КФН подписа договор с „Ърнст енд Янг” като консултант на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи

Комисията за финансов надзор (КФН) подписа  договор с компанията  „Ърнст енд Янг” като консултант за провеждането на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи. Пълният текст на методологията за провеждане на стрес тестовете може да намерите тук.

Английската версия на документа е достъпна тук.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец октомври 1 застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало КФН за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 октомври 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 562.

През месец октомври 10 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 31 октомври 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2186.

През октомври няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 октомври 2016 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14. 

През месец октомври няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 октомври 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 44.   
    
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 23.11.2016 г.

На заседанието си на 23.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, във връзка с искане за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Одобрява промени в устава на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване от извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.
 
3. Допуска 9 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и 20 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 19 и 20 януари 2017 г.
 
4. Изпраща писмо за представяне на допълнителна информация и документи до „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. 

Решения от заседание на КФН на 23.11.2016 г.

На заседанието си на 23.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, във връзка с искане за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Одобрява промени в устава на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване от извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.
 
3. Допуска 9 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и 20 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 19 и 20 януари 2017 г.
 
4. Изпраща писмо за представяне на допълнителна информация и документи до „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. 

Решения от заседание на КФН на 18.11.2016 г.

На заседанието си на 18.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за представяне на коригиран проспект, съдържащ актуална информация към настоящия момент, до „Фармхолд” АД, гр. Варна, във връзка с възобновяване на производство за издаване на потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството.
 
2. Приема на първо четене проект на Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Проектът е публикуван в раздела за обществени консултации на интернет страницата на КФН за даване на бележки и предложения по него в 14-дневен срок.

Решения от заседание на КФН на 18.11.2016 г.

На заседанието си на 18.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за представяне на коригиран проспект, съдържащ актуална информация към настоящия момент, до „Фармхолд” АД, гр. Варна, във връзка с възобновяване на производство за издаване на потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството.
 
2. Приема на първо четене проект на Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Проектът е публикуван в раздела за обществени консултации на интернет страницата на КФН за даване на бележки и предложения по него в 14-дневен срок.

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА БЕЗ ЛИЦЕНЗ

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ КФН И НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИЛИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за дружества, които нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане и предаване на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително чрез електронни платформи за търговия.
 
Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност  като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:

 
1. „ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (предходно наименование „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД);
2. „БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД;
3. „24 ТРЕЙД” ЕООД (предходно наименование „ЕКСУС МАРКЕТС” ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5. „ИНВЕСТОРС” ЕООД (предходно наименование „АСТОН МАРКЕТС” ЕООД);
6. TRADERXP (TRADERXP LTD);
7. GLOBAL CAPITAL LTD OF TRUST COMPANY COMPLEX – IMPERIAL OPTIONS;
8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ;
9. „ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;
10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ;
12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД;
14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER CAPITAL;
15. „БРОКЕРС СТАР” ООД;
16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД;
19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS;
20. ТВОЙ МИЛЛИОН;
21. PLUSOPTION;
22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ” ЕООД;
23. „АЛФА БРОКИНГ” ЕООД;
24. „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
25. „НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ” ЕООД;
26. „АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ” ЕООД;
27. „ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
28. „РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
29. „ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
30. „РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
31. TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ” ЕООД;
33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ” ЕООД;
34. UT MARKETSUNITED TRADING MARKETS (WWW.UTMARKETS.COM);
35. „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ” ООД (CFD GLOBAL Ltd.);
36. STP MARKETING (WWW.STPMARKETS.COM);
37. IBROKERS TRADING SOLUTION LTD;
38. GN CAPITAL LTD – PWRTRADE (WWW.PWRTADE.COM);
39. T –MARKETING  SERVICES LTD;
40.PANDA OPTIONS VIP;
41. BINARYBOOK;
42. SECURED OPTIONS (URBANIX LTD);
43. BLOOMBEX OPTIONS/ BLOOMBEX LTD (E.B.SERVICES LTD);
44. „ТРЕМИНА ТРЕЙД” ЕООД;
45. „БУЛФАЕР” ЕООД/ ЕКОЕСФИНАНС ХОЛДИНГ (HTTP://ECOESFINANCE.COM);
46. MAGNUM OPTION (HTTP://WWW.MAGNUMOPTIONS.EU/);
47. IBROKERS.TRADE (HTTP://IBROKERS.TRADE/);
48.BFOREX (HTTP://WWW.BFOREX.COM/);
49. INSIDE OPTIONS;
50. FXOpen (HTTPS://WWW.FXOPEN.COM);
51.IMPERIAL OPTIONS (HTTP://WWW.IMPERIALOPTIONS.COM/);
52. GOOPTIONS (HTTP://WWW.GOPTIONS.COM?CAMPAIGN=946).
 
 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

За да защитят интереса си гражданите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз да предоставя съответната услуга на клиенти. Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни от:

  • дружества, получили лиценз от КФН по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
  • банка, получила лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;
  • дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  • дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.
Също така, инвеститорите следва да имат предвид, че дружества,  лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издаден лиценз от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници, получили лиценз от КФН може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/

Списък на управляващите дружества, получили лиценз от КФН може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/upravlyavashti-druzhestva/

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, при условията на свободно предоставяне на услуги, съгласно чл. 31 от Директива 2004/39/ЕС , може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 

Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар

На свое заседание на 17.11.16 г. 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар. В документа са посочени мерки, обвързани с конкретни срокове, които трябва да доведат до положителен ефект върху капиталовия пазар у нас. Можете да прочетете пълния текст на документа в приложения файл.

Решения от заседание на КФН на 17.11.2016 г.

На заседанието си на 17.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за представяне на допълнителна информация и документи до „Арко Тауърс” АДСИЦ във връзка с искане за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) за замяна на обслужващо дружество.
 
2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Нео Лондон Капитал” ЕАД във връзка с искане за потвърждаване на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от дружеството.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до УД „Компас Инвест” АД, гр. София, във връзка с постъпилото заявление от дружеството за издаване на разрешение за организиране и управление на ДФ „Компас Плюс.
 
4. Одобрява промяна в устава на „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, приета с решение на съвета на директорите на дружеството.
 
5. Не издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Хювефарма” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на акции на „Биовет” АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Одобрява Проект за изменение на Проект относно финансиране на конкретни дейности по безопасност на движението на основание чл. 560, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ).

Решения от заседание на КФН на 17.11.2016 г.

На заседанието си на 17.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за представяне на допълнителна информация и документи до „Арко Тауърс” АДСИЦ във връзка с искане за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) за замяна на обслужващо дружество.
 
2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Нео Лондон Капитал” ЕАД във връзка с искане за потвърждаване на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от дружеството.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до УД „Компас Инвест” АД, гр. София, във връзка с постъпилото заявление от дружеството за издаване на разрешение за организиране и управление на ДФ „Компас Плюс.
 
4. Одобрява промяна в устава на „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, приета с решение на съвета на директорите на дружеството.
 
5. Не издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Хювефарма” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на акции на „Биовет” АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Одобрява Проект за изменение на Проект относно финансиране на конкретни дейности по безопасност на движението на основание чл. 560, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ).