Данни за застрахователния пазар към края на 2007 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Към края на 2007 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите в Република България, възлиза на 1 505 070 хил. лв. при 1 246 949 хил. лв. към края на 2006 г., или се наблюдава нарастване от 20,7 % на годишна база.
Сумата на активите в застрахователния сектор се увеличава през 2007 г., като е отчетен ръст от 23,4 %. Към края на годината тя възлиза на 2 166 071 хил. лв., в т.ч. 1 358 815 хил. лв. (62,73 %) в общото застраховане и 807 256 хил. лв. (37,27 %) в животозастраховането. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 21,1 % на годишна база, а в животозастраховането с 27,5 %.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства със 17,9 % към края на 2007 г. и достига 856 905 хил. лв., в т.ч. 438 545 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 418 360 хил. лв. на животозастрахователите. Нарастването в размера на собствения капитал на общозастрахователните дружества се изчислява на 12,4 %, а на животозастрахователите на 24,4 %.
Брутният премиен приход по общо застраховане към края на 2007 г. възлиза на 1 269 546 хил. лв., с което е реализиран ръст от 19,7 % на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 1 259 882 хил. лв. към края на 2007 г., при 1 045 507 хил. лв. към края на 2006 г. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 9 664 хил. лв. към края на разглеждания период, при отчетени 15 261 хил. лв. година по-рано.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 563 712 хил. лв., като ръстът на годишна база е 28,6 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 29,3 % на годишна база и достига 903 131 хил. лв.
През 2007 г. техническият резултат (както брутният, така и нетният – с отчитане на ефекта от презастраховането) на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е положителен. Изключение правят: застраховка „Заболяване” (по която само три дружества отчитат дейност, като и при трите дружества техническите резултати са отрицателни, на обща стойност (- 17 хил. лв.)); Застраховка на плавателни съдове, по която нетният технически резултат е (- 4 443 хил. лв.) и е следствие от дейността на 4 дружества и брутният технически резултат е (- 302 хил. лв.) – следствие от отчетения отрицателен резултат при 3 дружества и Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, по която и брутният, и нетният технически резултат са отрицателни, съответно от (- 36 892 хил. лв.) и (- 27 562 хил. лв.), като брутният технически резултат е отрицателен при 11 от застрахователите, а нетният технически резултат е отрицателен при 9 от застрахователите (при 16 дружества, лицензирани да извършват дейност по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите).  
Най-голям относителен дял в нетният технически резултат (с отчитане на ефекта от презастраховането) по видове застраховки имат „Автокаско” (35 721 хил. лв.) и „Пожар и природни бедствия” (32 855 хил. лв.).
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (44,2 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (24,4 %) – общо 68,6 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 85,3 % от общия размер на възникналите претенции.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Застраховка на кредити” (54,2 %), „Автокаско” (36,6 %) и „Разни финансови загуби” (34,2 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2007 г., е 235 524 хил. лв., с което е реализиран ръст от 26,5 % на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 234 148 хил. лв. към края на 2007 г., при 185 026 хил. лв. към края на 2006 г. Размерът на получените премии от цеденти се изчислява на 1 376 хил. лв. към края на разглеждания период, при отчетени 1 155 хил. лв. година по-рано.
Възникналите претенции по животозастраховане са в размер на 78 663 хил. лв., като ръстът на годишна база е 13,2 %. Размерът на брутните технически резерви нараства с 35,2 % на годишна база и достига 362 218 хил. лв.
Техническият резултат, отчетен от животозастрахователите, възлиза на 13 179 хил. лв. при -15 214 хил. лв. за 2006 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в размера на възникналите претенции, е застраховка „Живот” и рента – съответно 73,2 % и 77,7 %.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – 86,9 %, „Злополука” – 47,3 % и „Живот” и рента с 29 %.
През 2007 г. са постъпили 460 жалби срещу застрахователи, от които жалбите срещу застрахователи в ликвидация или в несъстоятелност са 62. Всички жалби са разгледани. Съдържанието на жалбите срещу лицензираните застрахователи е насочено най-вече към повдигането на въпроси и изразяването на несъгласие с: определения от застрахователя размер на обезщетението, отказаното изплащане на обезщетение или непроизнасянето от страна на застрахователя в указания законов срок.
През 2007 г. са съставени 208 акта за установяване на административни нарушения, от които 117 на застрахователни дружества, 2 на здравноосигурителни дружества, 67 на застрахователни брокери, 13 на актюери и 9 на физически лица. Издадени са 94 наказателни постановления на обща стойност от 267 400 лв., от които на застрахователи – 52 наказателни постановления за 183 000 лв., на застрахователни брокери – 35 наказателни постановления за 81 000 лв. и на физически лица – 6 наказателни постановления за 2 400 лв.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо 4 дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Хан Крум” АД и "ФИЛТЕКС” АД да представят в КФН финансовия отчет за дейността си за третото  тримесечие на 2007 г, а „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД и „ЗММ Якоруда” АД  – за четвъртото тримесечие на 2007 г. чрез системата  Е- Register

Пълния текст на решения 431,433,457 и 462 може да намерите в раздел „Документи”.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Акумулираните нетни активи в трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към 31.12.2007 г. възлизат на общо 2 318 379 хил. лв и регистрират ръст от  800 967 хил. лв. или 52,79 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2006 г. Броят на осигурените лица за същия период нараства със 7,48 на сто и достига 3 440 814 души в края на отчетната година.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2007 г. с общи приходи в размер на 84 037 хил. лв., което представлява увеличение с 39 661 хил. лв. или 89,37 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2006 г.
Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. в голяма степен съвпадат с обявените от КФН на 5.02.2008г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Несъществени разлики се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: балансови активи (увеличение общо със 106 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), разходи (увеличение общо с 403 хил. лв.) и финансов резултат (намаление общо с 400 хил.лв.).
Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. може да намерите в рубрика "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

„Но Риск” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа  „Но Риск” ЕООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 453 може да намерите в раздел „Документи”.

Председателят на КФН коментира развитието на капиталовия пазар след присъединяването ни към ЕС на Българския финансов ИТ форум

„С въвеждането на редица директиви в областта на капиталовите пазари, целящи по-висока степен на защита на инвеститорите, както и по-ефективен и прозрачен пазар, се предоставиха и широки инвестиционни възможности за всички пазарни участници. Едновременно с това, новите изисквания са предизвикателство пред  развитието на информационните технологии с оглед създаването на оперативна и надеждна пазарна инфраструктура.”  – коментира Апостол Апостолов, председател на КФН, пред участниците в Българския финансов ИТ форум под надслов „10 години бизнес и технологии  – ръка за ръка в българския финансов свят”.

На събитието присъстваха Пламен Орешарски, министър на финансите, Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа, постоянният представител на Световната банка в България г-н Фихтл и други официални лица.

В своето изказване г-н Апостолов очерта основните промени в нашето законодателство в резултат въвеждането на европейските директиви от областта на капиталовите пазари, тяхното въздействие върху бизнеса и коментира предизвикателствата, пред които са изправени не само надзорната институция, но  и всички пазарни участници.

Резултати от приключили проверки на инвестиционни посредници

При извършените проверки от управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН на ИП „Дилингова Финансова Компания” АД и ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД не са установени нарушения на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, но са отправени препоръки към дружествата с цел оптимизация на дейността им.

В резултат на констатирани нарушения при проверка на ИП „Златен Лев Брокери” ООД са издадени три акта за установяване на административно нарушение. Съставен е акт за нарушаване на разпоредбата на чл.1, ал. 4. от Наредба № 7, съгласно която брокерът и инвестиционният консултант на ИП нямат право едновременно с упражняването на дейност по ал. 2 и 3 от Наредба № 7 да извършват търговска дейност. Два акта са издадени за нарушаване на разпоредбата на  чл. 29, ал. 5, от Наредба № 38. В хода на проверката е установено, че инвестиционният посредник не е предприел необходимите действия, за да осигури депозираните в лице по чл. 34, ал. 3 от ЗПФИ парични средства на клиентите да се водят по индивидуални сметки или сметка на клиентите, отделно от паричните средства на инвестиционния посредник.

Обобщени данни за застрахователните брокери към 31.12.2007 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2007 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”, „Статистическа информация за премийния приход, реализиран чрез застрахователни брокери”. Също така е публикувана и агрегирана информация за комисионите по видове застраховки.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в България през 2007 г. е в размер на 402 374 хил. лв. От тях 370 239 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 32 135 хил. лв. в животозастраховането. Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, достига 49,6 % ръст на годишна база.
В структурата на реализирания премиен приход по общо застраховане чрез застрахователни брокери най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (55,7 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (20,7 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7,4 %) и „Щети на имущество” (5,8 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (91,5 %).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 101 430 хил. лв. и достигат ръст от 69 % на годишна база. От тях 90 816 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 10 614 хил. лв. – в животозастраховането. Комисионите на брокерите, отнесени към премийния приход, са 24,5 % в общото застраховане и 33,0 % в животозастраховането. Няма съществена промяна в относителния дял на комисионите в общото застраховане и в животозастраховането в сравнение с 2006 година.
Автомобилните застраховки „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” имат най-голям принос в увеличението на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в общозастрахователния сектор, като отчитат ръст от 76 % и  69,7 % на годишна база и премиен приход съответно от 206 075 хил. лв. и 76 719 хил. лв. По тези два вида застраховки се отчита и най-голям приход от комисиони – 50 397 хил. лв. или ръст от 81,7 % на годишна база по застраховка „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” и 21 001 хил. лв. или ръст от 84,6 % на годишна база по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”. Отчетеният висок ръст на премийния приход по автомобилните застраховки се обяснява с нарасналото търсене от страна на потребителите на професионалните услуги, предоставяни им от застрахователните брокери. Изпреварващият ръст на прихода от комисиони в сравнение с ръста на премийния приход по автомобилните застраховки се дължи на конкуренцията между застрахователите и стремежа им да заемат по-големи пазарни позиции.

Решения от заседание на КФН от 15 април 2008 г.

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Балкан Проджекти Мениджмънт” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 100 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.

Основно направление на дейността на дружеството е дистрибуцията и производството на химични суровини за индустрията. Друго направление е автокозметиката, автохимията и аксесоари за автомобили. Произведената от дружеството продукция се реализира основно в България и страните от балканския регион.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Марчело Джаварини, като след приемането на книжата за търговия на регулиран пазар, той възнамерява да продаде до 49% от акциите си.

Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Марчело Джаварини – председател на СД и изпълнителен директор, Калин Антов – зам.-председател на СД и  Марко Монтеки – независим член на СД.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Европа лайн груп” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.

Дружеството е  представител и/или подизпълнител в областта на високите технологии: ИТ сектор, здравеопазване и сателитни разработки. То планира да извършва дейност по изготвянето на проекти по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, консултации по Европейски проекти и програми и в областта на високите технологии. Има сключени договори с три дружества – Aratos Technologies S.A., Ionian technologies ltd. и Zeus Consulting S.A. – Гърция.

Дружеството с едностепенна система на управление, като председател на СД е Николаос Богониколос , изпълнителен директор – Симеон Топчийски.Те са и основни акционери в Европа лайн груп” АД – Николаос Богониколос притежава 70% от капитала му, а Симеон Топчийски – 30%.

3. Прие НАРЕДБА изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа
С наредбата се правят изменения в следните насоки:

– Регламентира се възможност за инвестиционните посредници да дават заеми на свои клиенти за извършване на маржин покупки не само с ценни книжа, които отговарят на критериите по чл. 8, какъвто беше досегашният режим на наредбата, но и с всякакви финансови инструменти. Условие за изпълнение на нареждане за маржин покупка на такива финансови инструменти е предоставяне на първоначално обезпечение в размер не по-малко от 200 % от стойността на маржин заема.
– Изменени са критериите, на които следва да отговарят финансовите инструменти, които могат да служат за обезпечение при маржин покупки и къси продажби, както и с които могат да бъдат извършвани къси продажби, с оглед постигането на практическото приложение на наредбата.
– С оглед обезпечаване надлежното функциониране на маржин търговията се предвижда в депозитарната институция, в която са регистрирани съответните финансови инструменти, да се откриват и водят отделни сметки, по които да се регистрират финансовите инструменти, предоставени като обезпечение по маржин покупките и късите продажби.  Установява се изискване за паричните средства във връзка с маржин покупките, съответно с късите продажби, предоставени от клиента или получени от късите продажби да се откриват и водят отделни парични сметки в кредитна институция.
–  Регламентира се отделното водене на сметките за маржин покупки от сметките за къси продажби. В случай, че е уговорено между страните по договора, се допуска нетиране между двата вида сметки, както и ползване на излишъка при маржин покупки за целите на късите продажби и обратното.
–  Отпада ограничението страна по договор за заем и за къси продажби да бъдат само определена категория клиенти. Така посочените договори могат да бъдат сключвани както от професионални, така и от непрофесионални клиенти. Наред с това остава общото изискване инвестиционните посредници да извършват оценка за подходяща услуга по чл. 28 ЗПФИ при извършването на този вид сделки за сметка на свои клиенти.
– С наредбата се регламентира създаването от Централен депозитар на система за посредничество при заемане на финансови инструменти, с цел обезпечаване на сетълмента по къси продажби, даването на заем и връщането на взети на заем финансови инструменти при условията и по реда на наредбата. Централен Депозитар осигурява достъп до системата на инвестиционни посредници, които за своя сметка или за сметка на свои клиенти дават или вземат на заем финансови инструменти в случаите, предвидени в наредбата.

Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».

Вячеслав Коев е одобрен за управител на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Вячеслав Коев за управител на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, избран с решение на Общото събрание на съдружниците на дружеството, проведено на 30.03.2008 г.

Пълния текст на решение 441 може да намерите в раздел "Документи".

Решения на КФН от заседание на 9 април 2008 г.

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД, гр. София. Емисията е в размер на 5 583 411 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и минимална емисионна стойност от 5 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството.
Дружеството е с двустепенна система на управление, като председател на надзорния съвет е Васил Божков, а председател на управителния съвет – Явори Хайтов.
Основни акционери на дружеството са Васил Божков, притежаващ 80% от капитала и Орлин Хаджиянков с 20%.                                                                                                                                                                                                                                            
„Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД консолидира дейността на четири дружества от железопътния бранш: „Ремонтновъзстановително предприятие – Кьоне” АД – София, „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД – Русе, „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД – София и „Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД – София. Приоритет на емитента и неговите дъщерни дружества е утвърждаване на групата като най-голямата структура в страната, специализирана в изграждане, ремонт и модернизация на ЖП инфраструктура и подвижен ЖП състав (локомотиви, мотриси, вагони).

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Слънчо” АД, гр. Свищов. Емисията е в размер на 1 600 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
Предметът на дейност на емитента е производство на детски храни и диетични храни на зърнена основа; преработка на селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и чужбина.
Основни акционери на дружеството са „Почивен комплекс – РМ” ЕООД, гр. Бухово с 75, 85 % от капитала и Виктор Михайлов с  19, 70 %. Едноличен собственик на „Почивен комплекс – РМ” ЕООД е «Нивиа Трейдинг» ЕООД.
Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Емил Динков – изпълнителен директор, Виктор Михайлов –председател на СД и  Нина Данчева.

3. Издаде  лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество “УЛТИМА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, гр. София. Учредител и едноличен собственик  на капитала на дружеството е „Ултима Файнанс” АД. Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Христо Чоевски – председател на СД, Маргарита Генчева – зам.-председател на СД и Ивайло Толев – изпълнителен директор.
Дружеството следва да удостовери в 14-дневен срок, че изискуемият по закон капитал е изцяло внесен.

4. Отказа да издаде  лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Интеркарт Кепитал” АДСИЦ, гр. София. Мотив за отказа са констатираните несъответния и непълноти в документите на заявителя по отношение на институционалния инвеститор.

5. Издава временна забрана на търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството.

6. Призна на Николай Тодоров правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава членка на ЕС.

7. Във връзка със заявено от ЗПАД „Армеец” намерение да извършва дейност по застраховане на територията на други държави членки при условията на свобода на предоставяне на услуги КФН ще  изпрати уведомление за това до съотвените надзорни органи .