ВАС отхвърли като неоснователна жалбата, подадена срещу разпоредба от Наредба № 3 на КФН, свързана с изискването за нотариална заверка на подписа при смяната на пенсионен фонд

Петчленен състав  на Върховния административен съд /ВАС/ отхвърли като неоснователна жалбата, подадена срещу разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Решението на ВАС  не подлежи на обжалване.
Обжалваната разпоредба в тази наредба е в сила от 01.07.2005 г.. Тя  гласи, че осигуреното лице  трябва да подаде заявление за промяна на участие в пенсионното дружество, в чийто фонд  иска да се прехвърли като неговият подпис върху първия екземпляр на зявлението за промяна на участие се удостоверява с нотариална заверка.
Нотариалната заверка е регламентирана в наредбата с цел защита на осигурените лица от неправомерно прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните им осигурителни партиди от един в друг  пенсионен фонд без тяхно знание и съгласие.
ВАС приема в решението си, че изискването за нотариална заверка на подписа на осигуреното лице върху заявлението е регламентирано в наредбата на КФН, за да се даде възможност за обмислен избор от страна на осигурените лица и за да се прекрати възможността да се подписват заявления за промяна на участие без лицата да са се запознали с тяхното съдържание. В мотивите на съдебното решение се посочва, че нотариалната заверка на подписа на осигуреното лице е и административна гаранция за удостоверените от заявителя обстоятелства в заявлението за промяна на участие, подадено до пенсионноосигурителното дружество. ВАС счита, че оспорваната разпоредба на наредбата не противоречи на посочените в жалбата материалноправни разпоредби и отхвърля жалбата като неоснователна.
След въвеждането на изискването  за  нотариална заверка  на подписа при смяната на пенсионен фонд от юли 2005 г., подадените в КФН жалби от осигурени лица, свързани с оплаквания за прехвърляне на средствата от осигурителните им партиди от един пенсионен фонд в друг без тяхно знание и съгласие, значително са намалели. 

Иванка Никова е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД „Булстрад Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Иванка Никова  за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД „Булстрад Живот” АД.
Пълния текст на решение 1138 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрен е представеният от „ПБРП” АД, гр. Русе, Договор за преобразуване на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,одобри представените  от „ПБРП” АД, гр. Русе, Договор за преобразуване на дружеството от 19.10.2006 г., Доклад на Управителния Съвет на приемащото дружество, Доклад на управителя на вливащото се дружество, Докладите по чл. 262м и 262ф от Търговския закон на назначените независими проверители.

Пълния текст на решение 1121 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на задължителните фондове, управлявани от Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, приети от Общо събрание на акционерите.

Пълния текст на решения 1135 и 1136 може да намерите в раздел "Документи".

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2006 г

Общо 14 479 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2006 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през третото тримесечие на 2006 г. е 5 367 хил.лв.
За периода 01.01.2006 г. – 30.09.2006 г. осигурените лица, възползвали се от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди, са общо 45 467 броя. Общата сума на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд от началото на 2006 г. е 17 895 хил. лв. В сравнение с деветмесечието на миналата година лицата, променили участието си, намаляват със 17,40 на сто, а размерът на прехвърлените средства спада с 8,91 на сто.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2006 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2006 г.

Във връзка с протеклата процедура по  промяна на участие и прехвърляне на средствата на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за третото тримесечие на 2006 г., в КФН постъпиха 12 сигнала от пенсионноосигурителни дружества и 53 броя жалби от осигурени лица. Към една от постъпилите жалби е приложен списък с имена и подписи на 26 осигурени лица.
Основните проблеми, поставени в постъпилите сигнали от пенсионноосигурителни дружества, са свързани с: откази за приемане на заявления за промяна на участие,  откази за разглеждане на заявления и постановени откази за промяна на участие.
В постъпилите в КФН жалби  осигурените  лица се оплакват от следното: заявления за промяна на участие са подадени без знанието и съгласието на лицата; представени са осигурителни договори от името на лица, които твърдят, че не са подписвали такива. Преобладаващата част от жалбите са бланкови и са от осигурените лица, живеещи в един регион или в едно населено място, което показва създадена организация на този процес.
По всички постъпили жалби и сигнали се извършват проверки и се изпращат отговори до лицата и до пенсионноосигурителните дружества.
КФН сигнализира органите на прокуратурата за всички случаи, при които осигурени лица твърдят, че не са подписали заявление за промяна на участие и/или осигурителен договор.

Съобщение за емитентите и публичните дружества, които не са заплатили дължимата годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2006 г. и законните лихви за забава върху дължимите суми до деня на окончателното заплащане на таксата

Заместник – председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор /КФН/, уведомява емитентите и публичните дружества, които към 31.10.2006 г. не са погасили задълженията си по годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки съгласно чл. 27, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/, че срокът за внасяне на годишната такса за 2006 г. е изтекъл. Към съобщението е приложен списък на публичните дружества дължащи годишна такса и законна лихва за забава върху дължимата сума до деня на окончателното й заплащане – Приложение
№ 1, с което съобщение ви напомняме да погасите задълженията си в 10-дневен срок, считано от 27.11.2006 г.
Пълният размер на годишната такса за емитентите и публичните дружества е 200 лв.
Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗКФН, таксата се заплаща ежегодно на две равни вноски  /за емитентите и публичните дружества – по 100 лв./ в срок до 31 март и до 30 септември на текущата година.

Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане в установения срок на всяка от вноските от таксата, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва до деня на окончателното й заплащане.

Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗКФН, таксите на новорегистрираните през съответната година лица се изчисляват пропорционално на времето от получаването им на статут на публични дружества или емитенти до края на годината. В тези случаи таксата се заплаща в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистрация.

В случай, чкъм 31.10.2006 г., дружеството е изпълнило задължението си за 2006 г. по чл. 27, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗКФН, същото следва да представи копие от платежен документ за извършено плащане.
В случай, че в посочения 10-дневен срок задължението не бъде изпълнено, следва процедура по откриване на административно производство за установяване на публично държавно вземане за 2006 г.

Годишната такса следва да бъде внесена на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:
    
БНБ ЦУ
пл. “Ал. Батенберг” № 1
    IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01
    BIC    BNBGBGSD

 
В случай на неизпълнение на задължението за внасяне на дължимите такси в законоустановения срок, в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН Комисията за финансов надзор ще предприеме действия по тяхното принудително събиране чрез откриване на производство за издаване индивидуален административен акт за публично държавно вземане.

Одобрени са изменения и допълнения в правилника на “Българска фондова борса-София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Българска фондова борса-София” АД за изменение и допълнение в Правилника съгласно проект, представен в Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 1134 може да намерите в раздел „Документи”.

Вписва се „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТТ ИНС” ООД в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение, с които вписва „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТТ ИНС” ООД  в регистъра на застрахователните брокери.

Пълния текст на решение 1133 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения на КФН от заседание на 22.11.2006 г.

На свое заседание от 22.11.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на „Алфа Кредит” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са : „Алфа финанс холдинг” АД с 40% от капитала, „Албена инвест холдинг” АД с 30% от капитала и  „Текам” ООД с 30%.
Изпълнителен директор и Председател на СД на „Алфа Кредит” АДСИЦ е Константин Ненов.

2. Издаде лиценз на „Статус имоти” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са 2 юридически лица –   ИД„Адванс Инвест” АД с 30% от капитала, инвестиционен посредник „Статус Инвест” ООД с 20% от капитала –  и 9 физически лица. Изпълнителен директор на „Статус имоти” АДСИЦ е Орлин Япраков, Председател на СД – Димитър Главчев.
„Статус имоти” АДСИЦ ще развива своята дейност предимно на територията на големите индустриални центрове и курортни селища.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “Енемона” АД, гр. Козлодуй. Емисията с ISIN код BG2100021067 е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 6-месечен Euribor + 4 %, изчислени върху главницата по облигационния заем. Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 60 месеца, считано от 26.06.2006, с падеж 26.06.2011 г.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “Елана Холдинг” АД, гр. София. Емисията с ISIN код BG2100020069 е в размер на 3 460 000 евро, разпределени в 3 460 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с годишна лихва от 6.50%.  Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 36 месеца, считано от 14.06.2006, с падеж 14.06.2009 г.
Първичното публично предлагане е извършено при условията на частно предлагане. Облигационната емисия е целева, като набраните средства са използвани за закупуване на поземлен имот в София.

5. Издаде на “Реал финанс Асет Мениджмънт” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Дружеството трябва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал от 250 000 лв. е изцяло внесен.  
Учредители на дружеството са „Холдинг Варна А” АД с 95% от капитала и „Камчия” АД с 5%. Изпълнителен директор е Марин Стоев.

6. Издаде одобрение  на “Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ за замяна на обслужващото дружество „Адрес Груп” ЕООД с „Фортън Интернешънъл” АД.

7. Издаде на ЗПАД “Армеец” нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникващи при използване на сухопътни моторни превозни средства”.

8. Признава на Димитри Лансу правоспособността на отговорен актюер, придобита извън България. Признатата правоспособност е частична, като обхваща правоспособност в областта на общото застраховане и животозастраховането.