Решения от заседания и новини

Решения от заседание на 23.03.2023 г.,Европейски регулаторен блокчейн sandbox,Решения от заседание на 21.03.2023 г.,Утвърдена нова Справка № 9 УД – Собствен портфейл представляваща част от образците на справки за финансова отчетност на управляващите дружества  ,Краен срок за оповестяване на годишния финансов отчет за дейността за 2022 г. и доклад от довереника на облигационерите на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2022 г.,