Решения от заседание на КФН на 30 януари 2015 г.

На заседанието си на 30 януари 2015 г. КФН реши:

  1. Вписва в регистъра на КФН емисия акции на „Корадо – България” АД, в размер на 2 576 786 лв., разпределена в 2 576 786 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка в резултат на увеличение на капитала;
  2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия в размер 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка” АД, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка.

Решения от заседание на КФН на 30 януари 2015 г.

На заседанието си на 30 януари 2015 г. КФН реши:

  1. Вписва в регистъра на КФН емисия акции на „Корадо – България” АД, в размер на 2 576 786 лв., разпределена в 2 576 786 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка в резултат на увеличение на капитала;
  2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия в размер 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка” АД, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за финансов надзор напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, крайният срок за внасяне в пълен размер на годишната такса за общ финансов надзор за 2015 г. е 31 януари 2015 г. Размерът на таксата е определен в Раздел ІІ от Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011г.). Върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор. При неплащане на дължимите такси, Комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 28.12.2012 г. до 30.12.2014 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 2,45 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 28.12.2012 г. до 30.12.2014 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 2,62 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицирана претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5,45 на сто, а за ППФ съответно е 5,62 на сто.

Средната претеглена доходност представлява средна доходност от управлението на активите на фондовете от даден вид. Претегленото усредняване на доходността се извършва пропорционално на относителния дял (тегло) на нетните активи на всеки фонд в общата маса на нетните активи на фондовете от съответния вид, т.е. по-силно влияние върху среднопретеглената доходност оказва доходността на фондовете с по-голямо относително тегло. При изчисляването на модифицираната претеглена  доходност относителният дял на всеки фонд се ограничава до не повече от 20 на сто от общата маса на нетните активи на съответните фондове.

Съгласно чл.193, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), пенсионноосигурителните дружества са длъжни да постигат минимална доходност при управлението на активите на задължителните пенсионни фондове. Тя се изчислява като се вземе предвид модифицираната претеглена доходност на пенсионните фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период, приведена на годишна база. Минималната доходност представлява 60 на сто от модифицираната претеглена доходност или с 3 процентни пункта по-малка от модифицираната претеглена доходност – което от двете числа е по-малко.

В случай, че при управлението на задължителен пенсионен фонд е постигната доходност под определената минимална доходност за периода, разликата трябва да бъде покрита от резерва, заделен в същия фонд, или ако липсва такъв, от резерва в пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. Резерв във фонда се заделя в периоди, когато е постигната доходност над определена горна граница. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО тази горна граница е равна на по-голямото от двете числа – с 40 на сто по-високо от модифицираната претеглена доходност или с 3 процентни пункта над нея. Резервът за гарантиране на минималната доходност в пенсионноосигурителното дружество се заделя от собствени средства на дружеството.

За отчетния 24-месечен период всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност над определеното минимално равнище на доходността и под посочената горна граница на доходността.

Пълният текст на решения № 50-УПФ и № 51-ППФ от 30.01.2015 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2014 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2014 г. на универсалните пенсионни фондове е 6,13 на сто, на професионалните фондове е 5,89 на сто и на доброволните фондове е 6,64 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2014 г. може да намеритеhttp://www4.fsc.bg/income.asp

Инвестиционните посредници у нас нямат сериозни загуби от промяната в курса на швейцарския франк

Комисията за финансов надзор (КФН) изпрати запитвания към инвестиционните посредници у нас за отражението върху финансовото им състояние на рязкото поскъпване на швейцарския франк.

Получената в КФН информация от инвестиционните посредници сочи, че като цяло не са възникнали съществени негативни последици за сектора. Изолирани случаи на загуби и печалби от рязкото поскъпване на франка има, без последствия за нормативите на капиталова адекватност.

Действията на КФН са продиктувани от стремежа й да съхранява финансовата стабилност и интересите на клиентите на инвестиционните посредници.

Съобщение до всички застрахователи

Във връзка с изменение в Наредба № 30, приети с §33 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Обн. ДВ. 68/15.08.2014 г.), на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”) са публикувани актуализираните тримесечни справки, подавани от застрахователите, извършващи дейност по Раздел І от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Съгласно измененията, в Справка: ТВ. 5. „Жалби” е добавена застраховка „Заболяване”.

Актуалните образци на справки съгласно Наредба № 30 ще бъдат налични на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”)

Решения от заседание на КФН на 26 януари 2015 г.

На заседанието си 26 януари 2015 г. КФН реши:

1. Отнема лиценза на инвестиционен посредник „ФИНА-С” АД (по негово искане)

2. Признава на Благовест Йорданов Витанов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант

3. Вписва в регистъра на КФН емисия акции на „Софарма Имоти” АДСИЦ, в размер на 1 228 039 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 26 януари 2015 г.

На заседанието си 26 януари 2015 г. КФН реши:

1. Отнема лиценза на инвестиционен посредник „ФИНА-С” АД (по негово искане)

2. Признава на Благовест Витанов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант

3. Вписва в регистъра на КФН емисия акции на „Софарма Имоти” АДСИЦ, в размер на 1 228 039 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 24 януари 2015 г.

На заседанието си на 24 януари 2015 г. КФН реши:

1.Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за потвърждаване на проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт” АД;

2. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за признаване на придобита квалификация на Николай Димов;

3. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от  „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД;

4. Издава временна забрана за търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома” АД от останалите акционери на дружеството;

5. Издава временна забрана за търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД от останалите акционери на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 24 януари 2015 г.

На заседанието си на 24 януари 2015 г. КФН реши:

1.Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за потвърждаване на проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт” АД;

2. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за признаване на придобита квалификация на Николай Диянов Димов;

3. Да се изпрати писмо за отстраняване на непълноти в документи за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от  „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД;

4. Издава временна забрана за търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома” АД от останалите акционери на дружеството;

5. Издава временна забрана за търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД от останалите акционери на дружеството.