СД на

Със свое решение  зам.-председателят на КФН Димана Ранкова задължи СД на „Унипак”АД гр. Павликени да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за  30.05.2007 г. да не подлага на гласуване точка пета от дневния ред със съдържание: “Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за извършване на сделки с участието на заинтересувани лица по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, във вр. с чл. 33, ал. 3 от устава на дружеството, съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляващи учредяване на първи по ред особен залог  на търговското предприятие на “УНИПАК” АД в полза на Първа Инвестиционна банка АД като обезпечение съгласно т. 23, б. “г” от Договор за кредит от 14.11.2006 г. между Първа Инвестиционна банка АД и “ФОРТ” ООД, гр. Пловдив – заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, както и осигуряване на средства по разплащателната сметка на “УНИПАК” АД, съгласно т. 20, б. “м”, във връзка с б. “г” от горепосочения договор за кредит, за извършване на погашения по същия, съгласно погасителния план – Приложение № 1 към договора за кредит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството за извършване на посочените сделки.”

СД на

Зам.-председателят на КФН Димана Ранкова взе решение, с което задължава Съвета на директорите на "СИРМА" АД – Пловдив, да не подлага на гласуване точка първа от дневния ред на свиканото на 30.12.2003 г. извънредно общо събрание на акционерите. Тя се отнася за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до датата на провеждане на общото събрание, до съобразяване с  изискванията на чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа".