Решения от заседание на КФН от 30 януари 2008 г.

На свое заседание от 30 януари 2008 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Издаде лиценз на “БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са три юридически лица : „Република Холдинг” АД с 30% от капитала, „Крам Комплекс Груп” ЕАД с 35% от капитала и „Моментум България” АД с 35%.
В СД на дружеството влизат: Пламен Кралев и Росен Михайлов – съвместни председатели, Красимира Маринова и Петър Петров – изпълнителни директори.
Съгласно инвестиционните си  планове  през 2008 г. дружеството възнамерява да закупи терен, на който да изгради, а впоследствие продаде и/или отдаде под наем сграда с комбинирано жилищно, офис и търговско предназначение на територията на гр. София

2. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции,  издадени от „БГ Агро” АД, гр. Варна. Емисията е в размер на 6 053 616 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка,  като могат да бъдат разпределени допълнително до 4 035 744 броя акции, като общият брой предлагани акции ще бъде до 10 089 360 броя, представляващи 25% от всички издадени акции от „БГ Агро” АД.
Допуска до търговия на регулиран пазар емисия акции, издадени от „БГ Агро” АД, гр. Варна, в размер на 40 357 440 лева, разпределени в 40 357 440 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва емисията акции в публичния регистър и „БГ Агро” АД, гр. Варна, като публично дружество.
Основните  дейности на дружеството са едро земеделско производство, търговия със зърнени храни и маслодайни култури, с препарати за растителна защита и торове, съхранение и обработка на земеделска продукция.  „БГ Агро” АД е дружество- майка със седем дъщерни дружества : „БГ Агро земеделска компания” ООД, „БГ Агро търговска компания” ООД, „БГ Агро складово стопанство” ЕООД, „БГ Агро растителна защита” ООД, „Агро ЛабКонтрол” ЕООД, „Канопус Процесинг”ЕООД и  „Булпорт”ЕАД. Дружеството е с едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат Ненко Ненков – председател Даниел Ненков – изпълнителен директор и Златина Чотукова, член. Основен  акционер в „БГ Агро” АД е Ненко Ненков, притежаващ 79.89% от капитала на дружеството.
3. Издаде на “Рок Ридж Инвестмънт” ЕАД лиценз за извръшване на дейност като инвестиционен посредник по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК (т.нар. среден лиценз).
Учредител и едноличен собственик  на дружеството е „Търговска лига – Национален аптечен център” АД. В СД на посредника влизат Тодор Присадников – председател, Владимир Трайков, зам.-председател и Милка Гогушева – изпълнителен директор.

4. Издаде на “Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Изпълнителен директор на дружеството е Васил Тренев.

5. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Доверие – Обединен Холдинг” АД, гр. София, в резултат от увеличение на капитала на дружеството от 13 149 848 лева на 14 026 505 лева. Емисията е в размер на 876 657 лева, разпределена в 876 657 броя обикновен, поименни, безналични  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 12 лева всяка. Вписва емисията акции в публичния регистър.

6. Вписа в регистъра “Билборд” АД като публично дружество. Вписана е и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Тя е в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 акции с номинална стойност 1 лв. и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

7. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на обезпечени корпоративни облигации на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ. Емисията е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 9% годишно, шестмесечен период на равни по размер лихвени плащания, срок на облигационния заем – 36 месеца, дата на първичното предлагане на облигациите е 14.08.2007 г. , падежът е на 14.08.2010 г. 

8. Налага временна забрана на търгово предложение от „Интерком груп” ООД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булекс Инвест” АД на акции на „Явор” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството.

9. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Здравко Иванов и Атанас Ангелов.

10. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г се транспонира Директива 2007/16/ЕО от 19 март 2007 г., която изяснява някои определения в Директива 85/611/ ЕИО, отнасящи се до активите, в които колективните инвестиционни схеми могат да инвестират паричните средства, набрани чрез предлагането на дяловете им. Въведени са допълнителни критерии, на които следва да отговарят финансовите инструменти, които се считат за „подходящи активи” за колективните инвестиционни схеми, които да осигурят спазването на основни положения в Директива 85/611/ЕИО, като принципа за диверсификация на риска и възможността по всяко време да се изчисли точно нетната стойност на активите, с оглед задължението на схемата  да изкупува обратно дяловете си при поискване от притежателите им.

Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни” документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

“ЕАЗ” АД, гр. Пловдив и “НонВоТекс” АД, гр. София, са отписани от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде две решения, с които отписва “ЕАЗ” АД, гр. Пловдив и “НонВоТекс” АД, гр. София, от публичния  регистър.
Решенията 145 и 146 може да намерите в раздел „Документи”.

Рик Янсен е одобрен за член на Съвета на директорите на ИП „ДЗИ Инвест” АД

Проф. М. Стоименов, заместващ  заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  решение, с което одобри Рик Янсен, гражданин на Белгия, за член на Съвета на директорите на ИП „ДЗИ Инвест” АД, избран с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.11.2007 г.
Решение 79 може да намерите в раздел „Документи”.

„КРЕДИТ Ко” ООД, гр. Пловдив, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписа  „КРЕДИТ Ко” ООД, гр. Пловдив,в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 130 може да намерите в раздел „Документи”.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация” и съответно „Статистика на пазара по доброволно здравно осигуряване”, „Статистика”.
За периода януари – ноември 2007 г. записаните премии в общото застраховане са в размер 1 069 907 хил. лв., а в животозастраховането 203 689 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 21 % и 33 % или общо за застрахователния сектор – 23 %.
В сектора на общото застраховане се наблюдава тенденция към засилване на конкуренцията и съответно намаляване на относителния дял на първите четири дружества, които записват 54 % от премийния приход.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (46,8 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (21,0 %) или общо 67,8 % от премийния приход, реализиран в сектора. Застраховка „Автокаско” има най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор като отчита ръст от 39,6 %  на годишна база и записани премии от 500 564 хил. лв. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 205 451 хил. лв., или 19,2 % от общия премиен приход. Отчетеният ръст по тези застраховки е съответно 8,8 % и 5,5 % на годишна база. Все по-голяма популярност придобиват финансовите застраховки – „Застраховка на кредити” и „Разни финансови загуби”, по които се отчита най-голям ръст на премийния приход на годишна база съответно от 60,9 % и 53,7 %.
На животозастрахователния пазар се наблюдава постепенно намаляване на дела на първите  четири дружества с най-висок пазарен дял до 68 % към 30.11.2007 г. при 73 % година по-рано. Тази тенденция е показателна за постепенното отслабване на концентрацията в сектора и засилване на конкуренцията, което се дължи на разширяване на обхвата на дейността на някои от съществуващите дружества и включването на нови участници на нашия пазар.
Най-висок относителен дял в премийния приход продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 148 139 хил. лв. и формират 72,7 % от премийния приход, генериран в сектора. Нараства интересът към застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, която заема дял от 9,2 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите и по която се реализира най-висок ръст на премийния приход от 55,9 % на годишна база.
Реализираният към края на месец ноември 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 22 579 хил. лв., с което се отчита ръст от 27,6 % на годишна база.
На пазара по доброволно здравно осигуряване също се наблюдава тенденция към намаляване на дела на първите  четири дружества с най-висок пазарен дял до 76 % към 30.11.2007 г. при 84 % година по-рано. Въпреки това пазарът остава силно концентриран и съответно слабо конкурентен.
Най-висок относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (30,7 %) и  „Извънболнична медицинска помощ” (22,9 %). Тези два пакета имат най-голям принос в нарастването на премийния приход в сектора на доброволното здравно осигуряване с отчетен ръст на годишна база съответно от 45,1 % и 49,4 %, и записани премии в размер на 6 936 хил. лв. и 5 182 хил. лв.

Решения от заседание на КФН от 23 януари 2008 г.

1. Потвърди  проспект за вторично публично предлагане и допускане до търговия на акции на  „СПАРКИ” АД, гр. Русе. Размерът на емисията, предмет на вторично публично предлагане и допускане до търговия е 3 000 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.
Основната дейност на емитента е производство на обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътностроителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари.
Емитентът  е част от икономическа група и се явява дъщерно дружество на „Спарки Груп” АД, като дружеството–майка притежава 90.25% от капитала. „СПАРКИ” АД притежава три дъщерни дружества – „Приста парк” ЕООД, „Сигма плюс” ЕООД и „ЦПО Спарки” ЕОО

2. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции,  които ще бъдат издадени от „Алфа Ууд България” АД, гр. Долни Чифлик в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 206 870 лв. на 620 610 лв. Емисията е в размер на 413 740 лева, разпределена в 413 740 броя обикновени  акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 30 лева.. Вписа емисията акции в публичния регистър.

3. Вписа в публичния регистър “ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ, гр. Варна, както и издадената от дружеството емисия акции с  цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени акции, с номинална  стойност 1 лева всяка и с  ISIN код – BG1100069076. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

4. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от  “Холдинг Нов век” АД, гр. София. Емисията е в размер на 907 589 лева, разпределена в същия брой обикновени  акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от 649 620 лева на 1 557 209 лева.

5. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 17 502 078 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от  26 254 040 лева на 43 756 118  лева.
 
6. Вписа в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадена от „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч.  Емисията е в размер на 2 735 320 броя обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от  14 000 000  лева на  16  735 320  лева.

7. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.
С предложените в проекта изменения и допълнения на Наредба № 22 се цели постигане на съответствие на наредбата с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Проектът на наредба определя и минималната информация, която трябва да бъде представена в случаите на освобождаване от изискването за публикуване на проспект.
В наредбата се детайлизират и част от разпоредбите на закона и по-конкретно условията и реда за отписване на публично дружество при осъществено публично предложение за изкупуване на акциите съгласно чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни” документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

8. Прие на първо четене  проект на Наредба за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар.
С наредбата се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят ценните книжа, за да бъдат допуснати до търговия на официален пазар, организиран от регулирания пазар, както и редът и начинът за допускането им. С нея се въвеждат изцяло изискванията на Директива 2001/34/ЕО относно допускането на ценни книжа до търговия на официален регулиран пазар и информацията, която се публикува за тези ценни книжа.
С наредбата се определят конкретни условия за допускането на акции и облигации до търговия на официален пазар, и по-конкретно определена пазарна капитализация, наличието на най-малко три приети и публикувани годишни финансови отчети, допускане до търговия на цялата емисия ценни книжа от съответния клас, определено ниво на разпределение на ценните книжа сред публиката и т.н.
В проекта е предвидена възможност в определени случаи регулираният пазар да допуска ценните книжа до търговия на организирания от него официален пазар и без да са налице някои от посочените в наредбата изисквания, при условие че това не застрашава интересите на инвеститорите и няма да попречи на нормалното функциониране на пазара.
Проектът урежда и реда и начинът за допускането до търговия на официален пазар, като предвижда компетентния орган на регулирания пазар да извършва преценката за допускането на ценните книжа, а неговото решение да се обжалва пред арбитражния съд при регулираният пазар.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни” документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

8. Прие указания по тълкуване и прилагане на чл. 256, т. 3 от КСО относно удържането на инвестиционна такса в размер до 10 на сто от дохода, реализиран от инвестирането на средствата на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО).
С указанията се определя дали пенсионните дружества трябва да покриват част от реализирания "отрицателен доход", съответстваща по размер на инвестиционната такса,   предвидена в чл. 256, т. 3. Ако резултатът от инвестиране на средствата  в доброволните фондове с натрупване за съответната финансова година е отрицателен, тогава пенсионното дружество не следва да покрива  част от отрицателния резултат, която съответства по размер на инвестиционната такса. В този случай размерът на инвестиционната такса, която се събира от дружеството е нула.
В указанията се определя и на каква периодичност дружествата следва да събират таксата, в условията на ежедневна оценка и ежедневно определяне на стойността на един дял. Инвестиционната такса по чл. 256, т. 3 от КСО трябва да се начислява ежедневно преди определянето на нетната стойност на активите на фонда, а събирането на таксата да става до 5-то число на следващия месец.

Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел «Документи», «Указания и изисквания».

КФН ще проведе изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери на 29 март 2008 г.

На свое заседание от 23 януари 2008 г. КФН взе решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери и определи дата за провеждането му –  29 март 2008 г. Редът за провеждане на изпита и правилата за оценка, както и конспектът за изпита за придобиване на професионална квалификация на застрахователен брокер ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.
Изпитната комисия е в състав :
– Ралица Агайн – зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”
– Проф. Милчо Стоименов – член на КФН
– Михаела Денева – началник отдел „Режими за предварителен надзор” в управление „Застрахователен надзор”
– Николай Петков – началник отдел „Регулаторна политика” в управление „Застрахователен надзор”
– Николай Дундов – експерт-юрист в отдел „Режими за предварителен надзор” в управление „Застрахователен надзор”

„ОНАРТА КОНСУЛТС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД не получи разрешение за придобиване на акционерно участие в ПОД „БЪДЕЩЕ” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", не издаде решение на „ОНАРТА КОНСУЛТС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД да придобие заявеното акционерно участие в ПОД „БЪДЕЩЕ” АД.
Решение 109-ПОД може да намерите в раздел „Документи”.

„ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД не получи разрешение за придобиване на акционерно участие в ПОД „БЪДЕЩЕ” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", не издаде решение на „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД да придобие заявеното акционерно участие в ПОД „БЪДЕЩЕ” АД.
Решение 108-ПОД може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са промени в здравноосигурителните пакети и в тарифата на “Токуда здравноосигурителен фонд” АД, гр. София

 Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на промените в  здравноосигурителните пакети – „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” и в „Болнична медицинска помощ” на “Токуда здравноосигурителен фонд” АД, гр. София. Одобрени са и промени в тарифата за комбинирана групова здравна осигуровка.
Решение №90 може да намерите в раздел „Документи”.