Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg

Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg
 
В областта на пазарите на финансови инструменти от 3 януари 2018 г. предстои прилагането на нова нормативна уредба на европейско ниво, която включва Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти (MiFID2), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и над 20 делегирани регламента по прилагането им, както и пакет от Насоки на ESMA. По време на проведени от Комисията за финансов надзор (КФН) специализирани семинари (http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-za-pazarnite-uchastnitsi-na-koyto-predstavi-novata-pravna-ramka-na-osnovni-direktivi-na-es-8546.html) и при контактите с поднадзорни лица беше установено, че съществуват много неясноти и неизяснени въпроси. За целта беше създаден специален имейл mifid2@fsc.bg, на който заинтересованите лица могат да поставят въпроси относно новата правна рамка. За допълнителни подробности може да се обръщате на телефон 02 9404789.

Удължава се срокът на квестурата на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД)

С Решение № 980-ИП от 05.07.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) назначи квестор на дружеството с отнет лиценз на инвестиционен посредник „Интерактив Кампъни“ ЕООД и постанови забрана за управителя му Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява дружеството. На свое заседание от 25.09.2017 г. КФН взе решение № 1231-ИП/25.09.2017 г., с което удължи срока на квестурата и на забраната на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява дружеството с три месеца, считано от 06.10.2017 г.
Следва да се има предвид, че Наталия Ангелова Кумпикова е единственото лице, което има право да управлява и представлява „Интерактив Кампъни“ ЕООД до изтичане на срока на квестурата.

Решения от заседание на КФН на 25.09.2017 г.

На заседанието си на 25.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Приема за прилагане  опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници и институции по чл. 1, ал. 1, т. 3 – т. 9 от  Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници при изготвянето на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране („плановете“), съгласно изисквания на чл. 25, ал. 1 от същия закон и определяне на съдържанието на плановете, както и уведомяване на Европейския банков орган и изготвяне на образци във връзка с изисквания на Регламент 2016/962 от 16 юни 2016 г. относно плановете във връзка с прилагане на опростени изисквания.
 
2.Удължава срока на квестурата на “Интерактив Кампъни” ЕООД за три месеца, считано от 06.10.2017 г.
           
3. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар.
 
4. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Плюс 500 БГ” ЕАД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 90, ет. 14.
 
5. Изпраща писмо до „Ризърв Кепитал” АДСИЦ, с което изисква допълнителна информация във връзка с постъпило заявление за издаване на разрешение за прекратяване на дейността си и одобряване на ликвидатор на основание чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
           
6. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия, издадена от „Специализирани Логистични Системи” АД, гр. София. Емисията е корпоративни облигации в размер на 7 500 000 лева, разпределени в 7 500 броя обикновени, поименни, безналични, необезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50%, с лихвени плащания на всеки 6 месеца и главница, платима еднократно на датата на падежа. Срочността на емисията е 60 месеца, с дата на емитиране на облигациите на 22.03.2017 г. и дата на падеж 22.03.2022 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
7. Не налага окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „ТК – Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на 36 534 броя акции на цена от 11,00 лв. на акция на „Рилски лен” АД, гр. Самоков, от останалите акционери на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Образователно – Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД, гр. София, с което се изисква допълнителна информация във връзка с искането за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
9. Не налага забрана за публикуване на търгово предложение от „Форт” ООД, гр. Пловдив, на основание чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на цена 9,54 лв. за акция за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на акции на „Унипак” АД от останалите акционери на дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „Джи Ти Ем Кепитал” ЕООД (в процес на учредяване), с което изисква допълнителна информация, във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1-5 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
11. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед”АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 151 467 000 лева, разпределени в 2 151 467 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
12. Допуска кандидати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 ноември 2017 г.
 
13. Изпраща писмо до „Кей Джей Кей Фънд II“, с което изисква допълнителна информация във връзка със заявление за увеличаване на непряко участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователните дружества от групата на „Евроинс Иншурънс груп“ АД.
 
14. Изпраща писмо до Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, с което изисква допълнителна информация и документи във връзка със заявление за утвърждаване на „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на дружеството.
 
15. Утвърждава избора на ЗАД „Алианц България” АД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
         
16. Съгласува избора на ЗАД „Алианц България живот” АД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
17. Съгласува избора на „Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)” ЕАД на „Грант Торнтон“ ООД и „Бул Одит” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружеството.
 
18. Съгласува избора на „Дженерали Застраховане“ АД на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
19. Съгласува избора на „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
 

Решения от заседание на КФН на 25.09.2017 г.

На заседанието си на 25.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Приема за прилагане  опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници и институции по чл. 1, ал. 1, т. 3 – т. 9 от  Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници при изготвянето на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране („плановете“), съгласно изисквания на чл. 25, ал. 1 от същия закон и определяне на съдържанието на плановете, както и уведомяване на Европейския банков орган и изготвяне на образци във връзка с изисквания на Регламент 2016/962 от 16 юни 2016 г. относно плановете във връзка с прилагане на опростени изисквания.
 
2.Удължава срока на квестурата на “Интерактив Кампъни” ЕООД за три месеца, считано от 06.10.2017 г.
           
3. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар.
 
4. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Плюс 500 БГ” ЕАД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 90, ет. 14.
 
5. Изпраща писмо до „Ризърв Кепитал” АДСИЦ, с което изисква допълнителна информация във връзка с постъпило заявление за издаване на разрешение за прекратяване на дейността си и одобряване на ликвидатор на основание чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
           
6. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия, издадена от „Специализирани Логистични Системи” АД, гр. София. Емисията е корпоративни облигации в размер на 7 500 000 лева, разпределени в 7 500 броя обикновени, поименни, безналични, необезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50%, с лихвени плащания на всеки 6 месеца и главница, платима еднократно на датата на падежа. Срочността на емисията е 60 месеца, с дата на емитиране на облигациите на 22.03.2017 г. и дата на падеж 22.03.2022 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
7. Не налага окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „ТК – Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на 36 534 броя акции на цена от 11,00 лв. на акция на „Рилски лен” АД, гр. Самоков, от останалите акционери на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Образователно – Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД, гр. София, с което се изисква допълнителна информация във връзка с искането за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
9. Не налага забрана за публикуване на търгово предложение от „Форт” ООД, гр. Пловдив, на основание чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на цена 9,54 лв. за акция за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на акции на „Унипак” АД от останалите акционери на дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „Джи Ти Ем Кепитал” ЕООД (в процес на учредяване), с което изисква допълнителна информация, във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1-5 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
11. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед”АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 151 467 000 лева, разпределени в 2 151 467 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
12. Допуска кандидати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 ноември 2017 г.
 
13. Изпраща писмо до „Кей Джей Кей Фънд II“, с което изисква допълнителна информация във връзка със заявление за увеличаване на непряко участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователните дружества от групата на „Евроинс Иншурънс груп“ АД.
 
14. Изпраща писмо до Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, с което изисква допълнителна информация и документи във връзка със заявление за утвърждаване на „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на дружеството.
 
15. Утвърждава избора на ЗАД „Алианц България” АД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
         
16. Съгласува избора на ЗАД „Алианц България живот” АД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
17. Съгласува избора на „Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)” ЕАД на „Грант Торнтон“ ООД и „Бул Одит” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружеството.
 
18. Съгласува избора на „Дженерали Застраховане“ АД на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
19. Съгласува избора на „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
 

КФН се включи в инициативата EDWARD (European Day Without A Road Death)

КФН се включи в инициативата EDWARD https://www.mvr.bg/press/актуална-информация/актуална-информация/актуално/преглед/актуално/edward-2017 и отбеляза 21-ви септември като Европейски ден без загинали на пътя. Темата за безопасността на пътя е особено важна и в потвърждение на това служителите на КФН регистрираха подкрепата си в съответните европейски електронни адреси: http://roadsafetydays.eu/ и https://projectedward.eu/

Решениe от заседание на КФН на 19.09.2017 г.

На заседанието си на 19.09.2017 г. КФН реши:
 
Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина АД на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

Решения от заседание на КФН на 18.09.2017 г.

На заседанието си на 18.09.2017 г. КФН реши:
 
1.  Съгласува избора на „КПМГ България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД като одитори на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружеството и на управляваните от него фондове.
 
2. Дава задължителни указания на квесторите на „Позитива” АД в срок до 21.09.2017 г. да открият специална сметка в кредитна институция, лицензирана от Българска народна банка, по която да се преведат дължимите парични средства на клиентите, които не са посочили банкова сметка, за прехвърляне на техните парични средства. Клиентите следва да бъдат уведомени за прехвърлянето на паричните им средства в специалната сметка чрез съобщение в централен ежедневник. Договорът за откриване на специалната сметка следва да е за срок не по-кратък от 5 г., като квесторът заплаща предварително разходите за поддържането на сметката за посочения период. В договора с кредитната институция се включва списък на клиентите, чиито парични средства се съхраняват в сметката, и размера на дължимата парична сума на всеки клиент.
 
3. Удължава срока на учредената с решение на КФН квестура на Наталия Ангелова Кумпикова на„Интерактив кампъни” ЕООД с три месеца, считано от 06.10.2017 г.
 
4. Вписва последваща емисия ценни  книжа, издадена от „Опортюнити България Инвестмънт” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 800 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. Вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
5. Вписва последваща емисия ценни  книжа, издадена от „Корадо-България” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 4 389 538 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. Вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
6. Изпраща писмо до „Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявление на дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции.
 
7. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с единична номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка, с дата на емитиране 10.02.2017 и дата на падеж 10.02.2024 г. и с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6 %. Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар.

Решения от заседание на КФН на 18.09.2017 г.

На заседанието си на 18.09.2017 г. КФН реши:
 
1.  Съгласува избора на „КПМГ България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД като одитори на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружеството и на управляваните от него фондове.
 
2. Дава задължителни указания на квесторите на „Позитива” АД в срок до 21.09.2017 г. да открият специална сметка в кредитна институция, лицензирана от Българска народна банка, по която да се преведат дължимите парични средства на клиентите, които не са посочили банкова сметка, за прехвърляне на техните парични средства. Клиентите следва да бъдат уведомени за прехвърлянето на паричните им средства в специалната сметка чрез съобщение в централен ежедневник. Договорът за откриване на специалната сметка следва да е за срок не по-кратък от 5 г., като квесторът заплаща предварително разходите за поддържането на сметката за посочения период. В договора с кредитната институция се включва списък на клиентите, чиито парични средства се съхраняват в сметката, и размера на дължимата парична сума на всеки клиент.
 
3. Удължава срока на учредената с решение на КФН квестура на Наталия Кумпикова на „Интерактив кампъни” ЕООД с три месеца, считано от 06.10.2017 г.
 
4. Вписва последваща емисия ценни  книжа, издадена от „Опортюнити България Инвестмънт” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 800 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. Вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
5. Вписва последваща емисия ценни  книжа, издадена от „Корадо-България” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 4 389 538 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. Вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
6. Изпраща писмо до „Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявление на дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции.
 
7. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с единична номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка, с дата на емитиране 10.02.2017 и дата на падеж 10.02.2024 г. и с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6 %. Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар.

Комисията за финансов надзор /КФН/ не може да изпълнява ефективен надзор, ако не успее да привлича високоподготвени професионалисти заради финансови ограничения, заяви председателят на КФН Карина Караиванова в интервю за сайта Investor.bg

И ние като ръководство, и Световната банка сме категорични, че КФН не може да изпълнява своите ангажименти без висококвалифицирани експерти и модерни информационни системи. Това заяви председателят на КФН Карина Караиванова в отговор на въпросите на главния редактор на investor.bg Бойчо Попов и водещия журналист на сайта Веселина Василева. С наличния финансов ресурс успяваме да наемем актюери, финансисти и специализирани юристи само на ниво младши експерт, т.е. хора, които трябва да бъдат обучавани, посочи Караиванова.
Разширяването на дефиницията за „свързани лица“ е най-важната промяна в законопроекта за промяна на Кодекса за социално осигуряване, одобрен от парламента на първо четене наскоро, смята Караиванова, като пенсионноосигурителните дружества ще могат да инвестират само в имоти, които носят доходност.
Ще действаме решително, ако установим пазарна манипулация при ребалансирането на индекса SOFIX на Българска фондова борса, отговори по друга от поставените от журналистите тема Карина Караиванова. Бяха зададени въпроси по всички сектори, които наблюдава КФН.
 
Пълният текст на интервюто може да прочетете на адрес:
http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/karina-karaivanova-izkushenieto-za-investicii-v-svyrzani-lica-e-goliamo-246775/
 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

            За месец август 6 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 3 са преустановили извършването на дейност. Към 31 август 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 587.
            През месец август 8 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 август 2017 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2289.
            През август няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2017 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16 . 
            През месец август няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2017 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 48 .     
            Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.