Решения от заседание на КФН на 30.06.2020 г.


На заседанието си на 30.06.2020 г. КФН реши:

1. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия).

2. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на един клас ценни книжа на подфонд POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH на инвестиционно дружество с подфондове AMUNDI FUNDS.

3. Изпраща писмо до „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия), с което го уведомява, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон България може да започне да извършва дейност с разширен обхват, считано от 01.07.2020 г.

4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Предстои обнародване на наредбата в Държавен вестник.

5. Изпраща писмо до „Финанс Директ“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

6. Изпраща писмо до „Скуеър Кюб Пропъртис” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от всички съществуващи акции, издадени от дружеството.

7. Изпраща писмо до „Силвърлайн Партнърс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от дружеството за вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Решения от заседание на КФН на 30.06.2020 г.


На заседанието си на 30.06.2020 г. КФН реши:

1. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия).

2. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на един клас ценни книжа на подфонд POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH на инвестиционно дружество с подфондове AMUNDI FUNDS.

3. Изпраща писмо до „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия), с което го уведомява, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон България може да започне да извършва дейност с разширен обхват, считано от 01.07.2020 г.

4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Предстои обнародване на наредбата в Държавен вестник.

5. Изпраща писмо до „Финанс Директ“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

6. Изпраща писмо до „Скуеър Кюб Пропъртис” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от всички съществуващи акции, издадени от дружеството.

7. Изпраща писмо до „Силвърлайн Партнърс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от дружеството за вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Решения от заседание на КФН на 25.06.2020 г.

На заседанието си на 25.06.2020 г. КФН реши:

 

 

1. Утвърждава „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД и „АФА” ООД, като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

 

2. Одобрява промени в устава на „Компас Фонд за вземания” АДСИЦ, гр. София.

 

3. Спира образуваното производство за потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от  „Алфа България“ АД, гр. София.

 

4. Определя индивидуалните годишни вноски за 2020 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.

 

5. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо инвестиционния посредник „КАПМАН“ АД“ във връзка със спиране на търговията с финансови инструменти на „Пазар I, Сегмент „ОТС“ и „Пазар II, Сегмент „ОТС Облигации“, които са част от многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД.

 

6. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо инвестиционния посредник „КАПМАН“ АД“ във връзка с промяна на вътрешните правила и процедури.

 

7. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

 

8. Изпраща писмо до „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

 

9. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Аларик Секюритис” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на „КДН Бизнес Груп” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

 

10. Изпраща писмо до Ленно Лимитед, Великобритания, с искане за допълнителна информация и документи относно намерението за непряко придобиване на квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД.

 

11. Изпраща писмо до „КОРПОРЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Обединеното Кралство.

 

12. Изпраща писмо до ЗД „БУЛ ИНС“ АД с искане задопълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Галина Боянова Захариева за лице, което да ръководи функцията за съответствие на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.


 

Решения от заседание на КФН на 25.06.2020 г.

На заседанието си на 25.06.2020 г. КФН реши:

 

 

1. Утвърждава „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД и „АФА” ООД, като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

 

2. Одобрява промени в устава на „Компас Фонд за вземания” АДСИЦ, гр. София.

 

3. Спира образуваното производство за потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от  „Алфа България“ АД, гр. София.

 

4. Определя индивидуалните годишни вноски за 2020 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.

 

5. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо инвестиционния посредник „КАПМАН“ АД във връзка със спиране на търговията с финансови инструменти на „Пазар I, Сегмент „ОТС“ и „Пазар II, Сегмент „ОТС Облигации“, които са част от многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД.

 

6. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо инвестиционния посредник „КАПМАН“ АД във връзка с промяна на вътрешните правила и процедури.

 

7. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

 

8. Изпраща писмо до „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

 

9. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Аларик Секюритис” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на „КДН Бизнес Груп” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

 

10. Изпраща писмо до Ленно Лимитед, Великобритания, с искане за допълнителна информация и документи относно намерението за непряко придобиване на квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД.

 

11. Изпраща писмо до „КОРПОРЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Обединеното Кралство.

 

12. Изпраща писмо до ЗД „БУЛ ИНС“ АД с искане задопълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Галина Боянова Захариева за лице, което да ръководи функцията за съответствие на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.


 

Решения от заседание на КФН на 23.06.2020 г.


На заседанието си на 23.06.2020 г. КФН реши:
   
1. Отписва ДФ „Смарт Тех” (с предишно наименование „Алфа избрани акции“) като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове, от водените от КФН регистъри.
 
2. Отписва ДФ „Алфа Индекс Имоти“ като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове, от водените от КФН регистри.
 
3. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги, издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, считано от 1 януари 2021 година.
 
4. Определя съществена трета държава – САЩ, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за третото тримесечие на 2020 г. за експозиции към тази държава е 0%. 
 
5. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Люксембург, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публичното предлагане на територията на Република България на 11 класа ценни книжа на подфонд PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS на инвестиционното дружество с подфондове AMUNDI FUNDS.
  
6. Изпраща писмо до „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, гр. Пловдив, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

 
 

Решения от заседание на КФН на 23.06.2020 г.


На заседанието си на 23.06.2020 г. КФН реши:
   
1. Отписва ДФ „Смарт Тех” (с предишно наименование „Алфа избрани акции“) като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове, от водените от КФН регистри.
 
2. Отписва ДФ „Алфа Индекс Имоти“ като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове, от водените от КФН регистри.
 
3. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги, издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, считано от 1 януари 2021 година.
 
4. Определя съществена трета държава – САЩ, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за третото тримесечие на 2020 г. за експозиции към тази държава е 0%. 
 
5. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Люксембург, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публичното предлагане на територията на Република България на 11 класа ценни книжа на подфонд PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS на инвестиционното дружество с подфондове AMUNDI FUNDS.
  
6. Изпраща писмо до „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, гр. Пловдив, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

 
 

Решения от заседание на КФН на 18.06.2020 г.

На заседанието си на 18.06.2020 г. КФН реши:

 

1. Вписва емисия акции, издадени от „Риъл Булленд“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 2 507 422 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с емисионна и номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 500 000  лева на 5 007 422 лева. 

 

2. Одобрява Дора Ирикова за член на съвета на директорите на  УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

 

3. Одобрява Петър Савов за прокурист на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.

 

4. Одобрява Анета Беновска-Ушанова за лице, което да ръководи функцията по съответствие на ЗД „Нова Инс“ ЕАД, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД и ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД.

 

5. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД като одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ОЗОФ Доверие ЗАД“ АД.

 

6. Вписва „Оптимал брокер“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

 

7. Регистрира промени в процедурните правила за провеждане на изпит, представени от стопанска академия „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – гр. Свищов, регистрирана като организация за провеждане на професионално обучение на застрахователни брокери.

 

8. Одобрява придобиване от „УНИКА ОСТЕРАЙХ ФЕРЗИХЕРУНГЕН“ АГ, Австрия, на пряко квалифицирано участие в размер на 99.91 % от капитала на ЗК „УНИКА“ АД и непряко квалифицирано участие в размер на 99.94 % от капитала на „УНИКА Живот“, което да се извърши в резултат на вътрешногрупово преобразуване чрез вливане на „УНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АГ, Австрия, в „УНИКА ОСТЕРАЙХ ФЕРЗИХЕРУНГЕН“ АГ, Австрия.

 

9. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

Решения от заседание на КФН на 18.06.2020 г.

 

На заседанието си на 18.06.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Риъл Булленд“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 2 507 422 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с емисионна и номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 500 000  лева на 5 007 422 лева.

2. Одобрява Дора Ирикова за член на съвета на директорите на  УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

3. Одобрява Петър Савов за прокурист на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.

4. Одобрява Анета Беновска-Ушанова за лице, което да ръководи функцията по съответствие на ЗД „Нова Инс“ ЕАД, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД и ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД.

5. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД като одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ОЗОФ Доверие ЗАД“ АД.

6. Вписва „Оптимал брокер“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Регистрира промени в процедурните правила за провеждане на изпит, представени от стопанска академия „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – гр. Свищов, регистрирана като организация за провеждане на професионално обучение на застрахователни брокери.
 
8. Одобрява придобиване от „УНИКА ОСТЕРАЙХ ФЕРЗИХЕРУНГЕН“ АГ, Австрия, на пряко квалифицирано участие в размер на 99.91 % от капитала на ЗК „УНИКА“ АД и непряко квалифицирано участие в размер на 99.94 % от капитала на „УНИКА Живот“, което да се извърши в резултат на вътрешногрупово преобразуване чрез вливане на „УНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АГ, Австрия, в „УНИКА ОСТЕРАЙХ ФЕРЗИХЕРУНГЕН“ АГ, Австрия.

9. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

Решения от заседание на КФН на 18.06.2020 г.


На заседанието си на 18.06.2020 г. КФН реши:

 

1. Вписва емисия акции, издадени от „Риъл Булленд“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 2 507 422 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с емисионна и номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 500 000  лева на 5 007 422 лева. 

 

2. Одобрява Дора Ирикова за член на съвета на директорите на  УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

 

3. Одобрява Петър Савов за прокурист на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.

 

4. Одобрява Анета Беновска-Ушанова за лице, което да ръководи функцията по съответствие на ЗД „Нова Инс“ ЕАД, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД и ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД.

 

5. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД като одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ОЗОФ Доверие ЗАД“ АД.

 

6. Вписва „Оптимал брокер“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

 

7. Регистрира промени в процедурните правила за провеждане на изпит, представени от стопанска академия „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – гр. Свищов, регистрирана като организация за провеждане на професионално обучение на застрахователни брокери.

 

8. Одобрява придобиване от „УНИКА ОСТЕРАЙХ ФЕРЗИХЕРУНГЕН“ АГ, Австрия, на пряко квалифицирано участие в размер на 99.91 % от капитала на ЗК „УНИКА“ АД и непряко квалифицирано участие в размер на 99.94 % от капитала на „УНИКА Живот“, което да се извърши в резултат на вътрешногрупово преобразуване чрез вливане на „УНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АГ, Австрия, в „УНИКА ОСТЕРАЙХ ФЕРЗИХЕРУНГЕН“ АГ, Австрия.

 

9. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

Решения от заседание на КФН на 16.06.2020 г.


На заседанието си на 16.06.2020 г. КФН реши:

1. Регистрира „Българска фондова борса“ АД като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.
 
2. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
3. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството за публично предлагане на дялове на борсово търгуваните фондове (БТФ) „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF“, БТФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF“, БТФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, БТФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“ и БТФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ на територията на Република Словения с оглед допускането им до търговия на регулиран пазар.