Кариери

1. Изисквания за заемане на длъжността:
– Степен на завършено образование – Висше;
– Минимална образователна степен – Магистър;
– Професионална област – „Право“;
– Минимален професионален опит – не се изисква;
– Придобита юридическа правоспособност.

2. Описание на длъжността:
– Осъществяване на процесуално представителство по съдебни производства, страна по които е Комисия за финансов надзор (КФН) или нейните органи;
– Изготвяне на проекти на наказателни постановления, споразумения, предупреждения и резолюции за прекратяване на административнонаказателни преписки;

3. Необходими компетентности:
– Способност да организира собствените си задачи;
– Способност да работи в екип;
– Способност да анализира информация;
– Познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на Комисията.

4. Начин за провеждане на подбора:
– Първоначален подбор по документи;
– Решаване на професионален тест и практически казус;
– Интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
– Заявление за участие в подбор, по образец*;
– Съгласие за обработване на лични данни на кандидата, по образец*;
– Професионална автобиография;
– Мотивационно писмо;
– Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и придобита юридическа правоспособност;
– Копия от документи за придобита допълнителна квалификация, при наличие и по преценка на кандидата;
– Копия от документи, удостоверяващи ниво на английски език, съответстващо на Европейско ниво А2 за самооценка на езиковите умения, при наличие.
* На интернет страницата на Комисията за финансов надзор -www.fsc.bg, в раздел Кариери, подраздел Необходими документи са публикувани: Заявление за участие в подбор и Съгласие за обработване на лични данни на кандидата.

6. Място за подаване на документите:
– На място в деловодството на Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. „Будапеща” № 16, или
– Чрез имейл адрес:delovodstvo@fsc.bg

7. Срок за подаване на документите: 14 календарни дни от 02.04.2024 г. до 15.04.2024 г., включително. Документите ще се приемат до 17:30 часа на последния ден от срока.

8. Лице за контакт: Цветелина Якимова – началник на отдел „Управление на човешките ресурси“, тел. 02/94 04 694, електронна поща: yakimova_t@fsc.bg.
Първоначален подбор ще бъде извършен по документи. Допуснатите кандидати за следващия етап на подбора ще бъдат уведомени по електронна поща, за датата и часа на провеждането на теста.
Кандидатите, които не са допуснати до следващия етап на подбора, ще бъдат уведомени по електронната поща за причините за недопускането им.

Комисията за финансов надзор спазва и споделя принципа, че нейният най-голям капитал са хората. Успехът на Комисията е в пряка зависимост от мотивацията, професионалната отдаденост и непоколебимата ангажираност на експертния ѝ екип.

Водени от поддържането на стабилните екипни взаимодействия и открита комуникация, основният ни стремеж е винаги да има диалогичност и заедно да постигаме положителни резултати.

Институционалната култура на Комисията въплъщава ценностите, стремежите и духа на сътрудничество, които са определящи за микроклимата и взаимоотношенията в организацията. Целите ни са свързани освен с формирането на висококомпетентен персонал, така и с неговата мотивация, за да може служителите да се чувстват полезни и да идват с желание на работа.

В КФН работят едни от най-добрите експерти във финансовия сектор, които могат постоянно да надграждат своята професионална експертиза посредством обучения във водещи национални и международни организации. Непрекъснато стимулираме развитието им, насърчавайки институционално мислене за лично удовлетворение и потребност от успешна кариера.

Нашите служители са прецизни, лоялни, организирани, креативни, комуникативни и високо ценим техните способности.