Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2022 г. Информацията е обобщена на база на годишните отчети за надзорни цели за 2022 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.12.2022 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2022 г. е 4 923 254 души, като нараства спрямо 31.12.2021 г. с 1,52 на сто.

Към 31.12.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 215 126 хил. лв. В сравнение с края на предходната година нетните активи на пенсионните фондове намаляват с 1,75 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.12.2022 г. са общо 12 862, от които 1 184 пенсионери и 11 678 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 707 хил. лв. за пенсии, 24 241 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 95 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2022 г. възлизат на 296 229 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за годината е в размер на 68 656 хил. лв.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2022 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.12.2022 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.

Решения от заседание на 27.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на промени в Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.

2. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина”.

3. От разгледаните до 27.04.2023 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 13 и 14 май 2023 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 13 май 2023 г., се допускат: Теодор Паунов, Борислав Андонов, Ирена Клечова, Мартин Костов, Ангел Атанасов, София Георгиева и Веселин Здравчев. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 14 май 2023 г., се допускат: Силвия Драганова, Васил Герджиков, Теодор Паунов, Данаил Арабаджиев, Виктория Панева, Мартин Костов, Елисавета Йосифова-Антонова, Таня Декова, Светлана Петрова и Севделина Фотева. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 05.05.2023 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

4. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно стандартните формуляри, формати и образци за подаване на заявление за разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР (ESMA70-460-213), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 1 януари 2024 г.

Краен срок за оповестяване на годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2022 г., от емитентите на ценни книжа

Краен срок за оповестяване на годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2022 г., на публично уведомление за финансовото състояние на емитентите на ценни книжа, за първо тримесечие на 2023 г. или тримесечен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г. пред КФН и информационна агенция или медия, както и на отчет за изпълнение на задълженията на емитентите на облигации съгласно условията на облигационната емисия за първо тримесечие на 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100н, ал. 2 във връзка с чл. 100т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, е длъжен да разкрива публично на КФН и на обществеността годишния консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 120 дни от завършването на финансовата година. Крайният срок за разкриване на годишния консолидиран финансов отчет за дейността на емитентите за 2022 г. чрез предоставянето му на КФН и на обществеността изтича на 02.05.2023 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез предоставянето ѝ на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез системата за подаване на отчети по европейския единен електронен формат – ЕЕЕФ (ESEF) и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Съгласно чл. 100о1, ал. 1 от ЗППЦК, емитентът е длъжен да разкрива публично уведомление за финансовото си състояние в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Същото се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия, в законоустановения срок, а именно до 02.05.2023 г. включително. Разпоредбата на чл. 100о1, ал. 7 указва, че изискванията на ал. 1 – 6 не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни финансови отчети за дейността си, в срок до 30 дни от края на първо тримесечие със съответното съдържание по чл. 100o, ал. 4 и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК. Срокът за оповестяване на публично уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2023 г. или тримесечен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г. пред КФН и информационна агенция или медия изтича на 02.05.2023 г.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК емитентът на облигации е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 от ЗППЦК на КФН и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. В случаите по чл. 100б, ал.8 от ЗППЦК, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на КФН, тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

КФН обръща внимание, че отчета за изпълнение на задълженията на емитента на облигации съгласно условията на облигационната емисия по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал.8 от ЗППЦК за първо тримесечие на 2023 г., който се изготвя на индивидуална база, следва да бъде представен в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 02.05.2023 г.

Решения от заседание на 20.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява Милен Минчев за прокурист на управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД.

2. Одобрява измененията в договор на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Одобрява Тамаш Хак-Ковач за член на надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина“ АД.

4. Вписва „ВАРНА БРОКЕР 2023“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2021 г. до 31.03.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 477 – УПФ от 20.04.2023 г. и № 478 – ППФ от 20.04.2023 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи”.

6. Отказва да издаде одобрение на коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Екип-98 Холдинг“ АД.

7. Изпраща уведомление до надзорния орган на Република Италия във връзка с намерението на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на нейна територия.

8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на прокурист и членове на съвета на директорите на дружеството.

Актуализация на информация относно трансгранична дейност към края на м. март 2023 г.

В периода от 01.03.2023 до 31.03.2023 г. в Комисия за финансов надзор (КФН) са получени 22 (двадесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват трансгранична дейност на територията на Република България, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През отчетния период в КФН е получено 1 (едно) уведомление относно оттегляне на намерението на застрахователно дружество със седалище на територията на държави членки на ЕС да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) уведомление относно намерението на застрахователно дружество със седалище на територията на държави членки на ЕС да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. В края на м. март 2023 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 419 (четиристотин и деветнадесет) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 10 (десет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да започнат да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 4 (четири) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. март 2023 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България нараства до 2 123 (две хиляди сто двадесет и три).

В същия период КФН не е изпращала уведомления относно намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, е 19 (деветнадесет).

В този период КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, е 61 (шестдесет и един)

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 18.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, която ще бъде предложена за приемане на следващо общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Одобрява промени в устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Работно време – Великденски празници

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с Великденските празници от 14 до 17 април 2023 г., може да отправяте запитвания си писмено на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg

Информационният център на КФН ще бъде отново на Ваше разположение на 18 април 2023 г. от 9:00 до 17:30 часа.

Екипът на КФН Ви пожелава светли Великденски празници!

Решения от заседание на 13.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Отписва договорен фонд (ДФ) „Консервативен фонд България“, ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Евро“, ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Лева“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“ и ДФ „Райфайзен (България) Глобален Растеж“ и издадените от фондовете емисии дялове, от водените от КФН регистри, в резултат на преобразуване чрез вливане на посочените ДФ в ДФ „ОББ Платинум България“ и ДФ „ОББ ЕкспертИйз“ с подфондове, управлявани от УД „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ, Белгия, чрез неговия клон в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“ КЧТ.

2. Изпраща писмо до „ГУМА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД“, Кипър, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството за придобиване на пряко квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ООД.

Данни за максималния размер на техническата лихва

На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и откупната стойност за периода от 1-ви април 2023 г. до 30-ти юни 2023 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел ”Застрахователна дейност”, „Статистика”,  „Животозастраховане“.