Решения на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление

 

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Бисер Петков утвърди следните видове образци и изисквания:

I. Образци на годишни извлечения от индивидуална осигурителна партида към 31.12.2003 г., както следва:
1. Образец № І на годишно извлечение от индивидуална партида към 31.12.2003 г. за осигурени лица във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
2. Образец № ІІ на годишно извлечение от индивидуална партида към 31.12.2003 г. за осигурени лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

II. Образци на писмена информация и извлечения от индивидуалните партиди по чл.8, ал.4 и 6 и по чл.18, ал.4 и 5 от Наредба №3 на КФН, както следва:
1. Образец № 1 по чл.8, ал.4 от Наредба №3 на КФН за информацията за индивидуалните партиди на осигурените лица, за които се прехвърлят средства от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
2. Образец № 2-1 по чл.8, ал.6, т.1 от Наредба №3 на КФН на извлечение от индивидуална партида на осигурено лице към датата на прехвърляне на средствата му от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
3. Образец № 3 по чл.8, ал.6, т.2 от Наредба №3 на КФН за информацията за преведения доход на осигурени лица, за които се прехвърлят средства от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
4. Образец № 4 по чл.18, ал.4 от Наредба №3 на КФН за прехвърлените средства на осигурени лица от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
5. Образец № 5-1 по чл.18, ал.6, т.1 от Наредба №3 на КФН на извлечение от индивидуална партида на осигурено лице към датата на прехвърляне на средствата му от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
6. Образец № 6 по чл.18, ал.6, т.2 от Наредба №3 на КФН за информацията за преведения доход на осигурени лица, за които се прехвърлят средства от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

III. Образци на справки по чл.9 и по чл.15 от Наредба №12 на КФН, както следва:
1. Образец № 1 по чл.9 от Наредба №12 на КФН на справка за формиране на резерв за гарантиране на минималната доходност от собствени средства.
2. Образец № 2 по чл.15 от Наредба №12 на КФН на справка за покриване на разликата до минималната доходност.

IV. Изисквания за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество

 

Резултати от извършена проверка в ПОД

Управление "Осигурителен надзор" към Комисията за финансов надзор  през месец ноември 2003 г. приключи проверката в ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД. В резултат на извършената пълна документална проверка, обхващаща цялостната дейност на дружеството и управляваните от него пенсионни фондове за периода от 01.01.2001 г. до 31.08.2003, бяха съставени 22 акта за установяване на административни нарушения на нормативните актове по допълнителното пенсионно осигуряване, предимно във връзка с неспазване на разпоредбите на Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества.
През месец декември 2003 г. заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде 22 наказателни постановления, с които наложи глоби на изпълнителния директор на дружеството в размер на 10 300 лева и имуществена санкция на ПОД "Алианц България" АД в размер на 10 000 лева. Същите бяха връчени на изпълнителния директор на пенсионноосигурителното дружество, който подаде жалби до Софийски районен съд срещу наказателните постановления, с които се налагат санкции за неспазване разпоредбите на Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества.

Издадени са две одобрения за придобиване на повече от 10 на сто от акциите от капитала на

Зам.-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова издаде одобрение на Чавдар Кънчев и на Симеон Петков за  пряко последващо придобиване на повече от 10 на сто от акциите от капитала на "ЕВРО-ФИНАНС" АД.

Решения от заседание на КФН на 22.12.2003 г. – приета наредба за търгово предлагане, издаден лиценз на инвестиционно дружество от отворен тип, вписано публично дружество и вписана емисия облигации

На свое заседание от 22.12.2003 г.  КФН взе следните решения :

1. Издава на "Адванс Инвест" АД, гр. София, разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип.

2. Вписва в публичния регистър  дружество "Пангеа" АД, гр. София и емисията ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 105 838  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 50 лева всяка.

3. Вписва  в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от "Алма Тур БГ" АД в размер на 7500 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации с номинална и емисионна стойност от 100 Евро всяка, с фиксиран годишен лихвен процент – 8%, и срочност –  36 месеца.

4. Прие Наредба за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции. Предстои публикуването на наредбата в Държавен вестник

Решения от заседание на КФН от 18.12.2003г.-вписани са две нови емисии облигации

КФН вписва в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от "Ти Би Ай Кредит" ЕАД в размер на 8000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка, с годишен лихвен процент – 7.5%, с купонни плащания на всеки 6 месеца. Емисията е с падеж 36 месеца

Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации, издадена от "Райфайзенбанк" ЕАД . Емисията е в размер на 32 104 000 щатски долара, като  номинална и емисионна стойност на една облигация е от 1000 щатски долара. Годишният  лихвен процент е 4.75%, с купонни плащания на всеки 6 месеца. Емисията е с падеж 36 месеца

СД на

Зам.-председателят на КФН Димана Ранкова взе решение, с което задължава Съвета на директорите на "СИРМА" АД – Пловдив, да не подлага на гласуване точка първа от дневния ред на свиканото на 30.12.2003 г. извънредно общо събрание на акционерите. Тя се отнася за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до датата на провеждане на общото събрание, до съобразяване с  изискванията на чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа".

 

Издадено е разрешение за преобразуване на

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на “Инвестиционна финансова компания 7М” АД да се преобразува чрез отделяне от него на акционерно дружество “7М” АД с капитал 50 000 лева

.

“Български имоти” получи разрешение да предлага за…

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", даде допълнително разрешение на ЗК "Български имоти" АД да извършва новите видове застраховки – "Правни разноски" и "Гаранции" .
Г-н Кафелов одобри Галина Мирчева за актюер на ЗАД"Виктория" и Пламен Пътев за актюер на ЗД "Бул инс".

Пълния текст на решенията № 542 – ОЗ, № 543 – ОЗ, № 550 – ОЗ и № 551 – ОЗ може да намерите в раздел "Документи".

 

Издадената от

Зам.-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" реши да се отпише издадена от "Елана" АД – София емисия Български депозитарни разписки върху базов актив – структурирани облигации с гарантирана 95% главница на падежа (GPP 95% DJES50), емитирани от Banque Generale de Luxemburg,  от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

"Елана" АД се отписва като емитент от публичния регистър.

Пълния текст на решение №546 – Е/10.12.2003 можете да намерите в раздел "Документи", "Решения"

Приложена административна мярка спрямо

Димана Ранкова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", реши да задължи Съвета на директорите на "Изотсервиз-Холдинг" АД за следното:
а) да уведоми общото събрание на акционерите, насрочено за 11 декември 2003 г. в София, за приложена принудителна административна мярка;
б) да оттегли своите предложения за решения по дневния ред на общото събрание; и
в) да предложи на общото събрание да не приема решения по т. 1 и 2 от обявения дневен ред.