Дирекция „Деловодство и административно обслужване“, гр. София, 1000, ул. “Будапеща“ № 16, електронна поща: delovodstvo@fsc.bg, тел. +359 2 9404 999, работно време: 9:00 – 17:30 ч.

Устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служители в дирекция „Деловодство и административно обслужване” в деловодството на Комисията за финансов надзор от 9.00 ч. до 17.30 ч. в работните дни на седмицата, на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16, на факс 02/ 940 4606, по електронен път на адрес: delovodstvo@fsc.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация.

При поискване от заявителя служител в дирекция „Деловодство и административно обслужване” му предоставя за попълване образец на заявление за достъп до обществена информация.

При направено устно запитване служител в дирекция „Деловодство и административно обслужване” съставя протокол, който се регистрира в автоматизираната информационна система за управление на документи и работни процеси (АИС).

Редът и условията за повторно използване на информацията от Закона за достъп до обществена информация са посочени във Вътрешните правила на Комисията за финансов надзор за предоставяне на достъп до обществена информация. Размерът на таксите по чл. 41ж от Закона за достъп до обществена информация е посочен по-долу.

Комисията за финансов надзор не изготвя ежегоден доклад по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

Вътрешни правила на Комисията за финансов надзор за достъп до обществена информация 

Съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация са определени следните нормативи за разходи:

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Редът за достъп до публичните регистри, съхранявани от Комисията за финансов надзор, е уреден в Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 4 )