Решения от заседание на КФН на 30.07.2004 г.

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на Фуат Гювен за закупуване на акции на "Елкабел" АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Булброкърс" АД.

 2. "Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на СТС Инвест Холдинг" АД, гр. Габрово, за закупуване на акции на "Мехатроника" АД, гр. Габрово, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "БенчМарк Финанс" АД.

 3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на "S&B Holding" GmbH, Германия, за закупуване на акции на "Бентонит" АД, гр. Кърджали, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Стопанска и инвестиционна банка" АД.

 4. Отнема правото на "Бора Инвест" АД, гр. София, да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.

“Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", даде разрешение на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД да инвестира за срок от един месец до 35 на сто от активите на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" в банкови депозити.
Пълния текст на решение 613 може да намерите в раздел "Документи".

Дружества, които дължат такси в КФН, са публикувани в интернет страницата на комисията в раздел

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на следните съобщения:
1. Съобщение относно "Целхарт" АД /н/, гр. Стамболийски, спрямо което е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане – такса за 2003 г. Отправена е покана за доброволно внасяне на дължимата сума, но поканата не е получена на посочения от дружеството адрес.
Ако в 14-дневен срок от публикуване на съобщението "Целхарт" АД /н/ не предприеме действия по доброволно изпълнение, съобщението се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието на дружеството в КФН.
При неизпълнение на задължението в определения 7-дневен срок на горепосоченото дружество ще бъде съставен акт за установяване на публично държавно вземане.
2. Съобщение във връзка с издадени решения за установяване на публично държавно вземане – такса за 2003 г., дължима на КФН от дружества, които не са получили изпратените решения на посочените от тях адреси.
От днес започва процедура спрямо "Кюстендилски плод" АД, "Екарисаж-Тенево" АД, "Сердика – Кула" АД, "Венец" АД (л), "МБЕ Гара Хитрино" АД, "Милкана Червен бряг" АД, "Оборище" АД (н).
Ако до влизане в сила на решението лицата не предприемат съответните правни действия, съобщението се смята за редовно връчено  и ще бъде приложено към досието на дружеството в КФН.
След влизане в сила на акта и при неплащане в срока за доброволно изпълнение преписката се изпраща в Агенцията за държавни вземания за предприемане на действия по принудително събиране на непогасените вземания.
Дължимите суми от тези дружества следва да бъдат внесени на каса в КФН или да се преведат по банкова сметка.
Пълния текст на съобщенията по чл. 50, ал. 2 от ДЦК със списък на лицата и дължимите суми може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".

“Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД …

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", разреши на "Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ" АД да предлага нов здравноосигурителен пакет "Медицински транспорт". При тежки случаи на злополука или остро (акутно) заболяване на застрахования се осигурява специализиран въздушен или наземен транспорт.
Пълния текст на решение 611 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са още трима застрахователни брокери

Управление "Застрахователен надзор"издаде разрешение на "Р И С Консулт 04"ООД, "Застрахователна брокерска къща ИНС Консулт" ЕООД, "Офис – България" ООД, да извършват дейност като застрахователни брокери.

Пълния текст на решение 576, 577 и 606 може да намерите в раздел "Документи".

Петко Тончев е одобрен за управител на

Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което одобри Петко Тончев за управител на "КЮ БИ И ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНШУРЪНС ЛИМИТИД – КЛОН СОФИЯ".
Пълния текст на решение 605 може да намерите в раздел "Документи".

Георги Янакиев е одобрен за член на СД на

Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което одобри Георги Янакиев за член на СД на "ДЗИ" АД.
Пълния текст на решение 585 може да намерите в раздел "Документи".

Издадено е одобрение за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промяна в Общите условия, приложими към договорите с клиенти, на "БОРА ИНВЕСТ" АД.

Пълния текст на решение 610 може да намерите в раздел "Документи". 

Решения от заседание на КФН на 28.07.2004 г.

На  заседание от 28.07.2004 г. КФН взе следните решения:      

1. Отне правото на "Булфин инвест" АД, гр. София, да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.

 
2.Прие Указания за тълкуване и прилагане на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, относно откази за разглеждане на заявления за промяна на участие и/или за прехвърляне на средства, поради оттегляне на подадено заявление от осигурено лице.
 Пълния текст на Указанията може да намерите на интернет страницата на КФН, в раздел "Документи" – "Указания" .