Решения от заседание на КФН от 15 април 2008 г.

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Балкан Проджекти Мениджмънт” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 100 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.

Основно направление на дейността на дружеството е дистрибуцията и производството на химични суровини за индустрията. Друго направление е автокозметиката, автохимията и аксесоари за автомобили. Произведената от дружеството продукция се реализира основно в България и страните от балканския регион.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Марчело Джаварини, като след приемането на книжата за търговия на регулиран пазар, той възнамерява да продаде до 49% от акциите си.

Дружеството е с едностепенна система на управление, като в СД влизат Марчело Джаварини – председател на СД и изпълнителен директор, Калин Антов – зам.-председател на СД и  Марко Монтеки – независим член на СД.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Европа лайн груп” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.

Дружеството е  представител и/или подизпълнител в областта на високите технологии: ИТ сектор, здравеопазване и сателитни разработки. То планира да извършва дейност по изготвянето на проекти по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, консултации по Европейски проекти и програми и в областта на високите технологии. Има сключени договори с три дружества – Aratos Technologies S.A., Ionian technologies ltd. и Zeus Consulting S.A. – Гърция.

Дружеството с едностепенна система на управление, като председател на СД е Николаос Богониколос , изпълнителен директор – Симеон Топчийски.Те са и основни акционери в Европа лайн груп” АД – Николаос Богониколос притежава 70% от капитала му, а Симеон Топчийски – 30%.

3. Прие НАРЕДБА изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа
С наредбата се правят изменения в следните насоки:

– Регламентира се възможност за инвестиционните посредници да дават заеми на свои клиенти за извършване на маржин покупки не само с ценни книжа, които отговарят на критериите по чл. 8, какъвто беше досегашният режим на наредбата, но и с всякакви финансови инструменти. Условие за изпълнение на нареждане за маржин покупка на такива финансови инструменти е предоставяне на първоначално обезпечение в размер не по-малко от 200 % от стойността на маржин заема.
– Изменени са критериите, на които следва да отговарят финансовите инструменти, които могат да служат за обезпечение при маржин покупки и къси продажби, както и с които могат да бъдат извършвани къси продажби, с оглед постигането на практическото приложение на наредбата.
– С оглед обезпечаване надлежното функциониране на маржин търговията се предвижда в депозитарната институция, в която са регистрирани съответните финансови инструменти, да се откриват и водят отделни сметки, по които да се регистрират финансовите инструменти, предоставени като обезпечение по маржин покупките и късите продажби.  Установява се изискване за паричните средства във връзка с маржин покупките, съответно с късите продажби, предоставени от клиента или получени от късите продажби да се откриват и водят отделни парични сметки в кредитна институция.
–  Регламентира се отделното водене на сметките за маржин покупки от сметките за къси продажби. В случай, че е уговорено между страните по договора, се допуска нетиране между двата вида сметки, както и ползване на излишъка при маржин покупки за целите на късите продажби и обратното.
–  Отпада ограничението страна по договор за заем и за къси продажби да бъдат само определена категория клиенти. Така посочените договори могат да бъдат сключвани както от професионални, така и от непрофесионални клиенти. Наред с това остава общото изискване инвестиционните посредници да извършват оценка за подходяща услуга по чл. 28 ЗПФИ при извършването на този вид сделки за сметка на свои клиенти.
– С наредбата се регламентира създаването от Централен депозитар на система за посредничество при заемане на финансови инструменти, с цел обезпечаване на сетълмента по къси продажби, даването на заем и връщането на взети на заем финансови инструменти при условията и по реда на наредбата. Централен Депозитар осигурява достъп до системата на инвестиционни посредници, които за своя сметка или за сметка на свои клиенти дават или вземат на заем финансови инструменти в случаите, предвидени в наредбата.

Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».