Решения от заседание на КФН на 29.11.2018 г.


На заседанието си на 29.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Профит“ и „Престиж“.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на активите на управляваните от него договорни фондове „Златен лев” и „Златен лев Индекс 30”.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „ДСК Стандарт” и „ДСК Евро Актив”.
 
4. Издава одобрение за промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна.
 
5. Одобрява Владимир Ралчев за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЗАД Сожелайф България“ АД. Одобрява Диана Митева и Ищван Сенди за членове на Съвета на директорите на същото застрахователно дружество.
 
6. Заличава „ЗБК София Ауто България” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Уведомява надзорните органи на Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия и Швеция, че инвестиционният посредник „Делтасток” АД има разширение на лиценза и възнамерява да предлага допълнителни инвестиционни услуги и дейности при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на териториите на техните държави.
 
8. Уведомява надзорните органи на Чехия, Словакия, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Естония, Литва, Латвия и Полша, че инвестиционният посредник „Загора Финакорп” АД възнамерява да предоставя услуги и дейности чрез обвързания агент „Сага Глобал Финакорп” ООД на териториите на техните държави.
 
9. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от инвестиционния посредник за вписване на „Енеллон Глобал“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
10. Изпраща писмо до „ЗК Лев инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Мирослава Костова и Павел Панайотов за членове на Управителния съвет на застрахователното дружество.
 
 
11. Изпраща писмо до „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от дружеството.  
 
12. Изпраща писмо до „Билд еко” EООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаването на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
13. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

Решения от заседание на КФН на 29.11.2018 г.


На заседанието си на 29.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Профит“ и „Престиж“.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на активите на управляваните от него договорни фондове „Златен лев” и „Златен лев Индекс 30”.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „ДСК Стандарт” и „ДСК Евро Актив”.
 
4. Издава одобрение за промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна.
 
5. Одобрява Владимир Ралчев за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЗАД Сожелайф България“ АД. Одобрява Диана Митева и Ищван Сенди за членове на Съвета на директорите на същото застрахователно дружество.
 
6. Заличава „ЗБК София Ауто България” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Уведомява надзорните органи на Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия и Швеция, че инвестиционният посредник „Делтасток” АД има разширение на лиценза и възнамерява да предлага допълнителни инвестиционни услуги и дейности при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на териториите на техните държави.
 
8. Уведомява надзорните органи на Чехия, Словакия, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Естония, Литва, Латвия и Полша, че инвестиционният посредник „Загора Финакорп” АД възнамерява да предоставя услуги и дейности чрез обвързания агент „Сага Глобал Финакорп” ООД на териториите на техните държави.
 
9. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от инвестиционния посредник за вписване на „Енеллон Глобал“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
10. Изпраща писмо до „ЗК Лев инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Мирослава Костова и Павел Панайотов за членове на Управителния съвет на застрахователното дружество.
 
11. Изпраща писмо до „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от дружеството.  
 
12. Изпраща писмо до „Билд еко” EООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаването на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
13. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

Подробности по организацията на общественото обсъждане на наредбата за „бонус-малус“


Комисията за финансов надзор (КФН) кани отново всички заинтересовани да участват в общественото обсъждане на Наредбата, с която се въвежда системата „бонус-малус“ на 3 декември 2018 г. (понеделник) от 9 часа в зала 3 на НДК.
Достъпът до залата ще се осъществява от вход А4 на НДК. Поради изискванията за сигурност в сградата е задължителна предварителната регистрация на участниците в общественото обсъждане, като в залата няма да бъдат допускани граждани без пропуск. Пропуските ще се издават на пунктовете за регистрация, разположени на вход А4, като регистрацията ще започне в 8,30. Този режим се отнася и за желаещите да присъстват журналисти.
Поради огромния интерес и многото предварително записали се за изказвания думата ще бъде давана последователно, в зависимост от датата и часа на предварително подадените заявки на електронен адрес bonus-malus@fsc.bg съгласно оповестената на 19 ноември 2018 г. покана. Участниците, които не са заявили предварително желанието си за изказване, ще могат да се записват на място в секретариата, разположен в Зала 3 на НДК. Поради желанието да се даде възможност на всички желаещи да се изкажат да вземат дума се въвежда ограничение, като изказванията не следва да са по-дълги от 5 минути. На място, в секретариата в Зала 3 ще се приемат и писмени становища. Допълнителни разяснения може да получите от Информационнния център на КФН на телефон 080040444 или от служителите на дирекция Връзки с обществеността на телефон 029404789.
КФН използва случая да напомни, че общественото обсъждане на Наредбата продължава до 6 декември 2018 година, като писмени становища може да се подават на електронен адрес delovodstvo@fsc.bg или по пощата на адрес 1000 София, ул. „Будапеща“ 16, Комисия за финансов надзор.

Решения от заседание на КФН на 27.11.2018 г.


На заседанието си на 27.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Топлофикация – Плевен” ЕАД, гр. Плевен. Емисията е в размер на 2 500 000 лева, разпределени в 2 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация – 1000 лева. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 4,5%, платим на 6-месечни лихвени плащания, с дата на емитиране 17.11.2017 г. и дата на падеж 17.11.2022 г.
Вписва „Топлофикация – Плевен” ЕАД, гр. Плевен, като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отнема правото на ИП „Булброкърс” ЕАД да извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти поради частичен отказ от лиценз от страна на дружеството. Дружеството не може вече да извършва:
– сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
– поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
– услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.
 
3. Утвърждава „Мазарс“ ООД като нов одитор, който съвместно със „Захаринова Нексиа” ООД да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Евроинс Иншурънс Груп” АД.
 
4. Отказва да одобри Величко Адамов Йонов за ръководител на функцията за съответствие на „Застрахователно дружество ОЗОК Инс“ АД.
 
5. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ритейл Мениджмънт” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 3 876 865 броя акции от капитала на „Парк” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до „Екип – 98 Холдинг“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. Наредбата предстои да бъде публикувана в „Държавен вестник“.

Решения от заседание на КФН на 27.11.2018 г.


На заседанието си на 27.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Топлофикация – Плевен” ЕАД, гр. Плевен. Емисията е в размер на 2 500 000 лева, разпределени в 2 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация – 1000 лева. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 4,5%, платим на 6-месечни лихвени плащания, с дата на емитиране 17.11.2017 г. и дата на падеж 17.11.2022 г.
Вписва „Топлофикация – Плевен” ЕАД, гр. Плевен, като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отнема правото на ИП „Булброкърс” ЕАД да извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти поради частичен отказ от лиценз от страна на дружеството. Дружеството не може вече да извършва:
– сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
– поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
– услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.
 
3. Утвърждава „Мазарс“ ООД като нов одитор, който съвместно със „Захаринова Нексиа” ООД да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Евроинс Иншурънс Груп” АД.
 
4. Отказва да одобри Величко Йонов за ръководител на функцията за съответствие на „Застрахователно дружество ОЗОК Инс“ АД.
 
5. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ритейл Мениджмънт” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 3 876 865 броя акции от капитала на „Парк” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до „Екип – 98 Холдинг“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. Наредбата предстои да бъде публикувана в „Държавен вестник“.

Решения от заседание на КФН на 22.11.2018 г.


На заседанието си на 22.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия варанти, издадени от „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.  Емисията е в размер на 299 000 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти с емисионна стойност 0,001 лева всеки. Варантите дават право на притежателите си в срок от 5 години да запишат съответния брой акции, базов актив на варантите, по емисионна стойност от 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1 и цена на упражняване/записване на една нова обикновена акция – 1 лев, които дружеството ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.
 
2. Отнема лиценза на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ (в несъстоятелност), гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти поради неизвършване на дейност повече от шест месеца.
 
3. Утвърждава „Мазарс“ ООД като нов одитор, който съвместно със „Захаринова Нексиа” ООД да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД.
 
4. Утвърждава „Мазарс“ ООД като нов одитор, който съвместно със „Захаринова Нексиа” ООД да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.
 
5. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД и „Одит Консулт 2004” ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД.
 
6. Съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила” АД и на управляваните от дружеството фондове.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Тексим Консервативен Фонд”, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи“, ДФ „Тексим България“ и ДФ „Тексим Балкани”.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за разширяване на обхвата на издадения лиценз.
 
9. Изпраща писмо до „Асенова Крепост“ АД, гр. Асеновград, за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „ЗК Лев Инс” АД с искане дружеството да погаси задълженията си към КФН преди разглеждане на представените документи свързани с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Кралство Норвегия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 20.11.2018 г.

На заседанието си на 20.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Йерун Каръл Ван Лейуън и Вилем Якоб Вестерлакен за изпълнителни членове на Управителния съвет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.
 
2. Одобрява Ангел Румелинов Виденов и Калоян Босилков Антов за изпълнителни директори на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.
 
3. Заличава ЕТ „Иренавто – Ирена Минева” от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „ЗК Лев Инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация относно намерението на дружеството да извършва дейност по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” на територията на Република Полша при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
5. Изпраща писмо до „Ар – брокер” EООД за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за заличаване от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6.Изпраща писмо до „Егида Брокерс” ООД за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за заличаване от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 

Решения от заседание на КФН на 20.11.2018 г.


На заседанието си на 20.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Йерун Лейуън и Вилем Вестерлакен за изпълнителни членове на Управителния съвет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.
 
2. Одобрява Ангел Виденов и Калоян Антов за изпълнителни директори на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.
 
3. Заличава ЕТ „Иренавто – Ирена Минева” от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „ЗК Лев Инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация относно намерението на дружеството да извършва дейност по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” на територията на Република Полша при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
5. Изпраща писмо до „Ар – брокер” EООД за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за заличаване от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6.Изпраща писмо до „Егида Брокерс” ООД за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за заличаване от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 

Комисията за финансов надзор кани всички заинтересовани на обществено обсъждане на Наредбата за „бонус-малус“ на 3.12.2018 г. (понеделник) от 9 часа в НДК

Комисията за финансов надзор (КФН) заедно с Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  организира на 3 декември 2018 година (понеделник) от 9,00 до 17,30 часа обществено обсъждане на наредбата, с която се въвежда системата „бонус-малус“. Обсъждането ще се проведе в зала 3 на Националния дворец на културата.

В обсъждането са поканени да се включат всички заинтересовани – неправителствени организации, представители на бизнеса, граждани, медии и други. Предвид капацитета на залата местата ще се заемат по реда на пристигането.
С оглед осигуряването на по-добра организация приканваме всички желаещи да присъстват да изпратят трите си имена и организацията, която представят, в случай че се явяват не в лично качество на мейл bonus-malus@fsc.bg най-късно до края на работния ден на 1.12.2018 г. На същия мейл ще се приемат и заявки за изказвания.
За допълнителна информация може да се обръщате на телефон 02 9404 789.

Решение от заседание на КФН на 16.11.2018 г.

На заседанието си на 16.11.2018 г. КФН реши:
 
Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 17.12.2018 г. вкл.)