Международна дейност

Основният приоритет на Комисията за финансов надзор, по отношение на международното сътрудничество, е свързан с асоцииране на българския небанков сектор към единния европейски финансов пазар. 

От началото на 2011 г. Комисията за финансов надзор е част от Европейската система за финансов надзор (European System of Financial Supervision – ESFS). Тази система включва всички национални банки и надзорни органи на небанковия финансов сектор, както и Европейските органи – ESMA, EIOPA, EBА и ESRB. Участниците в ESFS си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане. Надзорните органи, които са участници в ESFS, са задължени да упражняват надзор върху участниците на финансовите пазари, действащи в рамките на Съюза в съответствие с европейското законодателство. Като орган, в чийто правомощия е надзора над небанковия финансов сектор в България, КФН членува в три от четирите европейски органа- ESMA, EIOPA и ESRB.

Като неразривна част от световната мрежа на финансови надзорни органи, КФН участва в множество международни организации. В качеството си на активен член Комисията взема участие в разработването на стандарти и добри практики в целия небанков финансов сектор.

КФН е активен член на Международната организация на комисиите по ценни книжа (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), член на Международната Асоциация на Застрахователните Надзори (International Association of Insurance Supervisors – IAIS), а също така е член- учредител на Международната организация на пенсионните надзори (International Organization of Pension Supervisors – IOPS). Представители на КФН участват във форумите на тези организации, както и в работните групи, които изработват най-добрите практики в областта на надзора на инвестиционните, застрахователните и осигурителните пазари. КФН също е член и на Франкофонския институт за финансова регулация.

През 2009 г. председателят на КФН подписа Многостранния меморандум за сътрудничество и обмен на информация на IOSCO, като по този начин Комисията постигна една от най-важните си международни цели. Меморандумът представлява международно признание за качествена надзорна рамка в областта на ценните книжа и дава възможност на подписалите го институции да обменят надзорна информация помежду си и по този начин да преследват и разкриват закононарушения извън границите на собствената си юрисдикция. Тази възможност е от изключително важно значение за надзора в условията на глобализиращи се финансови пазари. След обстойна проверка на българското законодателство и надзорните практики на КФН, Проверяващата Комисия на IOSCO излезе с положително становище и отправи покана на КФН за присъединяването й към Меморандума.

С влизането в сила на Общия регламент за защита на данни (GDPR) се въведоха по-строги изисквания при събиране и обработване на лични данни, включително и по отношение предоставянето им на трети държави. С цел осигуряване продължаването на законосъобразен обмен на информация с трети страни чрез привеждане в съответствие на IOSCO Меморандума с GDPR, беше изготвен проект на административна договореност, която бе одобрена както от Европейския орган за защита на личните данни, така и от Българската комисия за защита на личните данни. В резултат от това на 11 април 2019 г. КФН подписа многостранна административна договореност за трансфер на данни на основание чл. 46, ал. 3 от GDPR.

През 2016 г. КФН подписа Многостранния меморандум за сътрудничество с Международната Асоциация на Застрахователните Надзори (IAIS) след успешно приключени преговори и обмен на експертен опит. По този начин КФН значително разширява възможностите си в областта на международното сътрудничество и обмена на информация за нуждите на пълноценния и ефективен финансов надзор, както и за по-пълноценна защита на правата на потребителите на застрахователни услуги. След присъединяването към меморандума КФН има възможност да обменя надзорна информация с 61 надзорни органи – страни по меморандума, при възникване на презгранични случаи относно извършването на застрахователна дейност. Като страна по меморандума, КФН се утвърждава като международно призната национална институция, чиито правила на работа отговарят не само на европейските норми, но и на най-високите международни стандарти.

Като институция, отговорна за държавната политика в областта на небанковия финансов сектор, КФН участва активно във формулирането на българската позиция при преговорите с Международния валутен фонд, Световната банка и при изготвяне на споразуменията по линия на Световната търговска организация. Впоследствие, КФН следи за изпълнението на ангажиментите на България, които са от компетентността на Комисията.

КФН си партнира и с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) в рамките на проекта на световната пенсионна статистика (Global Pension Statistics project), ръководен от OECD, като периодично предоставя подробна статистическа информация за допълнителното пенсионно осигуряване в България. От 2019 г. КФН активно участва в процеса за присъединяване на Република България към OECD и Кодексите за либерализация на Организацията, което е приоритетна цел на външната политика на Република България. Комисията участва в редица инициативи и работни формати на OECD в областта на макроикономическите анализи и прогнози, финансовите регулации и финансовата грамотност.

Друг основен приоритет на Комисията за финансов надзор, още от създаването й през 2003 г., е сътрудничеството с всички държави на Балканския полуостров. Това сътрудничество се изразява, както в провеждането на обучения от страна на КФН по различни проекти, насочени към засилване на административния капацитет на съответните институции в другите държави, така и в инициативата за сключване на Меморандуми за обмен на информация с държавите от региона. В допълнение КФН винаги е изразявала готовността си за съдействие при всяко искане за организиране на посещения за обмяна на опит и обучение на други надзорни органи от близките страни.