Решения от заседание на КФН на 29.03.2018 г.


На заседанието си на 29.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Ай Ти Софт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите относно потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от дружеството.
 
2. Вписва последваща емисия акции, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София, в размер на 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 980 925 лева на 9 980 925 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо до „Захарни заводи” АД с искане да се извършат корекции на документите относно потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации.
 
4. Изпраща писмо до Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД с искане да се представят допълнителни документи относно одобрението на Йохан Марсел Роджър Лема за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
5. Издава одобрение на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от дружеството договорни фондове ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.
 
6. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от  „Дийтсман Н.В.“, Холандия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, на 386 621 бр. акции от капитала на „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена на една акция е 4,15 лева.  
 
7. Издава одобрение на Ива Красимирова Миткова за член на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД.
 
8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от  „Металкомплектинженеринг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД на 68 464 броя акции от капитала на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 6 лева.  
 
9. Открива производство по прилагане на принудителна мярка за отнемане правомощията на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) и назначава Калин Николов Клисаров за квестор на дружеството.
 
 
10. Издава одобрение на Павлин Деков Петков за изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
11. Издава одобрение на Павлин Деков Петков за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
12. Заличава  ЗБ „Алфа Риск Иншурънс” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
13. Заличава ЗБ „Рав Финанс” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
14. Изпраща писмо до застрахователния агент „Джордан Нутришън” ЕООД с искане за допълнителна информация относно заличаването му от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
15. Спира производството по вписването на „Джордан Нутришън” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден КФН, до постановяване на решение относно заличаването на „Джордан Нутришън” ЕООД като застрахователен агент.
 
16. Престава да разглежда  „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД като крайно предприятие майка със седалище в Европейския съюз и „Застрахователно акционерно дружество ИТИЛ Армеец” (Руска Федерация), (с ново фирмено наименование АОСК „Армеец“), като застраховател част от група застрахователи, идентифицирана на ниво „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД.
 
17. Определя общата сума на годишната вноска на инвестиционните посредници за Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници за 2018 г. в размер 37 160,77 лева и целевото равнище на средствата във Фонда за 2018 г. в размер на лева.
 
 

Решения от заседание на КФН на 29.03.2018 г.


На заседанието си на 29.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Ай Ти Софт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите относно потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от дружеството.
 
2. Вписва последваща емисия акции, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София, в размер на 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 980 925 лева на 9 980 925 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо до „Захарни заводи” АД с искане да се извършат корекции на документите относно потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации.
 
4. Изпраща писмо до Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД с искане да се представят допълнителни документи относно одобрението на Йохан Лема за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
5. Издава одобрение на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от дружеството договорни фондове ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.
 
6. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от  „Дийтсман Н.В.“, Холандия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, на 386 621 бр. акции от капитала на „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена на една акция е 4,15 лева.  
 
7. Издава одобрение на Ива Миткова за член на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД.
 
8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от  „Металкомплектинженеринг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД на 68 464 броя акции от капитала на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 6 лева.  
 
9. Открива производство по прилагане на принудителна мярка за отнемане правомощията на Цветан Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) и назначава Калин Клисаров за квестор на дружеството.
 
10. Издава одобрение на Павлин Петков за изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
11. Издава одобрение на Павлин Петков за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
12. Заличава  ЗБ „Алфа Риск Иншурънс” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
13. Заличава ЗБ „Рав Финанс” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
14. Изпраща писмо до застрахователния агент „Джордан Нутришън” ЕООД с искане за допълнителна информация относно заличаването му от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
15. Спира производството по вписването на „Джордан Нутришън” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден КФН, до постановяване на решение относно заличаването на „Джордан Нутришън” ЕООД като застрахователен агент.
 
16. Престава да разглежда  „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД като крайно предприятие майка със седалище в Европейския съюз и „Застрахователно акционерно дружество ИТИЛ Армеец” (Руска Федерация), (с ново фирмено наименование АОСК „Армеец“), като застраховател част от група застрахователи, идентифицирана на ниво „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД.
 
17. Определя общата сума на годишната вноска на инвестиционните посредници за Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници за 2018 г. в размер 37 160,77 лева и целевото равнище на средствата във Фонда за 2018 г. в размер на 101 084 лева.
 
 

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) взе решение да забрани бинарните опции и да ограничи договорите за разлика с цел защита на инвеститорите на дребно

На своето заседание в София на 22 и 23 март 2018 година Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) одобри решение за забрана на бинарните опции и ограничаване на договорите за разлика. Целта на подобна мярка е защита на инвеститорите на дребно.

Пълния текст на съобщението на ESMA може да намерите на интернет страницата на КФН, в рубрика „Европейски въпроси“ – „ЕС новини/уведомления“.

Отговори на често задавани въпроси може да намерите на интернет страницата на КФН, в рубрика „Европейски въпроси“ – „ЕС законодателство“ – „Въпроси и отговори
 
ESMA ще продължи да наблюдава финансовите инструменти, основаващи се на криптовалути, и ще прецени необходимостта от предприемането на по-строги мерки.

Решения от заседание на КФН на 27.03.2018 г.


На заседанието си на 27.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Управляващото дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите относно издаването на разрешение за преобразуване на Договорен фонд (ДФ) „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“.
 
2. Изпраща писмо до Управляващото дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите относно издаването на разрешение за преобразуване на Договорен фонд (ДФ) „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации”.
 
3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Емисията е в размер на 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 54 лева всяка една. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.
 
4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. (Предстои обнародването й в Държавен вестник.)
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 26 април 2018 г. вкл.)
 
 

Решения от заседание на КФН на 27.03.2018 г.


На заседанието си на 27.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Управляващото дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите относно издаването на разрешение за преобразуване на Договорен фонд (ДФ) „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“.
 
2. Изпраща писмо до Управляващото дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите относно издаването на разрешение за преобразуване на Договорен фонд (ДФ) „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации”.
 
3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Емисията е в размер на 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 54 лева всяка една. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.
 
4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. (Предстои обнародването й в Държавен вестник.)
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 26 април 2018 г. вкл.)
 
 

Данни за дейността на застрахователните брокери през 2017 г.


Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2017 г. възлизат на 208 002 хил. лв. (186 927 хил. лв. към 31.12.2016 г. или една година по-рано), нараствайки с 11,3 % на годишна база.
От всички начислени комисиони 89.6% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 10.4%  – съответно в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери през 2017 г., възлиза на 1 232 848 хил. лв. (1 071 233 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 15,1%, от които 1 106 778 хил. лв. (при отчетени 983 504 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 126 070 хил. лв. (87 730 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2017 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46,7%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36.3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия”, (6.9%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2,7%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2017 г. е записан основно по застраховка „Живот” и рента (67,5%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следван от застраховките „Заболяване” (13,2%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (8%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 31.12.2017 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери – 2017".

Решения от заседание на КФН на 22.03.2018 г.

На заседанието си на 22.03.2018 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Комодитис Форекс и Плюс” ООД с искане да се извършат корекции на документите, представени във връзка с издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София. Емисията е в размер на  10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 евро. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6,00%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 06.10.2017 г. и дата на падеж 06.10.2025 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва „Меком“ АД (в несъстоятелност) като публично дружество и издадените от дружеството емисии ценни книжа от водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Емисиите са в размер от 56 003 978 броя обикновени, поименни, безналични, непривилегировани, свободнопрехвъляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и в размер от 284 775 броя привилегировани, конвертируеми, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции без право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
  
4. Одобрява Карри Юхана Мекитало, гражданин на Финландия, за член на Съвета на директорите на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД.
 
5. Изпраща писмо до „Ай Пи Груп Европа” ООД с искане да се извършат корекции на документите относно заличаването на застрахователен агент от регистъра за застрахователните агенти.
 
6. Изпраща писмо до „Алба Брокер“ ООД с искане на допълнителна информация и документи във връзка с  вписването на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
7. КФН приема в надзорната си дейност да спазва Насоки относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (ESMA70-154-271), приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Решения от заседание на КФН на 22.03.2018 г.


На заседанието си на 22.03.2018 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Комодитис Форекс и Плюс” ООД с искане да се извършат корекции на документите, представени във връзка с издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София. Емисията е в размер на  10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 евро. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6,00%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 06.10.2017 г. и дата на падеж 06.10.2025 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва „Меком“ АД (в несъстоятелност) като публично дружество и издадените от дружеството емисии ценни книжа от водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Емисиите са в размер от 56 003 978 броя обикновени, поименни, безналични, непривилегировани, свободнопрехвъляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и в размер от 284 775 броя привилегировани, конвертируеми, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции без право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
  
4. Одобрява Карри Мекитало, гражданин на Финландия, за член на Съвета на директорите на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД.
 
5. Изпраща писмо до „Ай Пи Груп Европа” ООД с искане да се извършат корекции на документите относно заличаването на застрахователен агент от регистъра за застрахователните агенти.
 
6. Изпраща писмо до „Алба Брокер“ ООД с искане на допълнителна информация и документи във връзка с  вписването на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
7. КФН приема в надзорната си дейност да спазва Насоки относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (ESMA70-154-271), приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Комисията за финансов надзор ще бъде домакин на заседание на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари


За първи път Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари /ESMA/ ще заседава в България. Домакин на събитието е Комисията за финансов надзор /КФН/. Заседанието, което ще се състои в два дни – на 22-и и 23-и март 2018 г., е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Председателят на европейския регулатор на капиталовите пазари Стивън Майор пристига още днес в София. Той ще има редица срещи в Комисията за финансов надзор, а също така и в БНБ.

„По време на заседанието на Съвета на надзорниците в София ще бъдат обсъдени изключително важни въпроси и ще бъдат взети изключително важни решения за европейските капиталови пазари“, каза  председателят на КФН Карина Караиванова. „За нас е привилегия да бъдем домакини на подобно събитие“, посочи Караиванова.

Решения от заседание на КФН на 20.03.2018 г.

На заседанието си на 20.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Джей Еф Ди България” ЕООД (в процес на учредяване) с искане да се извършат корекции на документите представени във връзка със заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник.
 
2. Изпраща писмо до „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане да се извършат корекции на документите във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
3. Изпраща нотификация до надзорния орган на Федерална република Германия, че управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД възнамерява да извърши публично предлагане на дялове на договорните фондове ДФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”, ДФ „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, ДФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, ДФ „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, ДФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и ДФ „Expat Slovakia SAX UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия.
 
4. Отписва „Малък Искър“ АД (в ликвидация), с. Джурово, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Отписва емисия в размер на 256 010 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от  „Прибор“ АД (в ликвидация), гр. Копривщица, както и отписва „Прибор“ АД (в ликвидация) като емитент на ценни книжа, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
7. Издава одобрение за непряко придобиване на квалифицирано участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователните дружества „ЗД Евроинс“ АД, „ЗД Евроинс живот“ ЕАД и „ЗД Еиг Ре“ ЕАД.
 
8. Вписва „Грейт Ко” ООД в регистъра на застрахователните брокери.