Издадено е одобрение на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на "Винер Щедтише Алгемайне Ферзихерунг Акциенгезелшафт", Република Австрия, да придобие непряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, гр. София.

Пълния тест на решение 254 може да намерите в раздел „Документи”.

Издадено е одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”

 
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Елана  Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”, приети с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество.

Пълния тест на решение 259 може да намерите в раздел „Документи”.

Издадено е одобрение на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на "Винер Щедтише Алгемайне Ферзихерунг Акциенгезелшафт", Република Австрия, да придобие непряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София

Пълния тест на решение 255 може да намерите в раздел „Документи”.

Трима застрахователи получиха разрешение да инвестират в чужбина

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на ЗАД “Енергия”, ЗАД “Алианц България Живот” и на  ЗПАД “Алианц България”  да инвестират част от активите си, покриващи техническите резерви, в чужбина. Всеки месец дружествата са задължени да подават справка в надзора за инвестициите с информация за дяловете от съответния фонд, дата на придобиване, цена на придобиване, валута, преоценена стойност към края на съответния месец, реализиран нетен доход и доходност през периода.

Пълния текст на решенията 251, 252 и 253 може да намерите в раздел „Документи”.

“РАЙФАЙЗЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ЕООД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издава разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер на “РАЙФАЙЗЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ЕООД.

Пълния текст на решение 250 може да намерите в раздел"Документи"

Образец на справка относно акционерното участие в застрахователните дружества

Според Кодекса за застраховането застрахователите трябва да предават в «Застрахователен надзор» на КФН веднъж годишно справка за лицата, които притежават пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователните дружества.
Образеца на справката може да намерите в раздел „Документи” – „Форми и образци на документи”.

Утвърдени са изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на ПОД

Бисер Петков–заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Изискванията и приложенията към тях може да намерите в раздел "Документи" – "Указания и изисквания".

Решения от заседание на КФН от 29.03.2006 г.

1. Издаде на “Арго-Инвест” АД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 2. Издаде на “Фронтиер Финанс” АД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 3. Издаде на “Фико Инвест” ООД, гр. Варна, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 4. Издаде на “Еврофорум” ООД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 5. Издаде на “КД Секюритис” АД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 6. Издаде разрешение на “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд “Алфа Индекс Имоти”. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър на КФН и вписва договорния фонд като емитент в регистъра.

 7. Издаде разрешение на “КД Инвестмънтс” ЕАД да организира и управлява договорен фонд “КД Облигации България”. Вписва договорния фонд в регистъра. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър на КФН и вписва договорния фонд като емитент.

 8. Издаде разрешение на  “КД Инвестмънтс” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд “КД Акции България”. Вписва договорния фонд в регистъра. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър на КФН и вписва договорния фонд като емитент.

 9. Издаде лиценз на  “Премиер Фонд” АДСИЦ за извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновенни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глад, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от на  “Премиер Фонд” АДСИЦ в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
 Вписва емисията акции в регистъра на публичните дружества.

 10. Издаде лиценз на “ХипоКапитал” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/.
 Потвърждава проспект за публично предлагане на 15 000 броя обикновенни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глад, с номинална стойност 10 лева всяка, издадени от “ХипоКапитал” АДСИЦ   в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
 Вписва емисията акции в регистъра на публичните дружества.

 

 11. Прие изменение на Указания по прилагането на чл. 12, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

 12. Издаде разрешение на ЗАД “Ай Ен Джи”, Република Унгария за извършване на застрахователна дейност на чуждестранен застраховател чрез клон в Република България по следните видове застраховки:
 – застраховка „Живот” и „Рента”
 – допълнителна застраховка „Злополука”

 13. Прие на второ четене  Наредба за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви.
Наредбата транспонира европейските директиви в частта, касаеща изискванията към техническите резерви и е съобразена с промените в Кодекса за застраховането. Премахва се задължението за разпределяне на най-малко 90 на сто от реализирания доход от инвестиции по партидите на животозастрахованите лица. Разпределението на дохода ще се основава на индивидуалните политики на застрахователните компании на пазарен принцип.  Променят се определени ограничения, свързани с формирането и разпореждането със запасния фонд. Премахват се някои одобрения на параметри при формирането на техническите резерви като в същото време се възлагат по-големи отговорности на дружествата с оглед спецификата на техния портфейл.

 14. Прие решение за определяне на международно признати агенции за кредитен рейтинг и определи критериите, на които трябва да отговарят другите агенции за кредитен рейтинг, за да бъдат признавани присъдените от тях рейтинги на презастрахователи при определяне процента на допустимите вземания за покритие на застрахователните резерви. /за целите на чл.75, ал. 2 от КЗ/
Определените международно признатите агенции за кредитен рейтинг са „Стандарт енд Пуърс” (Standard & Poor’s);„Мудис Инвесторс Сървис” (Moody’s Investors Service);„Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings);„Ей Ем Бест Къмпъни” (AM Best Company).
Критериите, на които трябва да отговарят другите агенции за кредитен рейтинг, за да бъдат признати от Комисията за финансов надзор, са свързани с техния опит и история, обективност на методологиите, които прилагат, независимост на агенциите и наличието на достатъчни ресурси, за извършване на дейност по оценка на предприятията.
За да бъдат признати и другите агенции от КФН да присъждат кредитен рейтинг на презастрахователите  е необходимо да представят документи, с които да докажат, че отговарят на определените критерии.

Издадено е одобрение на „Форум плюс” ЕООД да придобие 51 на сто от гласовете в общото събрание

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на „Форум плюс” ЕООД да придобие пряко 12 750 дяла, представляващи 51 на сто от гласовете в общото събрание или участие, което му дава възможност да контролира инвестиционен посредник „Еврофорум” ООД.

Пълния тест на решение 235 може да намерите в раздел „Документи”. 

Променени са образци на справки, които ПОД представят в КФН

Във връзка с влезлите в сила изменения на Кодекса за социално осигуряване, касаещи инвестициите на пенсионните фондове, Бисер Петков – заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” с Решение № 233 – ПОД от 27.03.2006г. утвърди изменения в образците на справките, които пенсионноосигурителните дружества представят ежедневно в КФН за инвестициите на управляваните от тях пенсионни фондове.
Считано от 15.05.2006г. пенсионноосигурителните дружества следва да подават по електронен път в КФН информация съгласно утвърдените образци.

Образците на справките може да намерите в раздел „Документи” – „Форми и образци на документи”.