Решения от заседание на КФН на 22.12.2003 г. – приета наредба за търгово предлагане, издаден лиценз на инвестиционно дружество от отворен тип, вписано публично дружество и вписана емисия облигации

На свое заседание от 22.12.2003 г.  КФН взе следните решения :

1. Издава на "Адванс Инвест" АД, гр. София, разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип.

2. Вписва в публичния регистър  дружество "Пангеа" АД, гр. София и емисията ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 105 838  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 50 лева всяка.

3. Вписва  в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от "Алма Тур БГ" АД в размер на 7500 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации с номинална и емисионна стойност от 100 Евро всяка, с фиксиран годишен лихвен процент – 8%, и срочност –  36 месеца.

4. Прие Наредба за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции. Предстои публикуването на наредбата в Държавен вестник