Партньори

Сред водещите приоритети на КФН е установяването и провеждането на политика на сътрудничество и диалогичност с държавни органи, национални организации , бизнеса и други заинтересовани лица при решаването на въпроси, свързани с ефективното функциониране на небанковия финансов сектор.

КФН поддържа стабилни партньорски отношения с браншовите организации, като се провеждат редовни консултации във връзка с въпроси, касаещи развитието на пазара и нормативните промени.

В края на 2010 г. ръководството на Комисията инициира създаването на Консултативен съвет към председателя на КФН, в който участват браншовите организации. 

Подписа се и Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Комисията за финансов надзор и неправителствени организации в областта на небанковия финансов сектор.

Консултативният съвет провежда редовни заседания, на които обсъжда и взема решение по най-важните и актуални въпроси, касаещи сектора. Членове на консултативния съвет от страна на браншовите организации са Българска Асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), Българска Асоциация за връзки с инвеститорите (БАВИ), Българска Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на застрахователните брокери (АЗБ), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Национално бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ), Асоциация за застрахователна сигурност (АЗС), Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи (БАЗПК), Асоциация за защита на пострадали при пътно транспортно произшествие (АЗППТП), Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване (АЛДДЗО), Българско актюерско дружество (БАД).

Партньорство с цел подобряване устойчивостта на финансовата система и адекватно стратегическо планиране на развитието на финансовите пазари се осъществява в рамките на Консултативния съвет за финансова стабилност, представен от ръководителите на КФН, БНБ и МФ.

Във връзка с образователните инициативи, които са залегнали в стратегията на КФН, институцията си партнира с Министерство на образованието и науката (МОН).

За целите на упражнявания от КФН надзор обмен на информация се осъществява и с Централен депозитар (ЦД), Агенция за приватизация (АП), Българска народна банка (БНБ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и съдилищата.