Innovation hub

Комисията за финансов надзор (КФН) продължава процесa на сътрудничество с поднадзорни си лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор, като за целта чрез апликационна форма се дава възможност на заявителите да установят неформален диалог с регулатора.

Идеята на иновативния център (Innovation hub) е да осигури единна точка за взаимодействие между Комисията и съответното лице – заявител във връзка с финансови иновации в небанковия финансов сектор, разработени или в процес на разработване.

Апликационната форма подсигурява механизма на взаимодействие, чрез който КФН може да даде пояснения и незадължителни насоки по нормативната уредба, приложима за бизнес модела на дружеството заявител, както и да му съдейства при евентуална нужда от кандидатстване за издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност.

Връзка към Европейски регулаторен блокчейн sandbox можете да намерите тук, а информация за проекта – тук.