Резултати от проверка на КФН на дейността на „Централен депозитар” АД и на „БФБ-София” АД

КФН извърши проверки на дейността на „Централен депозитар” АД и на „БФБ-София” АД. Същите са приключени с изготвяне на констативни протоколи. При проверките не са установени административни нарушения на ЗППЦК и на актовете по прилагането му и съответно не са наложени административни санкции. КФН е дала препоръки към двете поднадзорни лица, които в най – общи линии са следните:
1. Правилниците и на двете институции да бъдат приведени в съответствие с изискванията на ЗППЦК и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като КФН е предвидила срок, в който да й бъдат представени доказателства за изпълнението на тази препоръка.
2. Да се предвидят конкретни механизми за засилен контрол от страна на ЦД по отношение спазването на Правилника на ЦД от неговите членове;
3. Да се подобри управлението на паричните потоци от страна на ЦД;
4. Да бъдат направени изменения във вътрешната правна регламентация на системата COBOS, като същата бъде приведена в съответствие с изискванията на ЗППЦК и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, с оглед осъществяване на ефективна защита на интересите на инвеститорите;
5. Да бъде детайлизирана уредбата на Правилата за работа със системата BSE ONLINE и разпространението на борсовата информация в реално време.