Николай Попов е избран единодушно от Парламента за заместник – председател на КФН

На 22.05.2012г., на свое извънредно заседание, Народното събрание гласува единодушно „за” избора на нов заместник-председател на Комисията за финансов надзор – господин Николай Попов. Той ще ръководи управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН. До днес господин Попов заемаше поста главен секретар на Комисията. Преди това той е развивал кариерата си като главен данъчен инспектор, изпълнителен директор в Националната агенция по приходите (НАП), финансов мениджър на „Феста Холдинг”АД, както и управляващ административните въпроси в Македония на „Алфа финанс холдинг” АД. Бил е член на Управителния съвет на НАП, член на УС и участник в Събранието на представителите на Националната здравноосигурителна каса, член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, както и член на Изпълнителния съвет и участник в Генералната Асамблея на Вътрешно-европейската организация на данъчните администрации.

Николай Попов е предложен за поста от председателя на КФН, господин Стоян Мавродиев. В официалната си реч по предложението пред депутатите господин Мавродиев каза : „Убеден съм и гарантирам, че господин Николай Попов ще допринесе с професионализма и личните си качества за успешната реализация на целите и задачите, които Комисията, като държавна институция, отговорна за надзора и регулациите на небанковите финансови организации, трябва да осъществява”.

Стоян Мавродиев се срещна с Бил Клинтън и Уесли Кларк във Виена

Председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев посети втория годишен международен форум, организиран от Центъра за глобален диалог и сътрудничество във Виена. В качеството си на единствения участвал в събитието представител на българска държавна институция, той проведе срещи с президента Клинтън, генерал Уесли Кларк, доктор Клаус Райдл, президент на Австрийската Централна  Банка, както и с управителното тяло на Катарския инвестиционен фонд, начело с неговия президент – професор Ал Меер. Обсъдени бяха редица възможности за привличане на чужди инвестиции у нас, които да генерират приходи за бюджета на България в размер на над 100млн. евро, чрез които ще бъдат създадени нови работни места. Бяха изнесени презентации на предложенията, с които Председателят на КФН се запозна подробно на специално организирани за целта срещи. Господин Мавродиев каза: ‘’ Поемам ангажимент да представя на премиера Борисов набелязаните идеи и възможности за инвестиции в България, като лично ще предам посланията”.  С президента на АЦБ  Стоян Мавродиев обсъди проблемите в Еврозоната – гръцката криза, финансовата стабилност в ЕС, както и други макроикономически теми.

Председателят на КФН изслуша с интерес речите и дискусиите на официалните панелисти на събитието – Владимир Каварич, министър на икономиката на Черна Гора, Анатолий Карпов, първи заместник – председател на Комитета за естествени ресурси и екология към държавната Дума на Русия, Джил Чичестър – президент на Европейския енергиен форум, както и на доктор Клаус Райдл – президент на Австрийската Централна Банка. В програмата се откроиха и посланията на премиера на Зимбабве, както и на вицепремиера на Косово. Конференцията завърши с официална церемония по награждаване, предшествана от  заключителна реч на Бил Клинтън. 

Решения от заседание на КФН от 29 май 2012 г.

На свое заседание от 29 май  2012 г. КФН взе следните решения:

  1. Одобрява представените промени в устава на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2012 г.
  2. Одобрява промени в устава на „Софарма имоти” АДСИЦ, който ще бъде гласуван на предстоящото общо събрание на акционерите, насрочено за 28  юни 2012 г.
  3. Одобрява промяна в устава на „Софарма билдингс” АДСИЦ, която да бъде предложена за приемане на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2012 г.
  4. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Астера козметикс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
  5. Признава придобитата от Лиляна Маринова квалификация за отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
  6. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Реал Финанс” АД на акции от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

Одобрени са изменения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК „Съгласие” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” , издаде три решения, с които одобри изменения и допълнения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК „Съгласие” АД

Решенията № 494 – УПФ, № 495- ППФ и  № 496 – ДПФ са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.

Николай Попов е избран единодушно от Парламента за заместник – председател на КФН

Днес, 22.05.2012г., на свое извънредно заседание, Народното събрание гласува единодушно „за” избора на нов заместник-председател на Комисията за финансов надзор – господин Николай Попов. Той ще ръководи управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН. До днес господин Попов заемаше поста главен секретар на Комисията. Преди това той е развивал кариерата си като главен данъчен инспектор, изпълнителен директор в Националната агенция по приходите (НАП), финансов мениджър на „Феста Холдинг”АД, както и управляващ административните въпроси в Македония на „Алфа финанс холдинг” АД. Бил е член на Управителния съвет на НАП, член на УС и участник в Събранието на представителите на Националната здравноосигурителна каса, член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, както и член на Изпълнителния съвет и участник в Генералната Асамблея на Вътрешно-европейската организация на данъчните администрации.

Николай Попов е предложен за поста от председателя на КФН, господин Стоян Мавродиев. В официалната си реч по предложението пред депутатите господин Мавродиев каза : „Убеден съм и гарантирам, че господин Николай Попов ще допринесе с професионализма и личните си качества за успешната реализация на целите и задачите, които Комисията, като държавна институция, отговорна за надзора и регулациите на небанковите финансови организации, трябва да осъществява”.

Стоян Мавродиев се срещна с Бил Клинтън и Уесли Кларк във Виена

Председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев посети втория годишен международен форум, организиран от Центъра за глобален диалог и сътрудничество във Виена. В качеството си на единствения участвал в събитието представител на българска държавна институция, той проведе срещи с президента Клинтън, генерал Уесли Кларк, доктор Клаус Райдл, президент на Австрийската Централна  Банка, както и с управителното тяло на Катарския инвестиционен фонд, начело с неговия президент – професор Ал Меер. Обсъдени бяха редица възможности за привличане на чужди инвестиции у нас, които да генерират приходи за бюджета на България в размер на над 100млн. евро, чрез които ще бъдат създадени нови работни места. Бяха изнесени презентации на предложенията, с които Председателят на КФН се запозна подробно на специално организирани за целта срещи. Господин Мавродиев каза: ‘’ Поемам ангажимент да представя на премиера Борисов набелязаните идеи и възможности за инвестиции в България, като лично ще предам посланията”.  С президента на АЦБ  Стоян Мавродиев обсъди проблемите в Еврозоната – гръцката криза, финансовата стабилност в ЕС, както и други макроикономически теми.

Председателят на КФН изслуша с интерес речите и дискусиите на официалните панелисти на събитието – Владимир Каварич, министър на икономиката на Черна Гора, Анатолий Карпов, първи заместник – председател на Комитета за естествени ресурси и екология към държавната Дума на Русия, Джил Чичестър – президент на Европейския енергиен форум, както и на доктор Клаус Райдл – президент на Австрийската Централна Банка. В програмата се откроиха и посланията на премиера на Зимбабве, както и на вицепремиера на Косово. Конференцията завърши с официална церемония по награждаване, предшествана от  заключителна реч на Бил Клинтън. 

Публична консултация на EBA, EIOPA и ESMA върху ревизията на Директивата за финансовите конгломерати от ЕК

На 14 май 2012 г. Съвместният комитет на европейските надзорни органи EBA, EIOPA и ESMA обяви 3 месечна публична консултация по отговора си на молбата за технически съвет относно предложението на Европейската комисия (ЕК) за основна ревизия на Директивата за финансовите конгломерати (FICOD).

Настоящата консултация покрива три главни области, по които е поискано становище от ЕК: обхват на приложение, изисквания за вътрешно управление на ниво група и надзорни правомощия и санкции.

В отговора си по молбата за становище Съвместният комитет прави редица препоръки относно ревизията на FICOD, сред които –  разширяване на обхвата на надзор, преразглеждане на изискванията и отговорностите към определено предприятие във финансов конгломерат, както и преглед на правната рамка на надзорните правомощия във FICOD.

Консултационният документ може да бъде намерен на интернет страниците на трите европейски надзорни органа – EBA, EIOPA и ESMA:

https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html

http://www.esma.europa.eu/news/EBA-EIOPA-and-ESMA-consult-Commission%E2%80%99s-Review-Financial-Conglomerates-Directive?t=326&o=home

Крайният срок за изпращане на коментари е 13 август 2012 г., като трябва да се използва определен формуляр и да се посочи в предмета на и-мейла референтния номер на документа – JC/CP/2012/01.

Адресите за изпращане на коментари са следните:

joint-committee@eba.europa.eu

jointcommittee@eiopa.europa.eu 

joint.committee@esma.europa.eu

Сметната палата завери без резерви годишния отчет на КФН

Сметната палата на Република България завери годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2011 година без резерви.

Одитното становище за заверка без резерви е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от приключилата проверка на елементите на годишния финансов отчет на КФН:

  • Отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за 2011 г.;
  • Баланс към 31 декември 2011 г. и приложенията към него.

Одитният екип на Сметната палата изразява независимо становище, че и двата елемента от годишния отчет на КФН дават вярна и честна представа, както за отразената финансова и нефинансова информация, така и за финансовото състояние и имуществото в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност с общо предназначение.

„Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одитно мнение.”, е записано в одитното становище без резерви на Сметната палата.

Решения от заседание на КФН от 16 май 2012 г.

На свое заседание от 16 май  2012 г. КФН взе следните решения:

1.Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Интерсолар Варна” АД, гр. Варна. Емисията е  в размер на 26 073 000 лева, разпределени в 26 073 000 броя обикновени, безналични, акции с номинална стойност 1 лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции и дружеството в регистъра, воден от КФН.

2.Одобри промени в устава на „Имоти Директ” АДСИЦ

3. Прекратява образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации, издадени от „Алфа енерджи холдинг” ЕАД.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2012 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2012 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2012 г. е 4 017 352 души, като нараства спрямо 31.03.2011 г. с 4,04 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,43 на сто, в професионалните – 85,71 на сто, в доброволните – 57,94 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 32,90 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36,2 г., в професионалните – 42,7 г., в доброволните – 47,8 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,4 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2012 г. възлизат на 4 871 497 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2011 г. отбелязват ръст от 18,38 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2012 г. възлизат на 28 444 хил. лв. и нарастват с 2,20 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото тримесечие 2012 г. е в размер на 11 459 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2012 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2012 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”. – http://www.fsc.bg/2012-bg-790