Решения от заседание на КФН от 05.01.2004 г. – вписани последваща емисия акции на

I. На свое заседание от 05.01.2004 г.  КФН взе следните решения :

 1. Налага временна забрана за публикуване на търгово предложение от "Обединени български вестници" АД, гр. София, за закупуване на акции на "ИПК Родина" АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

 2. Вписва в публичния регистър последваща емисия акции на "Дружба Стил" АД, гр. Варна. Емисията е в размер на 122 070 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.
 
 3. Вписва  в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от "Петрол" АД, гр. София, в размер на 15 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 лева всяка и емисионна стойност – 999,80 лв. всяка, с фиксиран годишен лихвен процент – 8.375%, период на лихвено плащане – 6 месеца и срочност –  60 месеца.