Решения от заседание на 28.07.2022 г.

На заседанието си на 28.07.2022 г. КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма“ АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции (66.66%) от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява Руслан Райчев за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД.

3. Одобрява Георги Малинов и Габриела Томова за членове на съвета на директорите на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт“ АД.

4. Одобрява Тодор Данаилов за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

5. Не издава забрана за придобиване на непряко квалифицирано участие на Драгомир Великов в размер на 19.537% от капитала на управляващо дружество „Компас инвест“ АД.

6. Отписва като емитент „Пауър Лоджистикс“ ЕАД, гр. Етрополе, и издадената емисия облигации, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 7 000 000 лева, разпределени в 7 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка една, с ISIN код BG2100022131.

7. Признава придобитата от Венета Славова квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Издава разрешение на инвестиционен посредник „Фаворит“ АД да класифицира акциите от капитала си, чиято номинална стойност е увеличена от 10 на 12 лв. за брой акция, като инструменти от базовия собствен капитал от първи ред във връзка с подадено заявление.

9. Приема на второ гласуване Наредба за оповестяването на пазарни данни.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

11. Приема на второ гласуване Наредба за изменение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

12. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД.

13. Спазва в надзорната си практика Насоките относно борсово търгуваните фондове (ETF) и въпросите за ПКИПЦК (ESMA/2014/937), Насоките относно стрес тестовете за ликвидност в ПКИПЦК и АИФ (ESMA34-39-897), Насоките относно таксите за постигнати резултати в ПКИПЦК и в определени видове АИФ (ESMA34-39-992) и Насоките относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA34-49-446), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

14. Изпраща писмо до „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на членове на съвета на директорите на дружеството.

15. Изпраща писмо до „ТИП ИН“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. в КФН са получени 24 (двадесет и четири) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През периода не са постъпвали уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки да извършват трансгранична дейност на територията на Република България. Към края на м. юни 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 417 (четиристотин и седемнадесет) дружества.

За периода от 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 15 (петнадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги за същия период, са получени по отношение на 4 (четири) застрахователни посредници.  В резултат на това, към края на м. юни 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 096 (две хиляди деветдесет и шест).

През м. юни 2022 г. КФН е изпратила уведомление относно намерението един местен застраховател да разшири обхвата на извършваната от него трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. юни 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет).

За периода 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г. КФН е изпратила едно уведомление до националните компетентни органи на всички държави членки относно намерението на един застрахователен брокер да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 59 (петдесет и девет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 26.07.2022 г.

На заседанието си на 26.07.2022 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „София Комерс – Заложни Къщи” АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 7 120 407 лв., разпределени в 7 120 407 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100053054, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 373 469 лв. на 9 493 876 лв.

2. Oдобрява Димитър Русков за член на управителния съвет и Димитър Тонев за член на надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Одобрява Николай Божилов за ръководител на функцията за съответствие на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ Застрахователно акционерно дружество“ АД.

4. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД.

5. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.

6. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

7. Вписва „МИК Брокери и Консултанти“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Краен срок за оповестяване на шестмесечни финансови отчети за дейността за 2022 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на 6-месечен финансов отчет за дейността за 2022 г. пред КФН и обществеността изтича на 01.08.2022 г.  Съгласно чл. 100о, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът е длъжен да разкрива публично 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието.

Шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г. се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г. се разкрива и на обществеността в законоустановения срок, а именно до 01.08.2022 г. включително, по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2022 г.

Представените данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2022 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”, „Общо Застраховане“ „2022“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант

На свое заседание, проведено на 21.07.2022 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 52 от 21.07.2022 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 12.11.2022 г. (събота) и 13.11.2022 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Инвестиционна дейност“, „Изпити за правоспособност“, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант“.

Като приложения към Наредба № 7 са подготвени образци на заявления за допускане до изпит и на изискуемите декларации. Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец със съдържанието по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg. Към заявлението се прилагат документите съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 7, които са изрично посочени в образеца на заявление.

Образци на заявленията за допускане до изпити и на изискуемите декларации са налични на интернет страницата на КФН.

Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 12 ноември 2022 г. (събота) и 13 ноември 2022 г. (неделя), се подават в периода от 25 юли 2022 г. (понеделник) до 10 октомври 2022 г. (понеделник) включително.

В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.

Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на документи (10.10.2022 г.), няма да бъдат разгледани.

Решения от заседание на 21.07.2022 г

На заседанието си на 19.07.2022 г. КФН реши:

1.Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД. Емисията е в размер на до 20 000 000 евро, разпределени в до 200 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, некумулативни, необезпечени, безсрочни, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100004220, с фиксиран годишен лихвен процент за първите пет години от датата на издаване, а ако е налице допълнително издаване, за първите шест години от датата на издаване, платим на годишни периоди, който ще бъде определен съвместно от емитента и водещия мениджър след приключване на срока на подписката, с право на емитента да упражни три кол опции (кол опция на емитента; регулаторна/данъчна кол опция; кол опция при отказ за включване на постъпленията от облигационната емисия в собствения капитал на емитента).Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Билд инвест“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 4 806 броя акции от капитала на „ЗСК Лозово“ АД от останалите акционери на дружеството.

3. Не издава забрана за обратно изкупуване при условията и по реда на търгово предлагане от „Сток Плюс“ АД, гр. София, чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД, гр. София, на до 1 923 780 акции от капитала на „Сток Плюс“ АД от акционерите на дружеството.

4. Не издава окончателна забрана на Михаил Александров Петков, за изкупуване чрез ИП „Карол“ АД на 44 504 бр. акции от капитала на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, от останалите акционери на дружеството.

5. Не издава забрана за придобиване на пряко квалифицирано дялово участие от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД в инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД съгласно чл. 53, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

6. Одобрява Борис Боев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД.

7. Одобрява Анна Мария Хегедюш за член на надзорния съвет на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

8. Вписва „АТЛАС ЗБ“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Съгласува избора на „Пенсионноосигурителен институт“ АД на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ” ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

10. Отписва емисия ценни книжа в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100015150, издадени от Холдинг „Нов Век“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради погасяване на задълженията на публичното дружество по емисията ценни книжа.

11. Заличава застрахователен брокер „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

12. Заличава застрахователен брокер „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

13. Насрочва изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти (на 12 ноември 2022 г.) и като инвестиционен консултант (на 13 ноември 2022 г.). Приема ред за провеждане на изпитите, тематични конспекти и правила за оценяване, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Инвестиционна дейност”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант”. Изпитите ще се проведат при стриктното спазване на приложимите към посочените дати противоепидемични мерки на територията на Република България.

14. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Експат Природни Ресурси”.

15. Изпраща писмо до лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение по чл. 232, ал. 6 във връзка с чл. 222, ал. 4 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

16. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейности съгласно чл. 110 от КЗ.

17. Изпраща писмо до „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейности съгласно чл. 110 от КЗ.

Решения от заседание на 19.07.2022 г.

На заседанието си на 19.07.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Александър Личев, Румен Димитров и Димитър Колев за членове на съвета на директорите на ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

2. Одобрява придобиване от „ЕКОТУР“ ООД на пряко квалифицирано участие в размер на 23,04% от капитала на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД.

3. Одобрява Иван Андреев като член на надзорния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД.

4. Одобрява Ангел Терзиев като член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД.

 5. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗД „ОЗОК Инс” АД.

6. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

7. Вписва „МАСТЪР ИНС“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Изпраща писмо до „БАЕЗ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на Димитър Тонев за член на надзорния съвет и Димитър Русков за член на управителния съвет на дружеството.

9. Изпраща писмо до ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вътрешногрупов договор за аутсорсинг на ИT услуги, сключен с Allianz Technology SE.

10. Изпраща писмо до ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вътрешногрупов договор за аутсорсинг на ИT услуги, сключен с Allianz Technology SE.

11. Изпраща писмо до ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вътрешногрупов договор за аутсорсинг на ИT услуги, сключен с Allianz Technology SE.

Решения от заседание на 14.07.2022 г.

На заседанието си на 14.07.2022 г. КФН реши:

1. Отписва „Агро Финанс“ АД, гр. Пловдив, като публично дружество по искане на заявителя. Отписва издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 32 219 708 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100039061, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Евгения Стоянова и Георги Пашов за членове на надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

3. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗАД АРМЕЕЦ” АД.

4. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

5. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

6. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2020 г. до 30.06.2022 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 595 – УПФ от 14.07.2022 г. и № 596 – ППФ от 14.07.2022 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

7. Заличава, по искане на заявителя, „ВР ГРУП“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Заличава „ЕДМ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преобразуване на договорен фонд „Астра Баланс“ чрез вливане в договорен фонд „Астра Кеш Плюс“, управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД.

10. Изпраща писмо до „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на надзорния съвет на дружеството.

11. Изпраща писмо до „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на надзорния съвет на дружеството.

Решения от заседание на 12.07.2022 г.

На заседанието си на 12.07.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Райсволф България“ АД.

Емисията е в размер на 1 186 000 евро, разпределени в 1 186 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 18.02.2022 г. и дата на падеж 18.02.2025 г., с ISIN код BG2100001226.

Вписва „Райсволф България“ АД като емитент, и посочената емисия, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Димитър Банов за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Одобрява Добромир Добрев и Татяна Иванова за членове на надзорния съвет на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД.

4. Одобрява Божидар Чанков за член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

5. Приема на второ гласуване Наредба за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.