковият финансов сектор в България” е изключително практически ориентирана и запознава по интерактивен начин ученици от средните професионални училища в страната със структурата, участниците и процесите в небанковия финансов сектор. Като единствена по рода си в страната, тя осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране и повишаване на финансовата грамотност сред младите и е ценна и перспективна с оглед необходимостта от още по-тясна връзка между образованието, институциите и бизнеса.

 

Решения от заседание на КФН на 10 септември 2014 г.

На заседанието си на 10 септември 2014 г. КФН реши:

1. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия по заявление за издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Облигации” чрез вливане в „Райфайзен (България) Ликвидност”.  

2. Отказва издаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Байнекс” ЕООД.

3. Да се предостави на компетентните органи информация за намерението на ИП „Булброкърс” ЕАД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Италия.

4. Удължава до 29.09.2014 г. срока за отстраняване на констатирани непълноти в производството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от „Уеб Финанс Холдинг” АД.

5. Приема проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Основната цел на настоящия проект на ЗИД на ЗДКИСДПКИ е да въведе в националното законодателство приети изменения в чл. 18 от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (Директива 2003/41), в чл. 51 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директива 2009/65) и в чл. 15 от Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяване на кредитни рейтинги (Директива 2011/61). Измененията са насочени основно към намаляване на предоверяването на кредитни рейтинги от финансовите институции и отстраняването на проблеми, констатирани в надзорната практика. Проектът се намира в рубриката на сайта на КФН “Обществени консултации”, срокът за обществено обсъждане е 20 дни от датата на публикуване – 16.09.2014 г.

Решения от заседание на КФН на 03.09.2014 г.

На свое заседание от 03.09.2014 г., Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 889 320 лева, разпределени в 889 320 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност в размер на 23 лева за една акция, с ISIN код BG1100007126, които ще бъдат издадени от „Спиди” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2. Не налага окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Вентчър Екуити България” ЕАД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

3. Удължава срока за предоставяне от „Хаук Фънд Мениджмънт” АД на допълнителна информация и документи по искане по преписка РГ-08-48-1 от 26.08.2014 г.

4. Приема на първо четене проект на нова Наредба за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени от моторни превозни средства. Проектът на наредба e качен на сайта на КФН за обществено обсъждане в 15–дневен срок. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/NAREDBA.pdf