КФН прие на първо четене две наредби

1. КФН прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.

2. КФН прие първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Проектите за наредби ще бъдат съгласувани със заинтересованите лица и институции и ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН.