Наложени принудителни административни мерки спрямо

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, Димана Ранкова взе решение да задължи "Холдинг Асенова крепост" АД – Асеновград, в 7-дневен срок да представи липсващите данни от тримесечен отчет за второ тримесечие на 2003 г, както следва: да коригира отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци  в представения отчет за второ тримесечие на 2003 г. в съответствие с т. 3.2, букви "б" и "в" от НСС 34 – "Междинно счетоводно отчитане", както и да представи данни по чл. 7, ал. 4 от Наредбата за проспектите за публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация .

Димана Ранкова реши също да задължи и  ХАД "АКБ Корпорация" в 7-дневен срок да коригира данните за предходната година в счетоводния баланс от представения тримесечен отчет за второ тримесечие на 2003 г. в съответствие с
т. 3.2, буква "а" от НСС 34 – "Междинно счетоводно отчитане", както и да представи приложение с пояснителни бележки в съответствие с т. 3.2, буква "д" от НСС 34 – "Междинно счетоводно отчитане", и информация по чл. 95, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 7, т.т. 1 и 2  от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Пълния текст на решенията и на мотивите към тях можете да прочетете в интернет страницата на КФН, раздел "Документи", "Решения" .