Бойко Атанасов – Председател на Комисията за финансов надзор

Boyko Atanasov

Бойко Атанасов е избран за председател на Комисията за финансов надзор от 44-тото Народно събрание на Република България на 15 март 2019 г. с мандат до 28 юли 2022 г.

Бойко Атанасов притежава повече от 20 години професионален опит в системата на Приходната администрация. Завършил е Икономическия университет в София, специалност “Планиране и прогнозиране на икономическите системи”. Бил е последователно данъчен инспектор, след което и началник подразделение в Главно управление на данъчната администрация (МФ).

Професионалният му път продължава през длъжностите заместник-териториален директор, а след това и директор на Териториална дирекция на НАП София. През 2009 г. става заместник изпълнителен директор на приходната администрация. От 2013 г. до 2017 г. е изпълнителен директор на Националната агенция за приходите като в този период г-н Атанасов провокира активно процеса по усъвършенстване на услугите на НАП към гражданите, развива Агенцията в посока към интегриране на електронното управление и под негово ръководство НАП се утвърждава като една от водещите приходни администрации в Европа. Успява да превърне НАП в администрацията с над 80% от електронните услуги в държавата. Внедрява Персоналния идентификационен код, с което превръща плащането на данъци по-леко за крайния потребител. При неговото управление, НАП постига най-силните резултати при събираемостта на приходите с увеличение над 50 % в няколко поредни години. Един от значимите резултати е и ръст от 80 % на  доброволното изпълнение на задълженията в България. Факт е и, че НАП е определена в няколко последователни проучвания на Българска стопанска камара като администрацията с най-висок рейтинг на доверие в България. По време на неговото лидерство от бюрократична структура НАП се трансформира в ефективна, насочена към бизнеса организация.

От май до октомври 2017 г. г-н Атанасов е заместник-министър в Министерството на финансите с ресор оперативно ръководство и координация на дейността на дирекция “Данъчна политика”, контрол и координация на дейностите на НАП и на агенция “Митници”.

На 11 октомври 2017 е избран от Народното събрание за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

След избора си на 15 март 2019 г. от трибуната на Парламента Бойко Атанасов благодари за гласуваното доверие да заеме поста Председател на Комисията за финансов надзор на Република България, като се ангажира да носи пълната отговорност за осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията – капиталовите пазари, сферата на застраховането и пенсионните фондове. В края на изказването си той каза „Осъзнавам много добре оказаното ми доверие, очаква ни много работа, вярвам в среда на колегиалност и активна дискусия с институциите и бизнеса.“

Интервюта на председателя:

Интервю на Председателя на КФН – г-н Бойко Атанасов, за Банкеръ Speciаl – списание “Банкеръ Special”, 21.12.2023 г.

Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов, със специално интервю за в-к Стандарт – вестник “Стандарт”, 02.12.2022 г.

Изказване на г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, в тримесечния бюлетин на Асоциация на банките в България – Бюлетин на Асоциацията на банките в България, 14.04.2022 г.

Председателят на КФН, Бойко Атанасов, в специално интервю за вестник „24 часа“ – вестник “24 часа”, 08.03.2022 г.

Председателят на КФН г-н Бойко Атанасов със силна позиция за предизвикателствата в небанковия финансов сектор в условията на криза – Бюлетин на Асоциацията на банките в България, 17.07.2020 г.

Бойко Атанасов, председател на КФН, за системата „Бонус-малус“ в сутрешния блок на БТВ – сутрешен блок на БТВ, 07.01.2020 г.

Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов говори за системата “Бонус-малус” – сутрешен блок на БНТ, 27.12.2019 г.

Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации – вестник “24 часа”, 12.06.2019 г.

Бойко Атанасов – един от 30-те лидери с визия в България според сп. Икономика – списание “Икономика”, 06.06.2019 г.

Мария Филипова – Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

Maria-Filipova

Визията на г-жа Мария Филипова за управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е в посока развитие на капиталовия пазар чрез повишаване на ликвидността му, осигуряване на възможност за финансиране на нови дружества чрез него, ускоряване на растежа на икономиката в средносрочен план и подобряване имиджа на България на международната карта на регулаторните органи в небанковия финансов сектор, както и по-доброто позициониране на България на „инвестиционната карта на Европа“.

Концепцията ѝ е с 3 основни сфери на развитие спрямо посочените по-горе казуси и тяхната значимост за капиталовия пазар в България, а именно: регулаторна дейност и контрол, намаляване на административна тежест на участниците на капиталовите пазари чрез мерките за оптимизация на процесите и дигитализация на услугите, както и международно сътрудничество и обмен на добри практики с цел международно позициониране на България за привличане на нови инвеститори и работа на екипи по европейски програми за развитие на капиталовите пазари в ЕС.

Г-жа Филипова заявява своята готовност да работи „активно и последователно за постоянното усъвършенстване на регулаторната и надзорна дейност на КФН, отговаряйки на предизвикателствата в инвестиционния сектор, в защита на интересите на потребителите на небанкови финансови услуги. Заявявам намерението си Комисията за финансов надзор да продължи да предприема активни регулаторни действия, да осъществява ефективен риск базиран надзор върху небанковия финансов сектор с цел осигуряване на стабилни финансови пазари“.

Мария Филипова е магистър от Университет за национално и световно стопанство в София, специалност “Право“ с множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите.

Мария Филипова е с над 10 годишен опит в правната сфера, предпоставка да притежава широки познания и опит в анализирането, проучването и предприемането на дейности относно новоприети регулации, оптимизиране на съществуващите закони и подобряване на административните процедури.

Професионалната си експертиза развива в различни организации като Държавна комисия по хазарта, Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следправатизационен контрол и др. Работила е и в Министерство на правосъдието, където е била част от екипа, който изготвя и подготвя внасянето в Министерски съвет на проект за нов Наказателен кодекс. В дирекция „Правна“ на Министерство на финансите участва в изготвяне на становища по правни въпроси в областта на публичните финанси, изготвяне на проекти на актове, свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет.
В годината преди да поеме позицията на заместник-председател на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност“, г-жа Филипова е председател на Държавна комисия по хазарта, осъществяваща държавния надзор върху хазарта. По време на председателството си в Комисията по хазарта, Мария Филипова осъществява контрол върху цялостната дейност, ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на администрацията.

Владимир Савов – Заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”

Vladimir Savov

На 23 юли 2020 г. Владимир Савов е избран от Народното събрание на Република България за заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с 6-годишен мандат.

Той е роден на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство, а след това придобива образователна степен магистър по „Бизнес администрация“ от London Business School, Лондон.

В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк” като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999 г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон, където натрупва международен опит в банковия сектор. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи като старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник – директор и впоследствие – директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. – 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие”.

На 24 януари 2014 г. Владимир Савов е избран от Народното събрание на Република България с 6-годишен мандат за член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. По време на този период, той последователно изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. По време на работата си в КФН г-н Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законност.

От февруари до юли 2020 г. г-н Владимир Савов заема позицията на директор на департамента за регулаторна политика и стратегия на Независимия финансов регулатор на Международния финансов център Астана, Казахстан. По време на работата си там въвежда добри практики и модели на регулиране и надзор, процедури за разглеждане на сигнали и жалби, оптимизира пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници.

В досегашната си професионална кариера той e натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси. Владее английски и руски език.

Диана Йорданова – Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“

Diana Yordanova

Избрана е от Народното събрание на Република България на 11 октомври 2017 г.
Диана Йорданова завършва английската гимназия в Бургас и има магистърска степен по математика и по счетоводство и контрол.

Между 2004 и 2011 година е била управляващ собственик на частна компания. От 2007 до 2011 година е председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към общинския съвет гр. Бургас.

Народен представител е в четири Народни събрания – 41, 42, 43 и 44-то, като в 42-тото и 44-тото Народно събрание Диана Йорданова е заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор и член на Комисията по енергетика.

Освен в управлението на частни финанси, тя има сериозен опит и в управление на публични финанси като председател на Бюджетната комисия към Общинския съвет в Бургас, в последствие – като председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор в Народното събрание. Като народен представител и като заместник-председател в Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова участва в процеса по приемане на редица закони във финансовата и бюджетна сфера и добре познава юридическата основа, върху която функционира пенсионното осигуряване.

В досегашната си професионална кариера Диана Йорданова е натрупала богат опит в сферата на финансовото законодателство и регулацията на небанковата финансова сфера.

Владее английски език.

Петър Джелепов – Член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

Petar Djelepov

На 23 юли 2020 г. Петър Джелепов е избран от Народното събрание на Република България за член на КФН с 6-годишен мандат, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Икономическото образование на г-н Джелепов е по специалност „Счетоводство и контрол“, а магистърската му степен е „Бизнес администрация“, които придобива в Университета за национално и световно стопанство.

Професионалната кариера на г-н Джелепов стартира през 2005 г. в областта на картовата дейност и контрола на транзакциите с банкови карти, в услуга на индивидуалните потребители в International Asset Bank. Впоследствие експертизата му се обогатява с процеса на управление на продажбите в Райфайзенбанк, с акцент върху воденето на преговори, привличане и разширяване на клиентската база на банката в сектор „Частно банкиране“. Участва също и в разработването на продукти и услуги за бизнес клиенти като регионален мениджър „Малки предприятия“ в Сибанк ЕАД.

През 2010 г. Петър Джелепов оглавява дейността на Обединена българска банка като областен мениджър. За период от шест години последователно ръководи различни регионални центрове на банката както на територията на град София, така и в страната, отговаря за реализирането на бизнес стратегията и политиките в областта на „Малки и средни предприятия“, „Банкиране на дребно“ и също така управлява преговорите с корпоративни клиенти.

През 2018 г. заема ръководна позиция в „Общинска банка“ АД като изпълнителен директор и член на Управителният съвет на банката.

Г-н Петър Джелепов притежава отлични познания във финансовата сфера. Професионалният опит на Петър Джелепов е над 15 години, като в продължение на десет от тях управлява големи екипи от по 150 души. При управлението на хора и процеси, акцентът му е насочен към реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на стратегически цели и развиване на дейности с цел защита на потребителите на финансови услуги.