Решения от заседание на 31.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Тодор Данаилов за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

2. Одобрява представения Анекс за изменение и допълнение на Договор за посредничество, сключен между „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ и „Явлена“ АД (в качеството на правоприемник на „Явлена“ ЕООД).

3. Вписва „КРЕДИ ИНС” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Заличава „АСИДЖЕСТ РЕ БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на територията на съответната държава.

Решения от заседание на 28.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Холдинг Център“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100014237, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, но не по-малко от 3,00% и не повече от 6,00%, с дата на емитиране 15.05.2023 г. и дата на падеж 15.05.2031 г.

2. Одобрява Милена Ангелов за представител на „Уеб Финанс Холдинг“ АД, който да представлява дружеството в качеството му на член на съвета на директорите на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

3. Одобрява Любомира Димова-Маркова за лице, което да ръководи функцията за съответствие в „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД и съответно в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.

4. Одобрява Ирена Лалова за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

5. Одобрява Кирил Георгиев за лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

6. Одобрява Николай Марев за член на управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД.

7. Издава одобрение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Договор за депозитарни услуги, сключен между ЛУАИФ „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, действащ за сметка на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД, и депозитаря инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД.

8. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

9. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ” АД.

10. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

11. Вписва „ЕМПЛОИ БЕНЕФИТС“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

12. Спазва в надзорната си практика следните насоки, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари:

–   Насоки за последователното прилагане на предпоставките за използването на мерките за ранна намеса (член 18, параграф 8 от РВПЦК) (ESMA91-372-1700);

Насоки относно допълнителното уточняване на обстоятелствата за временни ограничения в случай на значимо събитие, несвързано с неизпълнение, в съответствие с член 45а от РЕПИ (ESMA91-372-1704);

–   Насоки относно методиката, използвана от органите по преструктуриране за оценяване на договори преди тяхното прекратяване, както е описано в член 29, параграф 1 от РВПЦК (ESMA91-372-206).

13. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преустановяване на дейността на клона на инвестиционния посредник, установен на територията на Република Полша, и на намерението му да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Данни за застрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2023 г.

Публикуваната от КФН статистическа информация за застрахователния пазар се обобщава главно въз основа на справките и отчетите, получавани в КФН по реда на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53).

Влизането в сила на МСФО 17 Застрахователни договори, считано от 01.01.2023 г., и наложените във връзка с тях изменения в Наредба № 53 (ДВ, бр. 101 от 20.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.), както и издаването на Заповед № 988 от 16.12.2022 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, налагат съществена промяна в характера, обхвата и формата на отчетната информация, която се получава в КФН за надзорни цели.

В този контекст, КФН ще продължи да публикува статистическа информация на тримесечна и на годишна база за общозастрахователния и животозастрахователния пазар, като считано от първото тримесечие на 2023 г. същата ще бъде представена в нова форма в съответствие с отчетените данни от застрахователите с право на достъп до Вътрешния пазар съгласно Регламент (ЕС) 2015/35 и от застрахователите без право на достъп до Вътрешния пазар съгласно Заповед № 988 от 16.12.2022 г.

Актуалните статистически данни за първото тримесечие на 2023 г. са публикувани на www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.

Краен срок за оповестяване на 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г. от емитентите на ценни книжа

Краен срок за оповестяване на 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г., отчетите на емитентите на облигации по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал.8 от ЗППЦК за второ тримесечие на 2023 г., които се изготвят на консолидирана база и доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за второ тримесечие на 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г. пред КФН и обществеността изтича на 29.08.2023 г.  Съгласно чл. 100о, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 60 дни от края на шестмесечието. Консолидираният финансов отчет, обхващащ първите 6 месеца от 2023 г.,  се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Същият се разкрива и на обществеността в законоустановения срок, а именно до 29.08.2023 г. включително, по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

КФН обръща внимание, че отчетите на емитентите на облигации по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал.8  от ЗППЦК за второ тримесечие на 2023 г., които се изготвят на консолидирана база, следва да бъдат представени в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 29.08.2023 г.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК емитентът на облигациите е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие, а за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база – в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. Чл. 100б., ал.8  от ЗППЦК гласи, че в случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, съответно в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие – за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база.

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за второ тримесечие на 2023 г. изтича на 30.08.2023 г.

Решения от заседание на 21.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Мирослав Кочев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД.

2. Отнема, по искане на заявителя, издадения на „Люк“ АДСИЦ, гр. София, лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Полша във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на територията на съответната държава.

4. Прекратява производство във връзка с намерението на ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД да извършва дейност на територията на Република Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Трите европейски надзорни органа публикуваха информационен материал за влиянието на инфлацията

Комисията за финансов надзор подкрепя единния подход на трите европейски надзорни органа, а именно Европейския банков орган, независимия Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, за подобряване информираността и постигане на по-добра защита на потребителите. В тази връзка е разработен информационен материал за подпомагане взимането на информирани решения от страна на потребителите в условия на повишена инфлация и лихвени проценти, които биха се отразили негативно върху паричните им средства. Документът включва съвети към потребителите на финансовите продукти и услуги, като заеми, спестявания, финансови инвестиции, застраховки и пенсии. Подробна информация бихте могли да намерите в секция „За потребителя“, подсекция „Информация за потребителя“.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 30.06.2023 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2023 г. е 4 965 310 души, като нараства спрямо 31.12.2022 г. с 42 056 души, или 0,85 на сто, а спрямо 30.06.2022 г. със 77 649, или 1,59 на сто.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80,29 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,97 на сто и 6,54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на сто.

Към 30.06.2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 21 079 926 хил. лв. В сравнение с 31.12.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 9,70 на сто, а в сравнение с 30.06.2022 г. с 14,08 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15,10 на сто спрямо 30.06.2022 г. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 9,79 на сто и 6,07 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 4,26 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2023 г. са общо 1 251 054 хил. лв. и се увеличават с 16,15 на сто в сравнение с първото полугодие на 2022 г. Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 19,73 на сто, а в ППФ 15,59 на сто. Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 30.06.2023 г. са 16 096, от които 1 695 пенсионери и 14 401 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото полугодие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 833 хил. лв. за пенсии, 29 354 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 114 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии през първото полугодие на 2023 г. е 225,12 лв., а средният размер на разсроченото плащане 399,08 лв. В сравнение с първото полугодие на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 24,91 лв., или с 12,44 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 84,21 лв., или с 26,74 на сто.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 30.06.2023 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.

Данни за застрахователния пазар към края на 2022 г.

Представените годишни справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и представените количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква “г” от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2022 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г. в КФН са получени 18 (осемнадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През периода са постъпили уведомления относно оттегляне на намерението на 2 (две) застрахователни дружества със седалище в държава членка на ЕС да  извършват трансгранична дейност на територията на Република България, при условията на свободата на предоставяне на услуги. За периода е постъпило 1 (едно) уведомление за  намерение на застраховател със седалище в държава членка да извършва дейност на територията на Република България. Към края на м. юли 2023 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 422 (четиристотин двадесет и две) дружества.

За периода от 01.07.2023 г. – 31.07.2023 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 8 (осем) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги за същия период, са получени по отношение на 1 (един) застрахователен посредник.  В резултат на това, към края на м. юли 2023 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 144 (две хиляди сто четиридесет и четири).

През м. юли 2023 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. юни 2023 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 19 (деветнадесет).

За периода 01.07.2023 г. – 31.07.2023 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление относно намерението на застрахователен посредник със седалище в Република България да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се променя на 65 (шестдесет и пет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 15.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „EMKA“ АД, гр. Севлиево, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 21 699 726 лева, разпределени в 21 699 726 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG11EMSEAT19.