Резултати от приключена проверка на „Първа инвестиционна банка” АД като инвестиционен посредник

При извършена проверка на „Първа инвестиционна банка” АД като инвестиционен посредник по заповед на Заместник-председателя на  Комисията за финансов надзор, ръководещ  Управление “Надзор на инвестиционната дейност за спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за Комисията за финансов надзор и  Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) са констатирани непълноти и несъответствия, за което на  „Първа инвестиционна банка” АД са отправени следените препоръки: 
1. Разпечатките на въведените през деня данни в дневниците, ежедневно да се заверяват с полагане на дата и подпис от лицето, въвело данните, и от лице от отдела за вътрешен контрол, в съответствие с изискването на чл. 40, ал. 4 от Наредба № 1.
2. В бланката на договорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 да се вписват трите имена, единния граждански номер и качеството, в което действа лицето, представляващо инвестиционния посредник, както и действащите към момента общи условия и тарифи, с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1.
3. Текстът на декларацията по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 да бъде променен, като вместо „в качеството си на представител на ПИБ АД”, се посочи „в качеството си на брокер/ лице по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1” и съответно се отбелязва качеството на лицето извършило проверка на самоличността на клиента.
4. Копията от документите за самоличност на клиентите (съответно на пълномощниците), да бъдат заверени по реда на чл. 13, ал. 4 от Наредба  № 1, с полагане на надпис „вярно с оригинала”, дата и подпис, както от клиента, така и от  лице от отдела за вътрешен контрол.
5.  Към поръчките за сделки с ценни книжа да се съставя декларация за проверка на самоличността на клиента, съгласно чл. 18, ал. 8 от Наредба № 1 от лицето, което приема поръчката.
6. Потвържденията за сключените сделки да се връчват на клиентите по начин, удостоверяващ получаването им в петдневен срок от сключване на сделката, в съответствие с разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 1.

С оглед повишаване ефективността на контрола при сключването на договори за сделки с ценни книжа и приемането на поръчки от клиенти на банката, в продължение на 14 дни след получаване на констативния протокол  „ПИБ” АД следва да представя ежедневно в КФН всички документи по постъпилите поръчки за сделки с ценни книжа или компенсаторни инструменти. Към документите следва да се представят и договори, поръчки, разпечатки от дневниците, потвърждения до клиентите, както и ежедневен протокол за извършена проверка от отдела за вътрешен контрол, относно спазването от „ПИБ” АД като инвестиционен посредник на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му.

КФН консултира предложенията за изменения в борсовия правилник с финансовата общност

В КФН са постъпили предложения за изменения в правилника на „БФБ-София” АД, които подлежат на одобрение от зам.-председателя на КФН Димана Ранкова.
Поради значимостта на предложените текстове зам.-председателят се обърна за становище към заинтересованите браншови организации преди постановяване на крайното решение. Поискани са  мненията на БАЛИП, БАУД , АИКБ, БАДДПО, като е даден срок  за представянето им  до 10 март 2006 г.
Получените становища от браншовите организации  ще бъдат изпратени и на ръководството на борсата. Зам.- председателят ще излезе с решение по предложените промени в правилника на „БФБ-София” АД след съгласуване на позициите на финансовата общност.

 

С нова рубрика

От днес съдържанието на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg – се обогати с нова рубрика „Събития”. В нея може да се намери подробна  информация за семинарите,  образователните програми и дискусиите, организирани от КФН, както и за участия на представители на комисията в различни обществени прояви. Публикувани са програми на събитията, както и презентации на участниците.
Информацията в новата рубрика дава представа за активната обществена позиция на КФН и усилията на институцията за повишаване на финансовите знания и умения сред различни обществени групи.

Допълнен е списъкът на чуждестранните регулирани пазари

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, допълни списъка с чуждестранни регулирани пазари, както и с отделни пазарни сегменти и дружества, търгувани на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина
 

Пълния списък на  чуждестранните регулирани пазари може да намерите в решение 156, раздел "Документи".

Издадено е одобрение на „БАНКА ДСК” ЕАД за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,  издаде одобрение на „БАНКА ДСК” ЕАД за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно проект, внесен в КФН. 

Пълния текст на решение 144 може да намерите в раздел "Документи".

Решения от заседание на КФН от 22.02.2006 г.

На свое заседание от 22.02.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на “Юг Маркет” АД, гр. Пловдив, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

2. Издаде на “Варчев Финанс” ЕООД, гр. Варна, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

3. Издаде на „Балканска Инвестиционна Компания” АД, гр. София  нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

4. Издаде на “Фаворит”АД, гр. София  нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

5. Издаде нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Капман Асет Мениджмънт” АД.

6. Издаде нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “КД Инвестмънтс” ЕАД.

7. Издаде нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Златен лев Капитал” АД.

8. Одобри промени в Указания на КФН относно издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация. Промените са  във връзка с обмен на електронни документи, подписани с електронен подпис.

9. Призна  придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Светослав Велинов

Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Алианц България” АД

   
Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД „Алианц България” АД.

Пълния текст на решенията 141, 142 и 143 може да намерите в раздел "Документи".
 

Система за проверка на валидността на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите заработи от днес

От днес гражданите могат да проверяват валидността на застраховка „Гражданска отговорност” чрез специално разработено приложение към интернет страницата на Комисия за финансов надзор – www.fsc.bg. – „Проверка на застраховка „Гражданска отговорност”.

Разработената система има за цел да  улесни гражданите при  проверка за сключените от тях застраховки „Гражданска отговорност”. Освен това тя дава възможност да се установи дали водач, причинил пътно-транспортно произшествие има сключена валидна застраховка за управляваното от него МПС. Допълнителна информация може да получите от Гаранционния фонд на имейл:. dtileva@insfund-bg.org .
 

Как се извършва проверката :
1. Влезте в приложението „Проверка на застраховка „Гражданска отговорност”, намиращо се в заглавната интернет страница на КФН – www.fsc.bg
2.  В първото предвидено поле въведете регистрационния номер на интересуващото Ви  моторно превозно средство /МПС/.
3.  Във второто предвидено поле въведете зададените контролни символи (цифри).
4. Потвърдете с бутон „Търси”

По този начин се получава информация дали съответното МПС има валидна „Гражданска отговорност” и какъв е срокът на застраховката. Данните са актуални към момента на проверката.
 
В случай, че проверяваното МПС има валидна застраховка, но в системата няма данни за това или срокът на действие на застрахователната полица e неточен, следва да се уведоми Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд. За целта може да се използва адрес на електронна поща – grajdanska@fsc.bg – или да се попълни електронен формуляр, намиращ се на страницата на приложението. Данните, които трябва да се предоставят са : № на МПС, № на рама, име на застраховател, при който е застраховано МПС, № на полицата, датата на сключване, началната и крайна дата на покритие на застраховката. Попълненият формуляр се получава в Гаранционния фонд и в КФН.

Резултати от извършена проверка по спирането на търговията на „БФБ-София” АД на 30.01.2006 г.

Във връзка с възникнал технически проблем в търговската система на „БФБ-София” АД и спиране на търговията от 09:45 ч. до 09:55 на 30.01.2006 г. и от 10:10 до 10:25 на същата дата, Комисията за финансов надзор извърши проверка по случая, в резултат на която бе установено следното:
1. Относно причините довели до спирането на търговията.
При въвеждането в експлоатация на последната версия на търговската система на „БФБ-София” АД с интегриран външен гейт към нея (BSE Online) е констатирана нередност при работата в сървър-частта на търговската система. При липса на поръчка за продажба на дадена ценна книга, системата рекурсивно обхожда всички поръчки за покупка при добавяне на нова поръчка за покупка. Това е предизвикало забавяне в системата. Проблемът възникнал в системата COBOS е бил свързан с този в търговската система, доколкото тя не е успявала да обработи поръчките постъпили от COBOS. Описаните проблеми са се дължали на дефект в софтуера поради, което от „БФБ-София” АД е било взето решение, че за отстраняването му за момента е необходимо да се въведе от администратор на търговската система на служебна поръчка за продажба на много висока цена, която не е реално изпълнима.
По данни от „БФБ-София” АД модулът BSE Online не е показал проблеми в работата си. Проблемът от 30.01.2006 г. не се е дължал на BSE Online, а на сървър-частта на търговската система, която е актуализирана на 14.11.2005 г., за да направи възможна работата на BSE Online.
2. Относно отстраняването на проблема.
Проблемът със забавянето е възникнал при последната промяна на РТС системата. С оглед неговото незабавно отстраняване от „БФБ-София” АД е изпратено искане до техническия център на РТС в Москва за анализиране на дефекта и отстраняването му. На 06.02.2006 г. „БФБ-София” АД е получила актуализирана версия на РТС модула, в която посоченият проблем е отстранен. След извършване на тестове на 07.02.2006 г. след търговската сесия е извършена подмяна на съответния модул от търговската система, с което възникналите проблеми при търговията са отстранени.
3. Относно защита на интересите на борсовите членове и техните клиенти.
Спирането на търговията в посочените по-горе часове е било наложително, поради възникналите предпоставки за неравноправен достъп на участниците. За членовете и клиентите им не са установени вредни последици, освен невъзможността да се сключват сделки в двата времеви интервала. Тази невъзможност е била по отношение на всички членове на „БФБ-София” АД и техните клиенти, а не само на някои от тях. Преди възобновяване на търговията „БФБ-София” АД е уведомила всички членове, посредством модула за новини на търговската система (същата информация е изпратена и до потребителите на COBOS).
По отношение на системата BSE Online не е възможно за възникне ситуация на неравен достъп до пазарната информация и неравнопоставеност на членовете, поради естеството на самата система.
Предвид гореизложеното не се установиха действия от страна на „БФБ-София” АД, които да са довели до нарушаване на принципа за равен достъп на борсовите членове до пазарната информация и равни условия за участие в търговията на членовете и техните клиенти.

Информация във връзка с реда за отправяне на търгови предложения от лица, които са придобили пряко или чрез свързани лица повече от 50 на сто, респективно повече от 2/3 от гласовете в ОС

Във връзка с реда за отправяне на търгови предложения от лица, които са придобили пряко или чрез свързани лица повече от 50 на сто, респективно повече от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, по реда на глава единадесета на раздел II от дял трети на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), е необходимо да се има предвид следното:
Когато едно лице премине праговете по чл. 149, ал. 1 или по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, за него се поражда задължение в 14-дневен срок да регистрира в КФН търгово предложение към останалите акционери с право на глас за закупуване на техни акции и/или замяната им с акции, които ще бъдат издадени за тази цел, или да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от 50 на сто,  респективно по-малко от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество.
Ако лицето, което е преминало праговете за отправяне на търгово предложение, не регистрира такова, а в рамките на 14-дневния срок продаде своя дял на свързани лица, така че да притежава пряко по-малко от 50 на сто,  респективно по-малко от 2/3 от гласовете, за него не отпада задължението за отправяне на търгово предложение. Това е така, тъй като лицето, продало дела си на свързани лица, не губи контрола върху публичното дружество, а само се променя начинът на упражняването му – участието е вече не само пряко, но и чрез свързани лица и/или непряко в хипотезите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК. Следователно и в този случай на общо основание съществува задължение да се регистрира търгово предложение или да бъдат прехвърлени  съответния брой акции, така че участието – пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, да е по-малко от 50 на сто, респективно по-малко от 2/3 от гласовете в общото събрание на публичното дружество.