Задължава се СД на

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи Съвета на директорите на "Искър транспорт" АД, гр. Варна в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да назначи "Директор за връзки с инвеститорите" на дружеството и в 3-дневен срок от назначаването му да уведоми за това Комисията за финансов надзор, като представи копие от трудовия договор на лицето.

Пълния текст на решение 810 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се емисия облигации, издадена от

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова отписа емисия облигации – ISIN: BG2100008023, издадена от "АутоБохемия" АД, гр. София от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 811 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се Прокон-90″ АД-гр.София

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова отписа "Прокон-90" АД – гр. София от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 802 може да намерите в раздел "Документи".

Задължават се управителните органи на

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи управителните органи на "Комекс" ЕАД, гр. Каспичан в срок от един месец от получаване на решението да свикат извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и организират провеждането му не по-късно от четиридесет дни от свикването му, като включат в дневния ред точка за приемане на решение за извършване на промяна в правно-организационната форма: от ЕАД в АД и точка за приемане на изменения и допълнения в Устава, съобразени с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа".
Пълния текст на решение 803 може да намерите в раздел "Документи".

Решения на КФН от заседание на 24.11.2004 г.

1. Призна придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Лидия Братанова и Даниела Минкова.

 2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на  безналични, непривилигировани акции с право на един глас, право на дивидент, право на ликвидиционен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип "КД Пеликан" АД. Вписва емисията акции в публичния регистър по чл. 30, ал.1, т.3 и т.4. Вписва дружеството като емитент.
  
  3. Вписва "Интерлоджик – имоти" АД, гр. София, като публично дружество, както  и емисия ценни книжа в размер на 248 390 лв., разпределени в 24 839 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 10 лв. всяка една, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти.

 4. Прие указания относно прилагане на чл. 176 и следващите от Кодекса за социално осигуряване във връзка с правната същност на компенсаторните инструменти и възможността за инвестиране в тях на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Указанията са публикувани в раздел "Документи" – "Указания и изисквания"

5. Прие указания относно тълкуване и прилагане на чл. 178, ал. 3 и чл. 249 и следващите от глава двадесет и пета във връзка с чл. 178, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване – пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване не могат да придобиват заедно повече от 10 на сто от акциите на един емитент или да придобиват заедно участие, чрез което да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента. Указанията са публикувани в раздел "Документи" – "Указания и изисквания".
 

Задължава се

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи "Източни финанси" ООД, гр. София за следното:
1. При представяне на отчета по чл. 28, ал. 1 от Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 6) за месец ноември 2004 г. да внесе в КФН доказателства, че дружеството е привело дейността си в съответствие с изискването на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6;

2. В продължение на три месеца от получаване на решението да представя в КФН на 15 и 30 число на текущия месец: банкови извлечения от сметките на дружеството, справка за касовите наличности, ОКАЛ, счетоводен баланс и ОПР към същите дати, заверени и подписани от представляващия дружеството и от главния счетоводител, от които да е видно, че инвестиционният посредник се е съобразил с разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6.
Пълния текст на решение 800 може да намерите в раздел "Документи".

Задължава се

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи "Българска роза Пловдив" АД, гр. Пловдив чрез изпълнителния директор, в срок от три работни дни да изплати дивидентите, гласувани на общи събрания на акционерите  на дружеството, проведени съответно на 10.06.2000 г. и на 30.06.2001 г., на акционера – юридическо лице Розин Инвестмънт Лимитед, Кипър.

Пълния текст на решение 801 може да намерите в раздел "Документи".

Установява се изискуемо публично държавно вземане-такса от

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова установи изискуемо публично държавно вземане – такса от "Чумерна – 93" АД , дължима на основание чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН във връзка с т. 1.4. б. "а" от Тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, в размер на 31.11 (тридесет и един лев и единадесет стотинки) лева, ведно със законната лихва до датата на плащане, дължима на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Състояние на пазара по доброволно здравно осигуряване през първите девет месеца на 2004 година

Управление "Застрахователен надзор" към КФН обобщи статистическите данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за деветте месеца на 2004 година. Данните са въз основа на подадената информация от здравноосигурителните дружества за този период.
Премийният приход на дружествата по доброволно здравно осигуряване за деветмесечието е 7 279 хил. лв., а здравноосигурителните плащания са 3 833 хил. лв.

Подробна информация може да намерите на електронната страница на комисията, в раздел "Публикации", рубрика "Статистика и анализи", "Статистика на пазара на доброволно здравно осигуряване".

Решения на КФН от заседание на 17.11.2004 г

1 . Издаде лиценз на "Колос-1" АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.
Потвърди проспект за публично предлагане на  150 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1000 лева всяка, издадени от "Колос-1" АДСИЦ в резултат на  първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции / в процес на емитиране/ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

 2. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено от  "Лукойл Юръп Холдингс" Б.В., Холандия, за закупуване на акции на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Райфайзенбанк (България)" ЕАД..

 3. Прие Указания относно прилагане на  чл. 5, ал. 2, съответно чл. 15, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 3, изр. трето и на чл. 3, ал. 4 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г.:
– по отношение на заявления, за които са констатирани недостатъци, поправки, зачертаване, изтриване, добавяне върху тях, както и непопълнени данни, допуснати при първоначалното им приемане.
– Относно документи, които трябва да се представят при подаване на заявления за промяна на участие от осигурените лица в случай на промяна на трите им имена или ЕГН.

 4. Обсъди на първо четене проект на Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества. Проектът ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации, както и ще се публикува на интернет страницата на комисията.

5. Прие изменение и допълнение на Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.