Решения от заседание на КФН на 25.02.2021 г.


На заседанието си на 25.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Веселин Ангелов за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Ивета Плякин за прокурист на „ЗАД ЕНЕРГИЯ“ АД.
 
2. Заличава „ВЕСТ КОНСУЛТ” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
3. Изпраща нотификации до компетентните органи на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция относно намерението на инвестиционния посредник (ИП) „Финансова къща Евър” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на техните територии.
Изпраща писма до компетентните органи на Полша и Румъния във връзка с промяна на данните в нотификацията на ИП „Финансова къща Евър” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
4. Изпраща нотификация до компетентния орган на Италия относно намерението на инвестиционния посредник (ИП) „БенчМарк Финанс” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на нейната територия.
Изпраща писма до компетентните органи на Германия, Испания, Полша и Франция във връзка с промяна на данните в нотификацията на ИП „БенчМарк Финанс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
5. Изпраща писма до компетентните органи на Германия и Румъния във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Евро-Финанс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
6. Изпраща уведомление до компетентния орган на Франция относно оттегляне на намерението на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД за извършване на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейната територия.

Решения от заседание на КФН на 25.02.2021 г.


На заседанието си на 25.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Веселин Ангелов за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Ивета Плякин за прокурист на „ЗАД ЕНЕРГИЯ“ АД.
 
2. Заличава „ВЕСТ КОНСУЛТ” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
3. Изпраща нотификации до компетентните органи на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция относно намерението на инвестиционния посредник (ИП) „Финансова къща Евър” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на техните територии.
Изпраща писма до компетентните органи на Полша и Румъния във връзка с промяна на данните в нотификацията на ИП „Финансова къща Евър” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
4. Изпраща нотификация до компетентния орган на Италия относно намерението на инвестиционния посредник (ИП) „БенчМарк Финанс” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на нейната територия.
Изпраща писма до компетентните органи на Германия, Испания, Полша и Франция във връзка с промяна на данните в нотификацията на ИП „БенчМарк Финанс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
5. Изпраща писма до компетентните органи на Германия и Румъния във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Евро-Финанс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
6. Изпраща уведомление до компетентния орган на Франция относно оттегляне на намерението на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД за извършване на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейната територия.

Комисията прие указания и практика във връзка с дейностите по разпространение на застрахователни продукти


    Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователни посредници, че с решение от заседание на КФН, проведено на 23.02.2021 г., са приети:

    1. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал. 1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти, които са приети във връзка с постъпили в управление „Застрахователен надзор“ многобройни запитвания от разпространители на застрахователни продукти относно документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти съгласно Кодекса за застраховането и с оглед уеднаквяване на реда и начина на осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото обучение.
    2. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 290, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователните посредници, като същите са съобразени с Насоките относно разглеждането на жалби от застрахователните посредници (EIOPA-BoS-13/164 BG), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Комисията за финансов надзор (КФН) е приела решение от 14.07.2014 г. че възнамерява да спазва горепосочените насоки. Към момента на вземането на решението отмененият Кодекс за застраховането не съдържа разпоредби, които да позволяват предприемането на действия от страна на КФН за въвеждане на насоките. Понастоящем действащият КЗ съдържа разпоредбата на чл. 290, която регламентира разглеждането на жалби от застрахователни посредници. Тази разпоредба съдържа обща уредба, а разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от КЗ позволява КФН да приема указания във връзка с прилагането на изисквания на насоките на EIOPA.
    3. Практика относно установяването на факти и обстоятелства при извършване на проверки на място на застрахователни посредници, приета с оглед необходимостта от обявяване на използваните от КФН списъци от обстоятелства (чек-листове), които подлежат на установяване при извършване на проверки на място на посредници, като тези списъци бъдат публично достъпни за проверяваните поднадзорни лица – застрахователни брокери, застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Решения от заседание на КФН на 23.02.2021 г.


На заседанието си на 23.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Топлофикация – Русе” АД, гр. Русе.
Емисията е в размер на размер на 28 349 152 лева, разпределени в 28 349 152 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи целия регистриран капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия и „Топлофикация – Русе” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Приема:
Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал.1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти;
Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 290, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователните посредници;
Практика относно установяването на факти и обстоятелства при извършване на проверки на място на застрахователни посредници.
 
3. Изпраща писмо до Софийски градски съд с искане за представяне на удостоверение за наличие на образувано пред съда търговско дело срещу „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ във връзка с образувано пред КФН административно производство за издаване на разрешение за прекратяване, отнемане на лиценза и одобрение на ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
 
4. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на 7 класа ценни книжа на подфонд COMMODITY на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.

Решения от заседание на КФН на 23.02.2021 г.


На заседанието си на 23.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Топлофикация – Русе” АД, гр. Русе.
Емисията е в размер на размер на 28 349 152 лева, разпределени в 28 349 152 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи целия регистриран капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия и „Топлофикация – Русе” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Приема:
Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал.1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти;
Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 290, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователните посредници;
Практика относно установяването на факти и обстоятелства при извършване на проверки на място на застрахователни посредници.
 
3. Изпраща писмо до Софийски градски съд с искане за представяне на удостоверение за наличие на образувано пред съда търговско дело срещу „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ във връзка с образувано пред КФН административно производство за издаване на разрешение за прекратяване, отнемане на лиценза и одобрение на ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
 
4. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на 7 класа ценни книжа на подфонд COMMODITY на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.

Решения от заседание на КФН на 18.02.2021 г.


На заседанието си на 18.02.2021 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество KBC Asset Management NV, Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон” КЧТ да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „ОББ ЕкспертИйз”, състоящ се от десет подфонда.
Вписва ДФ „ОББ ЕкспертИйз” заедно с неговите подфондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от ДФ „ОББ ЕкспертИйз”.
 
2. Одобрява Лорен Жамот за член в Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД и в Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ” АД.
 
3. Отказва да издаде одобрение на коригиран проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
 
4. Изпраща писма до компетентните органи на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
5. Изпраща писмо до „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване от дружеството на квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21“ АД.
 
6. Удължава с един месец срока за внасяне на актуализиран проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „235 Холдингс“ АД.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на членове на Съвета на директорите на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 18.02.2021 г.


На заседанието си на 18.02.2021 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество KBC Asset Management NV, Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон” КЧТ да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „ОББ ЕкспертИйз”, състоящ се от десет подфонда.
Вписва ДФ „ОББ ЕкспертИйз” заедно с неговите подфондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от ДФ „ОББ ЕкспертИйз”.
 
2. Одобрява Лорен Жамот за член в Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД и в Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ” АД.
 
3. Отказва да издаде одобрение на коригиран проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
 
4. Изпраща писма до компетентните органи на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
5. Изпраща писмо до „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване от дружеството на квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21“ АД.
 
6. Удължава с един месец срока за внасяне на актуализиран проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „235 Холдингс“ АД.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на членове на Съвета на директорите на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 16.02.2021 г.


На заседанието си на 16.02.2021 г. КФН реши:

1. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от „Геопост“ СА, Франция, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 4 043 640 броя акции, но не по-малко от 2 419 929 броя акции от капитала на „Спиди“ АД, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до компетентния орган на Полша във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Кепитъл Маркетс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на страната, без откриване на клон.
 
3. Изпраща писма до компетентните органи на Румъния, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Швеция, Словакия, Словения, Латвия, Франция, Чехия, Холандия, Финландия и Унгария във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Глобъл Фъндс Ексчейндж” ЕАД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.

Решения от заседание на КФН на 16.02.2021 г.


На заседанието си на 16.02.2021 г. КФН реши:

1. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от „Геопост“ СА, Франция, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 4 043 640 броя акции, но не по-малко от 2 419 929 броя акции от капитала на „Спиди“ АД, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до компетентния орган на Полша във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Кепитъл Маркетс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на страната, без откриване на клон.
 
3. Изпраща писма до компетентните органи на Румъния, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Швеция, Словакия, Словения, Латвия, Франция, Чехия, Холандия, Финландия и Унгария във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Глобъл Фъндс Ексчейндж” ЕАД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2020 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2020 г. е 4 819 139 души, като нараства спрямо 31.12.2019 г. с 1,18 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 17 294 294 хил. лв. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 020 хил. лв. и се увеличават с 8,88 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2020 г. е в размер на 58 432 хил. лв.
    Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2020.