Резултати от приключили проверки на инвестиционни посредници, във връзка с участието им във вторично публично предлагане на акции от капитала на „Спарки” АД, гр. Русе

Съгласно Заповед на зам. председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, бяха извършени тематични проверки по спазването на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) относно сделки с акции на „Спарки” АД, гр. Русе, сключени от ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД и ИП „Карол” АД.
В резултат на вече приключените проверки, не е установено нарушение на чл. 35, ал. 2 от Наредба № 38, тъй като финансовите инструменти по сключените сделки за продажба, са били налични по сметка на клиентите, подали съответните нареждания.

Решения от заседание на КФН от 27 февруари 2008 г.

1. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от  „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора,  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.  Емисията е в размер на 1 999 492 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка. Вписа емисията акции  в публичния регистър на КФН

 2. Взе решение, че мерките, предприети от управляващо дружество „Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт” мбХ -, Австрия във връзка с публичното предлагане в България на дяловете на договорните фондове „РАЙФАЙЗЕН – А.Р. – Глобален – Балансиран”, „РАЙФАЙЗЕН – Emerging Markets- Акции от АСЕАН”, „РАЙФАЙЗЕН – Русия – Акции", „РАЙФАЙЗЕН – Глобални Основни – Акции" отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Налице е осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове и за предоставяне на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната информация.

3. Прие окончателен проект на Наредба за допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.
С Наредбата се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят ценните книжа, за да бъдат допуснати до търговия на официален пазар, организиран от регулирания пазар, както и редът и начинът за допускането им. С нея се въвеждат изцяло изискванията на Директива 2001/34/ЕО относно допускането на ценни книжа до търговия на официален регулиран пазар и информацията, която се публикува за тези ценни книжа.
 С наредбата се определят конкретни условия за допускането на акции и облигации до търговия на официален пазар – определена пазарна капитализация, наличието на най-малко три приети и публикувани годишни финансови отчети, допускане до търговия на цялата емисия ценни книжа от съответния клас, определено ниво на разпространение на ценните книжа сред публиката и др.
 В наредбата е предвидена възможност в определени случаи регулираният пазар да допуска ценните книжа до търговия на организирания от него официален пазар и без да са налице някои от посочените в наредбата изисквания, при условие че това не застрашава интересите на инвеститорите и няма да попречи на нормалното функциониране на пазара. Регулираният пазар може да постави и специфични изисквания за допускане на ценните книжа до търговия на официален пазар, когато това се налага, за да бъдат осигурени интересите на инвеститорите.
 Наредбата урежда и редът и начинът за допускането до търговия на официален пазар, като предвижда компетентният орган на регулирания пазар да извършва преценката за допускането на ценните книжа, а неговото решение да се обжалва пред арбитражния съд при регулирания пазар.
 Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.

Съобщение във връзка с установени от Комисията за финансов надзор случаи на сключени сделки с финансови инструменти, които не са налични по съответната клиентска сметка към момента на сключване на сделката (т. нар. интрадей търговия)

Във връзка със зачестили коментари сред инвестиционната общност по повод законосъобразността на осъществяваната т. нар. „интрадей търговия” Комисията за финансов надзор (КФН) информира инвестиционната общност за следното:
Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Наредба №  38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници задължава инвестиционните посредници при приемане на нареждане за сделки с финансови инструменти да проверяват в депозитарната институция дали финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметката на клиента, дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог или е наложен запор. Посочената норма е императивна и в този смисъл към настоящия момент е недопустимо да се извършва продажба на финансови инструменти, които не са налични по съответната клиентска сметка в „Централен депозитар” АД (ЦД), т.е. „интрадей търговията” е забранена.
Комисията за финансов надзор счита, че отношение към нормативната уредба, регулираща капиталовия пазар и инициатива за нейното изменение следва да имат и всички заинтересувани лица и техните професионални организации. Водена от този мотив КФН  поиска официално становище и конкретни предложения от БАЛИП, БФБ и ЦД с оглед преценка на необходимостта от извършването на конкретни нормативни промени, уреждащи „интрадей търговията”. Същевременно КФН счита, че освен чисто нормативното регулиране на „интрадей търговията”, е необходимо БФБ и ЦД да създадат специални правила, процедури и специализиран софтуер, позволяващи осъществяването на този вид търговия. 
След запознаване със становищата на всички заинтересувани страни КФН като регулаторен орган ще предприеме конкретни действия с цел постигане на адекватност между действащата нормативна уредба и съществуващите практики при сключването на сделки с финансови инструменти.

УД ,,БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите както и за промяна в Правилата за оценка и управление на риска в своите договорни фондове

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД ,,БенчМарк Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на договорните фондове ,,БенчМарк Фонд – 1 Акции и облигации”,  ,,БенчМарк Фонд – 3 Сектор недвижими имоти”,  ,,БенчМарк Фонд – 4 Енергетика” и на ,,БенчМарк Фонд – 5 ЦИЕ”.
УД ,,БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на Договорните фондове ,,БенчМарк Фонд – 1 Акции и облигации”, ,,БенчМарк Фонд – 3 Сектор недвижими имоти”,  ,,БенчМарк Фонд – 4 Енергетика” и на ,,БенчМарк Фонд – 5 ЦИЕ”.
Решенията 216, 217, 217, 218, 219, 220, 221, 222 и 223 може да намерите в раздел „Документи”.

Резултати от проверки на търговията с акции на „Електроника” АД и „София мел” АД по спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) и нормативните актове

В резултат на извършени от КФН проверки на търговията с акции на „Електроника” АД и  „София мел” АД бяха установени следните нарушения, като за тях са издадени съответните актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления :

 „Електроника” АД
1. На Симеон Георгиев Личев са издадени 2 акта за установяване на административно нарушение – един акт  за нарушение на  разпоредбата на чл. 11 във връзка с чл. 6 ал. 1, т. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови злоупотреби (ЗПЗФИ), която забранява извършването на сделки, които създават невярна или подвеждаща представа относно  търсенето, предлагането и цената на финансовите инструменти, и един акт за нарушение на  разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗПЗФИ, която забранява на всяко лице, което притежава вътрешна информация да придобива финансови инструменти, за които се отнася тази информация.
Симеон Личев (син на Георги Личев, изпълнителен директор на ИП „Елана Трейдинг” АД),  попада в кръга на лицата с достъп до вътрешна информация относно подготвяния смесен закрит аукцион за продажба на акции на „Електроника” АД с посредник ИП „Елана Трейдинг”АД. Преди тази информация да стане публично известна той е извършил поредица от сделки с акции на дружеството, с което е  създал невярна/ подвеждаща представа относно  търсенето, предлагането и цената на финансовите инструменти.

2. На членове на Съвета на директорите на „Електроника Комерс 97” АД и на Електроникакомплект” АД издадени 10 наказателни постановления по чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, според който се забранява на всяко лице, притежаващо вътрешна информация в резултат на достъпа, който има поради своята служба и задължения, да я използва, като придобие или прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация. С всяко наказателно постановление е наложена глоба от 20 000 лв.

Въпросните лица са водили преговорите за организиране и провеждане на смесения закрит аукцион за продажба на акции на „Електроника” АД. Те са се възползвали от тази вътрешна информация, като са придобили акции на „Електроника” АД, които впоследствие са продали на аукциона на значително по-високи цени. 

„София мел” АД

На Константинос Контохристопулис  е издадено наказателно постановление за нарушаване на чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, според който се забранява на всяко лице, притежаващо вътрешна информация в резултат на достъпа, който има поради своята служба и задължения, да я използва, като придобие или прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация. Наложена е глоба в размер 20 000 лв.
Като член на СД на „Лулис мел- България” ЕАД Константинос Контохристопулис  е участвал в преговорите относно търгово предложение за придобиването на акции от капитала на “София мел” АД.  Той се е възползвал от информацията, придобита поради служебното му положение и е извършил поредица от сделки с акции на “София мел” АД – купува акции на дружеството, които продава на по-висока цена (равна на цената на акция на търговото предложение) –  като така  е извлякъл финансова облага за себе си.

Съобщение във връзка с издадени наказателни постановления за нарушения, свързани с манипулиране на пазара на финансови инструменти и търговия с вътрешна информация

Във връзка с издадени наказателни постановления от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, по административни нарушения, свързани с манипулиране на пазара на финансови инструменти и търговия с вътрешна информация, КФН съобщава, че към 20.02.2008 г. има 6 влезли в сила наказателни постановления по чл. 161, ал. 1, предложение 4 по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и по чл. 8, ал. 1, предложение 2, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Със същите са наложени 4 глоби на физически лица (членове на Съвета на директорите на „Електроникакомплект” АД и „Електроника комерс 97” АД) по 20 000 лева всяка една и 2 имуществени санкции на юридическо лице („Доминант финанс” АД) по 50 000 лева всяка една.
В периода 06.11.2006 г.- 24.01.2008 г. са издадени 25 наказателни постановления  за нарушения, свързани с манипулиране на пазара на финансови инструменти и търговия с вътрешна информация. За 19 наказателни постановления  съдебното обжалване не е приключило с решение на касационната инстанция. След окончателното приключване на водените от КФН дела по този вид нарушения, резултатите ще бъдат оповестени, като включително ще бъдат посочени нарушителите и присъдените им глоби и имуществени санкции. …

Решения на КФН от заседание на 20 февруари 2008 г.

На свое заседание от  20 февруари 2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде  на  „Пенсионноосигурителен институт” АД, гр. София, (в процес на учредяване), лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.  Седалището на дружеството е гр. София, а адресът на управление – район "Лозенец",  ул. „Кораб планина  № 6. Капиталът на дружеството е в размер на   5 000 000  лева,  който е внесен изцяло
Учредители на дружеството са: „Пела” ЕООД , притежаващо 74% от капитала, „Ест” АД – с 25% от капитала и Сдружение „Съюз  за стопанска инициатива” – с 1% от капитала. Дружеството е с едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат: Алексей Георгиев, Димитър Калчев и Теодор Дечев. Дружеството се управлява от изпълнителния член  Алексей Георгиев.
Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от “Дървообработване – ВТ” АД, гр. Велико Търново. Емисията в размер 1 104 856 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка , ще бъде издадена  в резултат на увеличаване капитала на дружеството.
Вписа дружеството като емитент, както и емисията акции  в публичния регистър на КФН
Основни акционери на дружеството са Атанас Василев, притежаващ 24.89% от капитала. Лицето е свързано с друг основен акционер – „Пиерит” ЕООД с 24.14%. „Кетмаш” АД притежава 49.03% от капитала. Дружеството се управлява от СД в състав – Алексей Кънчев – председател и ИД, Атанас Василав – ИД, Тодорка Стефанова зам.-председател, Недялко Недялков – член на СД, Сергей Борисов  – член на СД.

3. Вписа в регистъра на КФН „Агрия Груп Холдинг” АД, гр. Варна, като публично дружество, както и емисия акции на дружеството. Емисията е в размер на 6 800 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

4. Одобри търгово предложение от „Интерком груп” ООД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булекс Инвест” АД на акции на „Явор” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за акция е 134.20 лв.

Одобрени са нови членове на СД на “Здравноосигурителна компания България здраве” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Валентин Попов и ТБ “Инвестбанк” АД, чрез представителя си Владимир Владимиров, за членове на Съвета на директорите на “Здравноосигурителна компания България здраве” АД, гр. София.
Решенията 192 и 193 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 18 февруари 2008 г.

На свое заседание от 18 февруари 2008 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Астера козметикс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 705 706 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството. Вписа „Астера козметикс” АД като публично дружество, както и емисията акции в публичния регистър на КФН.
„Астера козметикс” АД има за основен предмет на дейност производството на четки за зъби и мокри кърпи. Дружеството не е част от икономическа група.
Дружеството е с едностепенна система на управление. В СД влизат Лукан Луканов- председател, Марийка Андреева – изпълнителен директор и член на СД,  Георги Георгиев – член на СД.  Основни акционери в дружеството са Лукан Луканов с 90% от капитала, Димитър Луканов с 5% и Марийка Андреева с 5%.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество „Надежда” АД, гр. София. Емисията е в размер на 3 935 119 лв. , разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и с емисионна стойност от 1.70 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена от дружеството в резултат на увеличение на капитала му.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации на „ЕТРОПАЛ” АД, гр. Етрополе. Емисията е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаваща лихва в размер на 3-месечен EURIBOR+3.25% надбавка на годишна база.

“ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД получи разрешение да инвестира над 10% от собствените си средства в дялове на ДФ”РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ БАЛАНСИРАН ФОНД”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на “ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД да инвестира над 10% от собствените си средства в дялове на ДФ”РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ БАЛАНСИРАН ФОНД”. Намерението на дружеството е да инвестира 500 000 лв. в дялове на ДФ„Райфайзен /България/ балансиран фонд”.
Решение 184 може да намерите в раздел „Документи”.