Решения от заседание на КФН от 18.12.2003г.-вписани са две нови емисии облигации

КФН вписва в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от "Ти Би Ай Кредит" ЕАД в размер на 8000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка, с годишен лихвен процент – 7.5%, с купонни плащания на всеки 6 месеца. Емисията е с падеж 36 месеца

Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации, издадена от "Райфайзенбанк" ЕАД . Емисията е в размер на 32 104 000 щатски долара, като  номинална и емисионна стойност на една облигация е от 1000 щатски долара. Годишният  лихвен процент е 4.75%, с купонни плащания на всеки 6 месеца. Емисията е с падеж 36 месеца