Решения от заседание на КФН от 29 май 2012 г.

На свое заседание от 29 май  2012 г. КФН взе следните решения:

  1. Одобрява представените промени в устава на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2012 г.
  2. Одобрява промени в устава на „Софарма имоти” АДСИЦ, който ще бъде гласуван на предстоящото общо събрание на акционерите, насрочено за 28  юни 2012 г.
  3. Одобрява промяна в устава на „Софарма билдингс” АДСИЦ, която да бъде предложена за приемане на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2012 г.
  4. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Астера козметикс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
  5. Признава придобитата от Лиляна Маринова квалификация за отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
  6. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Реал Финанс” АД на акции от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.