КФН проверява застрахователите по „Гражданска отговорност”

Управление “Застрахователен надзор” на Комисията за финансов надзор започна интензивни проверки в страната по отношение продажбите на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. Констатирани са множество нарушения, състоящи се в неправомерно предлагане на различни бонуси от застрахователи и застрахователни посредници (брокери и агенти). Също така е установено, че застраховката се продава и от лица, които не са застрахователни брокери или агенти.
Комисията за финансов надзор напомня на потребителите, че предлагането на бонуси по задължителната застраховка е забранено. Потребителите не следва да определят своя избор за сключване на застраховката, водени от предлагането на различни бонуси. Бонусите представляват скрито намаление на цената на застраховката, което в последствие може да повлияе върху възможността на застрахователя да изплаща навреме и достатъчни по размер обезщетения.
Потребителите, при сключване на застраховка чрез застрахователен агент, трябва да изискват от него представянето на легитимационнен документ, че същият посредничи за застрахователя, чиито застраховки продава.
 

Решения от заседание на КФН от 28.12.2005 г.

На свое заседание от 28.12.2005 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. КФН потвърди проспект за за вторично публично предлагане на акции, издадени от ЗД “Евро Инс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 5 000 000 лева, разпределени в 5 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи съдебно регистирания капитал на дружесвото.

2. Одобри два  образеца на заявление за издаване на лиценз за извършване на дейности и услуги по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, а именно заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК като инвестиционен посредник и заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК на територията на България чрез клон на чуждестранно юридическо лице.
Образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Форми и образци на документи”.

3. Одобри два  образеца на заявление за одобрение на действия по чл. 74а, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно – заявление за издаване на одобрение за извършване на преобразуване на дружеството на инвестиционен посредник по чл. 74а, ал.1, т.1 от ЗППЦК и заявление за издаване на одобрение за извършване на преобразуване на управляващо дружество по чл.210, ал.5 във връзка с чл. 74а, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
Образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЩФН в раздел „Документи”, „Форми и образци на документи”.

4. Регистрира като професионални инвеститори Румен Пеловски,  Лилия Цветкова,  Пламен Вълчев.

5. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Георги Милев.

6. Прие Програма за нормативната дейност на КФН за периода 1 януари – 30 юни 2006 г.

7. Отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Трансинвестмънт” АДСИЦ.


 

ГЕРАЛД МЮЛЕР и АНДРЕАС БРАНДЩЕТЕР са одобрени за членове на надзорния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВИТОША” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри ГЕРАЛД МЮЛЕР и АНДРЕАС БРАНДЩЕТЕР за членове на надзорния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВИТОША” АД

Пълния текст на решения 777 и 778 може да намерите в раздел "Документи".

“АТА РИСК МЕНИДЖМЪНТ” ООД, София, получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на "АТА РИСК МЕНИДЖМЪНТ” ООД, София, да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 780 може да намерите в раздел "Документи".
 

КФН прие на първо четене две наредби

1. КФН прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.

2. КФН прие първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Проектите за наредби ще бъдат съгласувани със заинтересованите лица и институции и ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН.

 

КФН взе решение за отнемане на издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност на МЗК “Европа” АД

На свое заседание от 22.12.2005 г Комисията за финансов надзор взе решение за отнемане на издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност на МЗК “Европа” АД

Налице са  следните основания за отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност:

При извършената проверка на място и при осъществяване на текущ надзор бе установено, че  компанията е в тежко финансово състояние и не може надлежно да изпълнява задълженията си по застрахователни договори.

Застрахователят не е платил ликвидни и изискуеми задължения по застрахователни договори, включително и по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Не е платил и установени с влезли в сила осъдителни решения обезщетения в общ размер на 93 хил. лв.

Констатирани се множество нарушения като значително подценяване на застрахователните резерви, което води до отчитане на по-ниски с 800 хил. лв. задължения на дружеството към застраховани лица и до нереално значително завишаване на финансовия резултат и собствените средства на МЗК “Европа” АД със същата сума.

Констатиран е недостиг на активи за покриване на застрахователните резерви в размер на 53 на сто. Застрахователят нереално е завишил финансовия си резултат с 670 хил.лв. вследствие на некоректна отчетност и с 300 хил.лв. вследствие надценени притежавани акции в други дружества.

МЗК “Европа” АД е инвестирала значителни средства в капитала на други дружества без предварително разрешение от надзорния орган, което представлява съществено нарушение на закона.

Застрахователят не е изпълнил приложените от КФН две принудителни административни мерки, насочени към отстраняване на установени нарушения в дейността му по ликвидация на щети,  установяване на действителното му финансово състояние и покритие на застрахователните резерви с адекватни активи.

Констатираните нарушения са съществени,  многобройни и системни и застрашават интересите на застрахованите лица. Всяко едно от тях представлява самостоятелно правно основание за отнемане на  разрешението за извършване на застрахователна дейност.

Въпреки предприетите до този момент мерки от надзорния орган, като извършване на проверки, редовна кореспонденция с дружеството, провеждане на срещи с неговото ръководство, налагане принудителни административни мерки и административни наказания, дружеството не преустановява извършването на закононарушения и не отстранява негативните последици от тях. Съществуващата незаконосъобразна практика застрашава стабилността, доверието и прозрачността на застрахователния пазар.

При тези обстоятелства, единствената адекватна мярка, с оглед защита интересите на потребителите на застрахователни услуги и на стабилността на застрахователния пазар като цяло, като основни цели на застрахователния надзор, остава отнемането на издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност на МЗК „Европа” АД.

За осъществяване на непосредствен надзор върху дейността на застрахователя в периода до назначаване на ликвидатор Комисията за финансов надзор назначи за квестор Петър Тончев.

Решения от заседание на КФН от 21 декември 2005 г.

1. Допълни издадения лиценз на “Кепитъл Маркетс” АД с правото да извършва като инвестиционен посредник в чужбина сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли и попечителска дейност.

2. КФН издаде лиценз на “И Ар Джи Капитал-2” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Потвърди проспект за публично предлагане на 1 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията акции е издадена от дружеството в резултат на първоначално увеличаване на капитала му, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 25.05.2005 г.
Учредители на дружеството са Българо-американски инвестиционен фонд”, притежаващ 70% от капитала и 29 физически лица.

3. Издаде разрешение УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд”. Потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от фонда и вписа емисията дялове в публичния регистър на КФН.
Основната цел на инвестиционната политика на фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на печалба при поемане на умерен до висок риск. Инвестиционната стратегия на фонда ще е насочена към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа и текущи доходи от дългови ценни книжа.
Основните групи ценни книжа, предмет на инвестиране и максималните граници на вложение са както следва :
– акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулиран пазар – до 90%; акции издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари – до 70%; акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове – до 30%; безсрочни банкови влогове и такива с матуритет до 12 месеца – до 50%; дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или БНБ, квалифицирани чуждестранни дългови ценни книжа – до 90%; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50%; ликвидни средства – до 10%.

4. Издаде разрешение УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд”. Потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от фонда и вписа емисията дялове в публичния регистър на КФН.
Основната цел на инвестиционната политика на фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на печалба при поемане на умерен риск. Инвестиционната стратегия на фонда ще е насочена към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа и текущи доходи от дългови ценни книжа.
Основните групи ценни книжа, предмет на инвестиране и максималните граници на вложение са както следва :
– акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулиран пазар – до 90%; акции издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари – до 70%; акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове – до 30%; безсрочни банкови влогове и такива с матуритет до 12 месеца – до 50%; дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или БНБ, квалифицирани чуждестранни дългови ценни книжа – до 90%; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50%; ликвидни средства – до 10%.

5. Одобри издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, гр. Пловдив. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл.203, ал.1 от ЗППКЦ
Учредители на дружеството са «Телевизионни и радиосервизи» АД, София с 91% от гласовете в общото събрание на акционерите и «Юг Маркет» АД, Пловдив с 9% от гласовете в ОСА.
 
6. Вписа в публичния регистър на КФН последваща емисия акции, издадена от  “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 2 496 068 лева на 19 931 843 лева, чрез издаване на нови 17 435 775 броя акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.20 лева всяка. .

7. Прие  практика по прилагане на чл. 178, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Практиката е приета с цел предотвратяване на нарушения на инвестиционното ограничение по посочената разпоредба, в случаите на придобиване на права по смисъла на § 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
Практиката може да намерите в раздел „Документи”, рубрика „Указания и изисквания”.

8. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Вера Сотирова.
 
9. Издаде на Яница Янева лицензия на актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Резултати от проверка на КФН на дейността на „Централен депозитар” АД и на „БФБ-София” АД

КФН извърши проверки на дейността на „Централен депозитар” АД и на „БФБ-София” АД. Същите са приключени с изготвяне на констативни протоколи. При проверките не са установени административни нарушения на ЗППЦК и на актовете по прилагането му и съответно не са наложени административни санкции. КФН е дала препоръки към двете поднадзорни лица, които в най – общи линии са следните:
1. Правилниците и на двете институции да бъдат приведени в съответствие с изискванията на ЗППЦК и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като КФН е предвидила срок, в който да й бъдат представени доказателства за изпълнението на тази препоръка.
2. Да се предвидят конкретни механизми за засилен контрол от страна на ЦД по отношение спазването на Правилника на ЦД от неговите членове;
3. Да се подобри управлението на паричните потоци от страна на ЦД;
4. Да бъдат направени изменения във вътрешната правна регламентация на системата COBOS, като същата бъде приведена в съответствие с изискванията на ЗППЦК и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, с оглед осъществяване на ефективна защита на интересите на инвеститорите;
5. Да бъде детайлизирана уредбата на Правилата за работа със системата BSE ONLINE и разпространението на борсовата информация в реално време.

 

Решения от заседание на КФН от 21.12.2005

 

1. Допълни издадения лиценз на “Кепитъл Маркетс” АД с правото да извършва като инвестиционен посредник в чужбина сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли и попечителска дейност.

2. КФН издаде лиценз на “И Ар Джи Капитал-2” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Потвърди проспект за публично предлагане на 1 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията акции е издадена от дружеството в резултат на първоначално увеличаване на капитала му, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 25.05.2005 г.
Учредители на дружеството са Българо-американски инвестиционен фонд”, притежаващ 70% от капитала и 29 физически лица.

3. Издаде разрешение УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд”. Потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от фонда и вписа емисията дялове в публичния регистър на КФН.
Основната цел на инвестиционната политика на фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на печалба при поемане на умерен до висок риск. Инвестиционната стратегия на фонда ще е насочена към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа и текущи доходи от дългови ценни книжа.
Основните групи ценни книжа, предмет на инвестиране и максималните граници на вложение са както следва :
– акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулиран пазар – до 90%; акции издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари – до 70%; акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове – до 30%; безсрочни банкови влогове и такива с матуритет до 12 месеца – до 50%; дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или БНБ, квалифицирани чуждестранни дългови ценни книжа – до 90%; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50%; ликвидни средства – до 10%.

4. Издаде разрешение УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд”. Потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от фонда и вписа емисията дялове в публичния регистър на КФН.
Основната цел на инвестиционната политика на фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на печалба при поемане на умерен риск. Инвестиционната стратегия на фонда ще е насочена към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа и текущи доходи от дългови ценни книжа.

Основните групи ценни книжа, предмет на инвестиране и максималните граници на вложение са както следва :
– акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулиран пазар – до 90%; акции издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари – до 70%; акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове – до 30%; безсрочни банкови влогове и такива с матуритет до 12 месеца – до 50%; дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или БНБ, квалифицирани чуждестранни дългови ценни книжа – до 90%; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50%; ликвидни средства – до 10%.

5. Одобри издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, гр. Пловдив. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл.203, ал.1 от ЗППКЦ
Учредители на дружеството са «Телевизионни и радиосервизи» АД, София с 91% от гласовете в общото събрание на акционерите и «Юг Маркет» АД, Пловдив с 9% от гласовете в ОСА.
6. Вписа в публичния регистър на КФН последваща емисия акции, издадена от  “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 2 496 068 лева на 19 931 843 лева, чрез издаване на нови 17 435 775 броя акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.20 лева всяка. .

7. Прие  практика по прилагане на чл. 178, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Практиката е приета с цел предотвратяване на нарушения на инвестиционното ограничение по посочената разпоредба, в случаите на придобиване на права по смисъла на § 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

8. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Вера Сотирова.
9. Издаде на Яница Янева лицензия на актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване

КФН предприе действия във връзка с информация за значително поскъпване на акции на „Акумпласт” АД

Във връзка с информация в пресата относно поскъпването с над 1600 % на акциите на публичното дружество „Акумпласт” АД, КФН предприе съответните действия по изясняване на обстоятелствата за повишаването на цената на акциите на това публично дружество и най – вече дали в случая е налице вътрешна информация и / или манипулиране на пазара.