Одобрени са образци на декларации и заявления, които се подават в случай на получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в ПОД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди образци на декларации по чл.121ж, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване, които се попълват в случай на придобиване или увеличаване на капитала на пенсионно осигурителното дружество. Образците са 2 вида – за физически и юридически лица. Те са приети с решение 870, което е публикувано в раздел „Документи”, а образците на декларациите са публикувани в раздел „Документи” – „Форми и образци”.
Г-н Петков утвърди и образци на заявления за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в пенсионноосигурително дружество за физически и юридически лица. Те са приети с решение 871, публикувано в раздел „Документи”, а образците са публикувани във „Форми и образци”.

Осем дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери следните дружества:
„Приват Инженеринг” АД, София,
„Старт Инвестмънт” ООД, гр. Бургас,
„Маринс Интернешънъл” ЕООД, гр. Варна,
„Ведис” ООД, гр. Перник,
„Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, София,
„Р и С Консултинг 04” ООД, София,
ЕТ ”Балканов-Дончо Балканов”, гр. Хасково,
„Средец – застрахователен брокер” ООД, София,
Пълния текст на решенията 843, 844, 845, 846, 862, 863, 864 и 865 може да намерите в раздел „Документи”.
 

Михаил Тенев е одобрен за ръководител на службата за вътрешен контрол на ЗД „Евро инс” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Михаил Тенев за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗД „Евро инс” АД.

Пълния текст на решение 850 може да намерите в раздел „Документи”.

„ЗД Евро инс” АД получи разрешение да инвестира част от активите на дружеството в чужбина

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на на „ЗД Евро инс” АД  да инвестира до 1 000 000 евро, но не повече от 15 % от размера на брутните технически резерви, в квалифицирани дългови книжа  в чужбина. Дружеството е длъжно да представя в КФН месечни справки за инвестициите, които да съдържат информация за вида ценна книга, емисията, издателя, дата на придобиване, цена на придобиване, валута и реализирания през периода нетен доход и доходност.
Пълния текст на решение 853 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения на КФН от заседание на 27.09.2006 г.

На свое заседание от 27.09.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на „Форуком фонд имоти” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 165 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са : „Форуком и компания” ООД с 50% от капитала, „Аква – 3” ООД с 20% от капитала, договорен фонд „Бенч Марк Фонд – 1” – 13.64 % от капитала и  ИД „Бенч Марк Фонд – 2” с 16.36%.
Изпълнителен директор на „Форуком фонд имоти” АДСИЦ е Делян Добрев, Председател на СД – Росица Гаргова.
Сред инвестиционните планове на дружеството е покупка на производствена сграда на етан груб строеж в покрайнините на Хасково, както и построяване, въвеждане в експлоатация и продажба на вилно селище край Созопол.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени акции, издадени от “Монбат” АД, гр. София. Емисията е в размер на 4 700 000 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 5.50 лв. всяка. Акциите се издават от дружеството в резултат на увеличение на капитала му от 14 800 000 лв. на 19 500 000 лв., съгласно решение на Общото събрание на дружеството, проведено на 04.08.2006 г. Емисията и емитентът се вписват в публичния регистър на КФН.
Дружеството има за предмет на дейност производство, сервиз и реализация на акумулатори, инжинерингова и развойно-внедрителска дейност, производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори, външна и вътрешна търговия, изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства. Основната сфера на “Монбат” АД е производство и търговия на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и сервизното им обслужване.
Емитентът е част от икономическата група на „Приста Ойл” АД, като „Приста Ойл” АД притежава 90% от капитала на “Монбат” АД,  а “Монбат Трейдинг” АД – 9.30%.
Набраните средства от първичното публично предлагане ще бъдат използвани за закупуване на машини и съоръжения с цел увеличаване капацитета на производство и разширяване на продуктовата гама, изграждане на рециклиращ завод в Сърбия, както и за погасяване на задължения по лизингови договори.

3. Издаде на “Сомони Асет Мениджмънт” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл.203, ал.1 от ЗППКЦ. Учредители на управляващото дружество са ИП „Сомони 2001” ООД с 72% от капитала и три физически лица.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени  от “Източна газова компания” АД, гр. Варна. Емисията с ISIN код BG2100017065 е в размер на 1 500 000 евро, разпределени в 1 500 броя обикновени, корпоративни, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми облигации с опция за обратно изкупуване, с номинална стойност 1000 евро всяка. Облигациите са с 8.20% годишна лихва, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 26.06.2006 г., дата на падеж – 26.06.2011 г.
Емисията и емитентът се вписват в публичния регистър на КФН.

Основната дейност на “Източна газова компания” АД е свързана с бутилиране на газ, продажба на дребно на горива, продажба на едро на пропан-бутан и инжинерингова дейност. Основни акционери на дружеството са Лазар Граменов с 53% от капитала на дружеството и „СЕАФ Транс-Болкан Фонд България” ООД с 47%.

5. Вписа емисия обикновени акции, издадена от “ХипоКапитал” АДСИЦ, гр. София в резултат на увеличение на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар.  Емисията  е в размер на 65 000 броя акции с номинална стойност от 10 лв. всяка.
Вписа “ХипоКапитал” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН.

6. Вписа емисия акции, издадена от  ИД “Надежда” АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 655 508 лв. на 3 311 016 лв. Емисията е в размер на 1 655 508 лв., разпределени в същия брой акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.
 
7. Издаде на “Сомони Асет Мениджмънт” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл.203, ал.1 от ЗППКЦ. Учредители на управляващото дружество са ИП „Сомони 2001” ООД с 72% от капитала и три физически лица.

8. Издаде допълнителен лиценз на ЗД “Евро инс” АД за разширяване предмета на дейност с нови видове застраховки съгласно Приложение № 1 към Кодекса на застраховането. Допълнителният лиценз дава право да се извършва застраховане по следните видове застраховки :
– Застраховка „ Релсови превозни средства. Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства”
– Застраховка „Летателни апарати. Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати
– Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати”:
• Всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на летателни апарати
• Гражданска отговорност на превозвача с летателни апарати

9. Одобри образци на заявления за издаване на разрешения за извършване на определени действия по Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Форми и образци на документи”.

Одобрените образци на заявления са както следва :
• Заявление за издаване на разрешение за управление на договорен фонд по чл.10, ал.6 във връзка с ал.4 от Наредба №25
• Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен и затворен тип и обратно по чл.177, ал.1 от ЗППЦК и чл.15 от Наредба №25
• Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на инвестиционно дружество и договорен фонд чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне по чл.177, ал.1 от ЗППЦК и чл.16 и чл.24  от Наредба №25
• Заявление за издаване на разрешение  за прекратяване на инвестиционно дружество и договорен фонд по чл.177, ал.2 от ЗППЦК и чл.20 и чл.25  от Наредба №25
• Заявление за издаване на разрешение за ползване на заем та инвестиционно дружество, съответно на управляващо дружество или банка-депозитар, когато действат за сметка на договорен фонд по чл.197, ал.2, чл.197а или чл.201, ал.5 от ЗППЦК и чл.71 от Наредба №25

10. Отказва да регистрира Васил Чулов като професионален инвеститор.

 

 

Съобщение на КФН относно невалидни сертификати за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа и като инвестиционен консултант

„На основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
Комисията за финансов надзор уведомява, че:
С Решение № 802-Б/13.09.2006 г. отне правото на Мария Шарланджиева да упражнява дейност като брокер на ценни книжа. Издаденият й сертификат № 73-Б/29.09.1998 г. е невалиден.
С Решение № 803-ИК/13.09.2006 г. отне правото на Николай Николаев да упражнява дейност като инвестиционен консултант. Издаденият му сертификат № 38-ИК/21.04.2003 г. е невалиден.
С Решение № 805- Б/13.09.2006 г. отне правото на Филип Даков да упражнява дейност като брокер на ценни книжа. Издаденият му сертификат № 120-Б/29.09.1998 г. е невалиден.
С Решение № 807-Б/13.09.2006 г. отне правото на Александър Панев да упражнява дейност като брокер на ценни книжа. Издаденият му сертификат № 006-Б/29.09.1998 г. е невалиден.
Молим, при представяне на посочените сертификати, КФН да бъде своевременно уведомена.”

КФН откри производство по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер на 9 лица

„На основание чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа или инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7) Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение по Протокол № 43 от 23.08.2006 г. за образуване на производство по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант на 9 лица.

Основанието за откриване на производството по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант поради неупражняване на дейността за повече от две последователни години.
След изтичане на двете години, в които лицата не са упражнявали дейност, те не са се възползвали от правото си по чл. 16, ал. 3 от Наредба № 7 да се явят на изпит на първата насрочена дата за провеждане на изпит за придобиване на право да се упражнява дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.
В КФН няма данни лицата да са извършвали дейност, която изисква познания в областта на финансовите пазари, съответни на тези, които се изискват за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.
Лицата могат да представят писмени обяснения и възражения, както и доказателства към тях (вкл. за сключени договори за упражняване на дейност като брокер или друга дейност, изискваща познания в областта на финансовите пазари, съответна на тази, която се изисква за упражняване на дейност като брокер, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7, което следва да бъде удостоверено и с копие от длъжностна характеристика или друг документ, съдържащ описание на осъществяваните в рамките на тази дейност функции), в КФН в 3-дневен срок от уведомяването им за откритото производство.”

 

 

Одобрява се програма с мерки за привеждане на активите на ДФ “ОББ Премиум Акции” в съответствие с изискванията на закона, приета от СД на УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри програма с мерки за привеждане на активите на ДФ “ОББ Премиум Акции” в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД по Протокол № 37 от 04.09.2006 г.

Пълния текст на решение 851 може да намерите в раздел „Документи”.
 

УД „КД Инвестмънтс” ЕАД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „КД Облигации България”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „КД Инвестмънтс” ЕАД за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „КД Облигации България”, приети на заседание на Съвета на директорите  на УД „КД Инвестмънтс” ЕАД  на 19.07.2006 г.

Пълния текст на решение 839 може да намерите в раздел „Документи”.

Пет дружества получиха одобрение за заличаване от регистъра на застрахователните брокери по тяхна молба

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на:
„ГЛО БРОКЕР” ЕООД, София,
„ОДИТ КОНСУЛТ – ЕР ПИ ЕЙ” ООД, София,
„СВОБОДНА ЗОНА – СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград,
„ДАНДИ – 60” ООД, София,
КОНСОРЦИУМ „ДЕВНЯ” АД, гр. Девня,
да бъдат заличени от регистъра на застрахователните брокери. Дружествата са имали разрешение  за извършване на дейност като застрахователни брокери и са подали молби, с които искат заличаване си от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решенията 833, 834, 835, 836 и 837 може да намерите в раздел „Документи”.