Решения на КФН от 09.01.2004 г. – издадени два лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, наложена временна забрана за публикуване на търгово педложение

На свое редовно заседание КФН взе следните решения:

 1. Издава лиценз на "Капитал Директ – 1" АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).
           Потвърждава проспект за публично предлагане на 1500 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 100  лева всяка, издадени от "Капитал Директ – 1" АДСИЦ в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството съгласно решение на учредителното събрание от 06.08.2003 г.
Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2.  Издава лиценз на "Ти Би Ай – БАК – Недвижима собственост" АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от "Ти Би Ай – БАК – Недвижима собственост" АДСИЦ в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на учредителното събрание на дружеството от 08.09.2003 г.
Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

3. Комисията издаде временна забрана за публикуването на търговото предложение от "Лулис Мел – България" ЕАД и "Лулис Интернешънъл Фуудс Ентърпрайзис (България" Лимитид)" за закупуване на акции на "София Мел" АД – София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД.