Решения на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление

 

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Бисер Петков утвърди следните видове образци и изисквания:

I. Образци на годишни извлечения от индивидуална осигурителна партида към 31.12.2003 г., както следва:
1. Образец № І на годишно извлечение от индивидуална партида към 31.12.2003 г. за осигурени лица във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
2. Образец № ІІ на годишно извлечение от индивидуална партида към 31.12.2003 г. за осигурени лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

II. Образци на писмена информация и извлечения от индивидуалните партиди по чл.8, ал.4 и 6 и по чл.18, ал.4 и 5 от Наредба №3 на КФН, както следва:
1. Образец № 1 по чл.8, ал.4 от Наредба №3 на КФН за информацията за индивидуалните партиди на осигурените лица, за които се прехвърлят средства от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
2. Образец № 2-1 по чл.8, ал.6, т.1 от Наредба №3 на КФН на извлечение от индивидуална партида на осигурено лице към датата на прехвърляне на средствата му от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
3. Образец № 3 по чл.8, ал.6, т.2 от Наредба №3 на КФН за информацията за преведения доход на осигурени лица, за които се прехвърлят средства от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
4. Образец № 4 по чл.18, ал.4 от Наредба №3 на КФН за прехвърлените средства на осигурени лица от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
5. Образец № 5-1 по чл.18, ал.6, т.1 от Наредба №3 на КФН на извлечение от индивидуална партида на осигурено лице към датата на прехвърляне на средствата му от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
6. Образец № 6 по чл.18, ал.6, т.2 от Наредба №3 на КФН за информацията за преведения доход на осигурени лица, за които се прехвърлят средства от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

III. Образци на справки по чл.9 и по чл.15 от Наредба №12 на КФН, както следва:
1. Образец № 1 по чл.9 от Наредба №12 на КФН на справка за формиране на резерв за гарантиране на минималната доходност от собствени средства.
2. Образец № 2 по чл.15 от Наредба №12 на КФН на справка за покриване на разликата до минималната доходност.

IV. Изисквания за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество