Първоначалното предлагане на монети (ICOs)

В световен мащаб първоначалното предлагане на монети (ICOs) от дружества набира популярност като алтернативен способ за набиране на капитал или инвестиционна възможност за инвеститорите на финансовите пазари. Въпреки че криптоактивите и технологията, на която са базирани, се основават на принципа на децентрализация на информацията в мрежа, осигурявайки сигурност, необратимост и „разпространимост“ на обработваните трансакции, те също така увеличават риска от измами и манипулации, поради липсата на регулация на пазарите на тези активи.
За повишаване информираността и финансовата грамотност на потребителите на небанкови финансови услуги КФН представя информация за:

Основни понятия, относими към първичното публично предлагане на монети

Какво е ICOs?

Рискове, произтичащи от инвестиции в ICOs

Регулация на ICOs

Робо съвети (Robo advice)

Инвестиционни съвети на клиенти или на потенциални клиенти по отношение на сделки с финансови инструменти или услуги се предоставят лично от обвързани агенти или от инвестиционни посредници (ИП). С развитието на дигиталните технологии се откри ниша в предлагането на робо съвети чрез онлайн платформи, базирани на изкуствен интелект. Автоматизацията на процеса по предоставяне на инвестиционни съвети предполага липса на човешка намеса, а доставчиците на услугата извършват дейността си на база компютърно базирани алгоритми. Комисията за финансов надзор цели защита интересите на потребителите чрез установяване на практики, смекчаващи породените от използваната технология рискове, но стимулирайки употребата й предвид ползите и потенциална от автоматизация на процеса на съветване.

Изкуствен интелект

Изкуственият интелект (ИИ) през последните няколко години направи сериозен скок и отчете голям напредък, който провокира създаването на приложения и в сферата на финансирането. ИИ има реална възможност не само да замени човешкия капитал изцяло или частично, но и да подобри ефективността му. Така се разкрива възможност пред потребителя да заеме друга полагаща му се позиция като надгражда знания и умения в унисон с развиващата се дигитална среда. Прилагането на ИИ системи се използва за откриване на аномалии и за създаване на оптимални инвестиционни стратегии. Други примери за използването на ИИ е алгоритмичната търговия – програми, които интегрират информация за променящата се пазарна динамика и ценови нива, като използват собствени алгоритми, за да направят автоматизираната търговия много по-бърза.

КФН ще работи в унисон с наложените европейски принципи като според нивото на риск, което пораждат съответните системи за ИИ, ще бъдат определяни изисквания, на които трябва да отговарят същите, съобразно използваните количествени и качествени данни, ангажиран човешки ресурс в процеса и подхода на валидиране, тестване и документиране на данните. Ключови за въвеждането на система за ИИ ще бъдат ясно определените мениджърски отговорности по отношение на съответния бизнес процес, нивото на риск при аутосорсинг на услугата, гарантиране безпристрастността на резултатите, използваните алгоритми в процесите на вземане на решения, премахване възможностите за действия свързани със законови нарушения.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 11 )