Решение на зам.-председателя на управление

Във връзка с прилагането на чл. 195, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отнасящ се до активите на инвестиционно дружество от отворен тип, зам.-председателят на управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова взе решение, с което определя чуждестранни регулирани пазари (по чл. 195, ал. 1, т. 1 ЗППЦК), на които инвестиционното дружество може да инвестира активите си; международни организации (по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК), в чиито ценни книжа може да инвестира; рейтингови агенции и минимално ниво на инвестиционния рейтинг (по чл. 195, ал. 2 ЗППЦК). Решението се отнася и до ограничаване на инвестициите (по чл. 195, ал. 1, т. 1 ЗППЦК) до отделни пазарни сегменти и дружества, търгувани на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина.
Пълния текст на решението можете да намерите на интернет страницата, Раздел "Документи", "Указания и изисквания"