Съобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор

Комисията за финансов надзор уведомява всички поднадзорни лица, че от 01.01.2018 г. е в сила нова Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор /Тарифата/ – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/ – (обн. ДВ, бр. 95/28.11.2017 г.).
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в Раздел II на Тарифата.
Срокът за заплащане на таксите по Раздел II на Тарифата  в пълен размер, както и на непроменливата част от таксата по Раздел II, т. I, ред 36 (съгласно Раздел IV, т. VII, подточка 1) на Тарифата, е 31 януари на съответната година.
Годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. следва да постъпят по сметката на КФН или да се платят на каса до 31 януари 2018 г., като при плащането на каса следва да се спазват разпоредбите на  Закона за ограничаване на плащанията в брой.
При неплащане на таксите в установения срок, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и се дължи законната лихва.

Разяснения във връзка със заплащане на такси от застрахователни агенти и брокери

1. Ако застрахователният агент смени застрахователната компания, с която има сключен договор за застрахователно посредничество отделни такси ли дължи?
Когато при смяна на компанията в рамките на календарната година не е настъпило прекъсване на качеството застрахователен агент към 31 януари на следващата година агентът дължи една такса за текущ застрахователен надзор. Такъв е случаят, когато напр. застрахователен агент работи за една застрахователна компания по общо застраховане и една компания по животозастраховане и в рамките на годината смени едната компания, без да сменя другата, или когато при смяната няма времеви промеждутък, в който лицето е престанало да бъде застрахователен агент.
Когато при смяната на застрахователя за лицето е налице прекъсване на качеството му на застрахователен агент за определен период от време, при регистриране на новия договор за застрахователно агентство застрахователният агент следва да се счита за новорегистриран. Във връзка с новата регистрация се дължи такса по раздел ІІ, т. ІІ пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360. В случай че лицето вече е заплатило такса за общ финансов надзор за текущата година, за него е налице основание за връщане на надвнесената част от таксата, за периода, в който лицето не е било вписано като застрахователен агент. В такъв случай, на основание чл. 27, ал. 8 от ЗКФН, който предвижда, че надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане, лицето има право да предяви искане за връщане на надвнесена такса.
 
2. Следва ли застрахователно дружество да следи дали застрахователните агенти са платили таксите си за общ финансов надзор?
В т. IV, раздел II от Приложение към чл. 27, ал. 1 (обн. ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от ЗКФН е предвидено, че задълженото лице за заплащане на таксата за общ финансов надзор е застрахователният агент, но е дадена възможност таксата да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи. Таксата  се заплаща ежегодно в срок до 31 януари на текущата година. В случай че таксата за даден застрахователен агент не е заплатена в срок, е налице основание за заличаване на агента от регистъра, воден от КФН, съгласно чл. 321 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от Кодекса за застраховането. Такова заличаване е правомощие на КФН и застрахователят няма задължение за предприемане на действие, ако агентът не е заплатил таксата. Това не ограничава правната му възможност да прекрати договора за застрахователно агентство по собствена инициатива или да предприеме превантивни мерки застрахователният агент да заплати дължимите от него такси.
 
3. Какво има предвид законът относно това, дали застрахователен агент има премиен приход до или над 1 млн. лв.? Това за платени или за начислени премии се отнася?
Съгласно т. 35, раздел II от Приложението дължимата такса за застрахователен агент, който е юридическо лице или ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв., е 500 лв., таксата за юридическо лице или ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв., е 1000 лв., а таксата на застрахователен агент-физическо лице е 50 лв. Предвид съществуването както на необвързани, така и на обвързани застрахователни агенти, които не могат да събират застрахователни премии, по смисъла на чл. 313, ал. 2 от Кодекса за застраховането, при определяне на размера на таксата за общ финансов надзор от застрахователни агенти следва да се използват данните за начисления премиен приход. Когато таксата за общ финансов надзор се определя в зависимост от премийния приход, следва да се вземе предвид начисленият премиен приход през предходната година при всички застрахователи, за които агентът посредничи.
 
4. Следва ли застрахователните агенти да подават регулярни справки за премийния си приход през предходната година и ако да, в какъв срок?
В нормативната уредба не е предвидено представянето на регулярни справки за премийния приход на застрахователните агенти.
 
5. Кой следва да внесе таксата за общ финансов надзор на застрахователните агенти?
Титуляр на задължението за заплащане на таксата за общ финансов надзор за застрахователен агент е застрахователният агент. Но законът урежда правна възможност таксата да бъде платена и от застрахователното дружество, за което агентът посредничи съгласно разпоредбата на т. IV от Раздел II от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.
 
6. В случай, че договорът за застрахователно посредничество е прекратен преди 31 януари, такса дължи ли се?
Ако застрахователно дружество и застрахователен агент прекратят правоотношението си преди 31 януари на текущата година и не е извършено плащане на таксата съгласно ЗКФН, то дължимата такса за агента следва да се внесе в размер, определен пропорционално на времето от началото на годината до вписване на прекратяването на агентския договор, като дните от годината се броят за 360. Тази такса следва да бъде заплатена в срок до 31 януари на текущата година. В случай че прекратяването на договора за застрахователно агентство е вписано след 31 януари на текущата година, таксата за общ финансов надзор следва вече да е била заплатена в пълен размер, поради което за лицето възниква право да иска връщане на надвнесената такса за времето от вписване на прекратяването до края на текущата година.
 
7. Какви са дължимите такси за регистрация и започване на дейност като застрахователен брокер – ЮЛ?
Съгласно Раздел I, т. VI, ред 16 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН таксата за вписване в регистъра на лице, като застрахователен брокер е 7500 лв., като съгласно Раздел IV, т. III във връзка с т. I от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН се дължи първоначално таксата за разглеждане на документите в размер на 80 на сто от общия размер на таксата, а останалите 20 на сто – при издаване на удостоверението за регистрация.
Застрахователните брокери дължат и ежегодна такса за осъществяване на общ финансов надзор в размер от 5000 лв., регламентирана в раздел II, т. I, ред 34 от Приложение към чл. 27, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 95 от 2017 г. в сила от 1.01.2018 г.) от ЗКФН. Съгласно т. VI на раздел IV от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН таксите по раздел II , т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36, се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година. По отношение на новорегистрираните брокери следва да се приложи разпоредбата на т. VIII, Раздел IV от Приложение към чл. 27, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 95 от 2017 г. в сила от 1.01.2018 г.) от ЗКФН, съгласно която таксите на новорегистрирани брокери се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистрация. В съответствие с т. ІI, раздел II от Приложението размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните брокери се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.

Разяснения във връзка със заплащането на таксите от застрахователни агенти

 1. Ако застрахователен агент има договор с ЖЗК и ЗК, дължи ли две такси за общ финансов надзор?
Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
Съгласно раздел II, т. I, ред 35 на Приложение към чл. 27, ал. 1 на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) размерът на таксата за общ финансов надзор за застрахователен агент е в зависимост от това в коя от трите хипотези на ред 35 той попада, а именно:
– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв. – 500 лв.;
– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв. – 1 000 лв.;
– физическо лице – 50 лв.

 

 1. Ако застрахователен агент смени компанията в календарната година отделни такси ли дължи?

Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
 

 1. Съгласно описаното в закона таксата за общ финансов надзор е дължима до 31 януари – таксата за текущата или за предходната година се отнася?
Таксите за общ финансов надзор от застрахователните агенти се заплащат до 31 януари на текущата година за текущата година.
Посочените такси се съдържат в раздел II, т. I, ред 35 на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН. Съгласно раздел IV, т. VI на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН таксите по раздел II, т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36 на приложението, се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.

 

 1. В какъв срок от вписването на нов агент в регистъра следва да бъде внесена таксата? КФН ли изчислява размера или агентът въз основа на брой дни, през които е бил активен определя сумата, която да преведе?
На основание раздел II, т. ІI на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества, фондове, еднолични търговци и физически лица се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.
Съгласно раздел IV, т. VIII на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН таксите по раздел II, т. II на приложението се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.
Застрахователен агент, регистриран през 2018 г., заплаща таксата за общ финансов надзор за 2018 г. в срок до 31 януари 2019 г., като следва преди да внесе таксата да изчисли нейния размер съгласно правилото на раздел II, т. ІI. на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН. Комисията за финансов надзор след плащане на дължима такса също извършва проверка дали заплатената такса е съгласно законоустановените размери.
Всяко лице, преди заплащане на дължима такса към Комисията за финансов надзор може да направи справка за уточняване размера на таксата  на телефон 02/ 94 04 695.

 

 1. Как стои въпросът по отношение на агенти с прекратена дейност – отново ли посредникът дължи пропорционална такса, в случай че договорът е прекратен в течение на годината (в март например) или таксата е дължима в пълен размер?
Съгласно раздел II, т. IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35 е застрахователният агент, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи. Застрахователният агент е длъжен да внесе таксата за общ финансов надзор до 31 януари 2018 г. в пълен размер, като законът позволява това задължение да се изпълни от застраховател. В случай на отписване на застрахователен агент от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 на ЗКФН, воден от КФН, и при прилагане на правилото на раздел II, т. ІI. на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН, КФН възстановява част от нея след направено искане за това от съответното лице до комисията.

 

 1. В случай че договорът за застрахователно агентство е прекратен с дата 01 януари на съответната година, такса дължи ли се?

Застрахователните агенти дължат такса за общ финансов надзор за времето през годината, в което имат качество на поднадзорни лица, т.е. за времето, през което са регистрирани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 на ЗКФН.
 

 1. Ако агент работи към две застрахователни компании една или две такси за осъществяване на надзор дължи?

Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.
 

 1. По сметката, публикувана на сайта на КФН ли следва да се преведе таксата за общ финансов надзор: IBAN: BG95BNBG96613000141501, BIC: BNBGBGSD
Посочената във въпроса сметка е сметката на КФН, по която поднадзорните лица заплащат таксите за общ финансов надзор. Таксата се заплаща с „платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета“ по сметката на КФН, която е посочена и на интернет страницата на комисията, рубрика „Контакти“.

 

 1. Основание „такса застрахователни агенти“, наименование и ЕИК за ЮЛ или три имена и ЕГН за ФЛ достатъчно ли е?
При внасяне на такса за общ финансов надзор за 2018 г. като основание за плащане да се посочи „такса общ финансов надзор 2018 г.“.
Когато застрахователният агент внася дължимата такса за общ финансов надзор той сочи и своите данни (наименование и ЕИК за юридическо лице, съответно три имена и ЕГН за физическо лице).
В случай, че таксата за общ финансов надзор, дължима от застрахователен агент, се заплаща от застраховател, се посочват данни за агента – наименование и ЕИК за юридическо лице, съответно три имена и ЕГН за физическо лице, и размерът на платената такса. Когато застраховател заплаща таксата за общ финансов надзор за повече от един застрахователен агент с едно платежно нареждане, то тогава е необходимо да се изготви справка в табличен вид, като се посочат съответно ЕИК/ЕГН, имена на юридическите/физическите лица – застрахователни агенти и размерът на платената такса за всеки един агент поотделно. Справката следва да се представи на хартиен и технически носител в КФН, както и на е-mail – vasileva_m@fsc.bg.

 

Решения от заседание на КФН на 26.01.2018 г.

На заседанието си на 26.01.2018 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „М Сат Kейбъл“ ЕАД да отстрани в едномесечен срок непълнотите и несъответствията, както и да представи допълнителна информация, във връзка с постъпило в КФН заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
2. Изпраща писмо до „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителна информация, във връзка с постъпило в КФН заявление  за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
3. Изпраща писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което  изисква да бъдат прецизирани преводите на документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на ДФ „Expat Czech PX UCITS ETF”, ДФ „Expat Greece ASE UCITS ETF”, ДФ „Expat Poland WIG20 UCITS ETF” и ДФ „Expat Romania BET-BK UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия, в съответствие с изискването на чл. 137, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ.
 
4.Одобрява Ивелина Стойчева Василева  и Биляна Стоянова Георгиева за членове на Съвета на директорите на УД „Актива Асет Мениджмънт” АД.
 
5.Одобрява Мая Евгениева Янкова за член на Съвета на директорите на ИП „Булброкърс” ЕАД.
 
6. Задължава „БФБ-София” АД, гр. София, в срок от 2 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да предприеме всички необходими действия, с които да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции от емисия с ISIN код BG11SLPRAT12, издадена от „Слънчеви лъчи“ АД (в ликвидация). Да предостави на КФН доказателства, удостоверяващи предприетите действия.
 
7. Издава разрешение на „Българска фондова Борса – София” АД, гр. София („БФБ – София“ АД) като пазарен оператор за организиране на многостранна система търговия. 
 
8. Изпраща писмо на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), в което дава насоки за корекция на Правилника за устройството и дейността на ФКИ и Вътрешните правила за работната заплата във ФКИ, приети от управителния съвет на 05.01.2018 г.
 
12. Одобрява Бистра Ангелова Василева за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ – общо застраховане” ЕАД.
 
13. Одобрява Бистра Ангелова Василева за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ – животозастраховане” ЕАД.
 
14. Одобрява Румен Гълъбинов Гълъбинов за главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите, Пламен Любомиров Ценков за изпълнителен директор и член на съвета на директорите и Илиян Петков Данов за независим член на съвета на директорите на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
15. Заличава застрахователния брокер „Старс брокерс” ООД  от регистъра, воден от КФН.
16. Приема на първо гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. (Проектът на правилника и  мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 09.02.2018 г.)

Решения от заседание на КФН на 26.01.2018 г.

На заседанието си на 26.01.2018 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „М Сат Kейбъл“ ЕАД да отстрани в едномесечен срок непълнотите и несъответствията, както и да представи допълнителна информация, във връзка с постъпило в КФН заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
2. Изпраща писмо до „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителна информация, във връзка с постъпило в КФН заявление  за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
3. Изпраща писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което  изисква да бъдат прецизирани преводите на документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на ДФ „Expat Czech PX UCITS ETF”, ДФ „Expat Greece ASE UCITS ETF”, ДФ „Expat Poland WIG20 UCITS ETF” и ДФ „Expat Romania BET-BK UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия, в съответствие с изискването на чл. 137, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ.
 
4.Одобрява Ивелина Василева  и Биляна Георгиева за членове на Съвета на директорите на УД „Актива Асет Мениджмънт” АД.
 
5.Одобрява Мая Янкова за член на Съвета на директорите на ИП „Булброкърс” ЕАД.
 
6. Задължава „БФБ-София” АД, гр. София, в срок от 2 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да предприеме всички необходими действия, с които да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции от емисия с ISIN код BG11SLPRAT12, издадена от „Слънчеви лъчи“ АД (в ликвидация). Да предостави на КФН доказателства, удостоверяващи предприетите действия.
 
7. Издава разрешение на „Българска фондова Борса – София” АД, гр. София („БФБ – София“ АД) като пазарен оператор за организиране на многостранна система търговия. 
 
8. Изпраща писмо на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), в което дава насоки за корекция на Правилника за устройството и дейността на ФКИ и Вътрешните правила за работната заплата във ФКИ, приети от управителния съвет на 05.01.2018 г.
 
9. Одобрява Бистра Василева за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ – общо застраховане” ЕАД.
 
10. Одобрява Бистра Василева за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ – животозастраховане” ЕАД.
 
11. Одобрява Румен Гълъбинов за главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите, Пламен Ценков за изпълнителен директор и член на съвета на директорите и Илиян Данов за независим член на съвета на директорите на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
12. Заличава застрахователния брокер „Старс брокерс” ООД  от регистъра, воден от КФН.

13. Приема на първо гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. (Проектът на правилника и  мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 09.02.2018 г.)

Консултация на европейския орган за ценни книжа и пазари относно потенциалните мерки за защита на непрофесионалните инвеститори при търгуването с договори за разлики и бинарни опции

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува консултация относно потенциалните мерки за намеса в търговията с финансови продукти, свързани с клаузите на сключваните с непрофесионални инвеститори договори за разлики (CFDs),  включително ролинг спот форекс и бинарни опции.
Европейският орган за ценни книжа и пазари публикува становище, в което посочва, че е обсъдил възможното прибягване до правомощията си за намеса в търговията с финансови продукти, съгласно чл.40 от Регламента относно пазарите на финансови инструменти(1) (MiFIR). Целта на ESMA e да отговори на нуждата от защита на инвеститорите, възникнала в хода на дейностите по маркетинг, разпространение и продажба на договори за разлики и бинарни опции на непрофесионални инвеститори. Съгласно текста на посочения член от MiFR в определени случаи ESMA може да забрани временно или да ограничи в EС пускането на пазара, разпространението и продажбата на някои финансови инструменти или на финансови инструменти със специално определени характеристики.
Целта на ЕСМА е чрез настоящата Консултация да събере от заинтересованите страни информация относно ефекта на редица мерки  като например:
По отношение на Договорите за разлики:
1. Ограничения на ливъриджа при откриване на позиция от непрофесионален клиент. Границите на ливъриджа следва да се движат в рамките от 30:1 до 5:1, така че  да отразят развитието на ценовото поведение на различните класове базови активи;
2. Правило за реализиране на маржина на принципа закриване „позиция по позиция“. Това би уеднаквило маржиновия процент, при който от доставчиците ще се изисква да закрият отворените от непрофесионалните клиенти позиции по договори за разлики;
3. Защита при отрицателен баланс на основата на сметката. Това би въвело всеобщ гарантиран лимит на загубите на непрофесионалните клиенти;
4. Ограничение на стимулите за търгуване, предоставяни от доставчици на договори за разлики;
5. Стандартизирано предупреждение за рискове, отправяно от доставчиците на договори за разлики. Същото следва да включва указание за размера на загубите по сметките на непрофесионалните клиенти.
ESMA обмисля също така дали и договорите за разлики, сключени в криптовалути, следва да бъдат обхванати от мерките.
По отношение на Бинарните опции:
Потенциалните мерки, които се обсъждат, се отнасят до забрана на дейностите по маркетинг, разпространение или продажба на бинарни опции на непрофесионални инвеститори.
Следващи стъпки
Срокът за изпращане на отговори от страна на заинтересованите страни приключва на 5 февруари в 23.59 ч. парижко време. Документа може да бъде намерен на следния електронен адрес:
https://www.esma.europa.eu/document/call-evidence-%E2%80%93-potential-product-intervention-measures-contracts-differences-and-binary
 
[1] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

Решения от заседание на КФН на 24.01.2018 г.

На заседанието си на 24.01.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, с което информира, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg във връзка с публичното предлагане на 13 класа ценни книжа на подфонд EUR COMMODITIES на инвестиционен фонд с подфондове PIONEER S.F., управляван от Amundi Luxembourg S.A. (предишно наименование Pioneer Asset Management S.A., Люксембург) отговарят на изискванията на приложимото законодателство.
 
2. Изпраща писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата за оценка и управление на риска и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Еxpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”.
 
3.Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ за отстраняване на установеното противоречие между съдържанието на действащия устав и заявените за одобрение промени.
 
4.Изпраща писмо до УД „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за представяне на допълнителни документи за Милена Стоянова с цел одобрението й за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
5.Издава одобрение на Милена Аврамова за член на Съвета на директорите на ИП „Евро-Финанс” АД.
 
6.Потвърждава проспект на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за първично публично предлагане на емисия в размер на 2 550 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас. Акциите са с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,35 лева всяка и ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно взето на 16.11.2017 г. решение на Съвета на директорите.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по ЗКФН.
 
7.Във връзка с поискано тълкуване на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка със Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране констатира, че разпоредбите на чл. 77н от ЗППЦК във връзка с чл. 89 от ЗДКИСДПКИ са в достатъчна степен ясни и недвусмислени и не пораждат съмнения относно начина им на прилагане. 
 
8. Издава на “Групама Застраховане“ ЕАД лиценз за нов клас застраховка за всички рискове по т. 2 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането, а именно:

 • „Заболяване:

-фиксирани парични суми;
-обезщетения;
-съчетание между двете“.
 
9. Заличава застрахователния брокер „Стоеви консулт” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
10.Изпраща писмо до ЗК „Юроамерикан“ АД за отстраняване на констатирани несъответствия във връзка с представените документи по процедурата за одобрение на членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на дружеството.

11. Прие на първо гласуване проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация. (Проектът на правилника и  мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 08.02.2018 г., включително)

 
 

Решения от заседание на КФН на 24.01.2018 г.

На заседанието си на 24.01.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, с което информира, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg във връзка с публичното предлагане на 13 класа ценни книжа на подфонд EUR COMMODITIES на инвестиционен фонд с подфондове PIONEER S.F., управляван от Amundi Luxembourg S.A. (предишно наименование Pioneer Asset Management S.A., Люксембург) отговарят на изискванията на приложимото законодателство.
 
2. Изпраща писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата за оценка и управление на риска и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Еxpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”.
 
3.Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ за отстраняване на установеното противоречие между съдържанието на действащия устав и заявените за одобрение промени.
 
4.Изпраща писмо до УД „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за представяне на допълнителни документи за Милена Стоянова с цел одобрението й за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
5.Издава одобрение на Милена Василиева Аврамова за член на Съвета на директорите на ИП „Евро-Финанс” АД.
 
6.Потвърждава проспект на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за първично публично предлагане на емисия в размер на 2 550 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас. Акциите са с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,35 лева всяка и ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно взето на 16.11.2017 г. решение на Съвета на директорите.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по ЗКФН.
 
7.Във връзка с поискано тълкуване на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка със Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране констатира, че разпоредбите на чл. 77н от ЗППЦК във връзка с чл. 89 от ЗДКИСДПКИ са в достатъчна степен ясни и недвусмислени и не пораждат съмнения относно начина им на прилагане. 
 
8. Издава на “Групама Застраховане“ ЕАД лиценз за нов клас застраховка за всички рискове по т. 2 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането, а именно:

 • „Заболяване:

-фиксирани парични суми;
-обезщетения;
-съчетание между двете“.
 
9. Заличава застрахователния брокер „Стоеви консулт” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
10.Изпраща писмо до ЗК „Юроамерикан“ АД за отстраняване на констатирани несъответствия във връзка с представените документи по процедурата за одобрение на членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на дружеството.
 
 

Решения от заседание на КФН на 22.01.2018 г.

На заседанието си на 22.01.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на „Българска фондова борса – София” АД за изменения и допълнения на Част I „Общи правила”,  Част II „Правила за членство”, Част III „Правила за допускане до търговия”, Част IV „Правила за търговия”, Част V „Правила за надзор на търговията”, Част VI „Правила за управление на риска”, Част VIII „Правила за конфликтите на интереси” и Част IX „Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа”  на Правилника за дейността на регулирания пазар, приети с решение на СД на „Българска фондова борса – София” АД от  10.11.2017 г. и  22.12.2017 г.
 
2. Открива административни производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „БФБ-София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружества „Асеновград Табак“ АД (л.), „Винарска изба Врачанска Теменуга – дъщерно дружество на Сиконко Холдинг“ АД (л.), „Елените“ АД (л.), „Естер Инвестмънт“ АД (л.), „Кюстендилски плод“ АД (л.), „Лъв“ АД (л.), „Малък Искър“ АД (л.), „Март България“ АД (л.), „Пещоремонт“ АД (л.) и „Хасково-Табак“ АД (л.)
 
3. Издава одобрение на Дениз Ахмед Хюсеин за член на съвета на директорите на ИП „Коактории Финанс” АД.
 
4. Отказва да издаде лиценз на „Джи Ти Ем Кепитал” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
5. Издава одобрение на Ивайло Минчев за управител на ИП „Прогресива Трейдинг” ООД.
 
6. Утвърждава „Мазарс“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори,  които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗК „Надежда” АД.
 
7. Утвърждава „Грант торнтон“ ООД като одитор, който  да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на "Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.
 
8. Одобрява Николина Софрониева като лице, което да ръководи звено, осъществяващо функцията по вътрешен одит в ЗАД „Далл Богг: Живот и Здраве” АД.
 
9. Изпраща писмо до „Старс брокерс” ООД, с което го уведомява, че дължи  такса с оглед заличаването му от регистъра на застрахователните брокери.
 
 

Решения от заседание на КФН на 22.01.2018 г.

На заседанието си на 22.01.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на „Българска фондова борса – София” АД за изменения и допълнения на Част I „Общи правила”,  Част II „Правила за членство”, Част III „Правила за допускане до търговия”, Част IV „Правила за търговия”, Част V „Правила за надзор на търговията”, Част VI „Правила за управление на риска”, Част VIII „Правила за конфликтите на интереси” и Част IX „Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа”  на Правилника за дейността на регулирания пазар, приети с решение на СД на „Българска фондова борса – София” АД от  10.11.2017 г. и  22.12.2017 г.
 
2. Открива административни производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „БФБ-София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружества „Асеновград Табак“ АД (в ликвидация), „Винарска изба Врачанска Теменуга – дъщерно дружество на Сиконко Холдинг“ АД (в ликвидация), „Елените“ АД (в ликвидация), „Естер Инвестмънт“ АД (в ликвидация), „Кюстендилски плод“ АД (в ликвидация), „Лъв“ АД (в ликвидация), „Малък Искър“ АД (в ликвидация), „Март България“ АД (в ликвидация), „Пещоремонт“ АД (в ликвидация) и „Хасково-Табак“ АД (в ликвидация)
 
3. Издава одобрение на Дениз Хюсеин за член на съвета на директорите на ИП „Коактории Финанс” АД.
 
4. Отказва да издаде лиценз на „Джи Ти Ем Кепитал” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
5. Издава одобрение на Ивайло Минчев за управител на ИП „Прогресива Трейдинг” ООД.
 
6. Утвърждава „Мазарс“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори,  които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗК „Надежда” АД.
 
7. Утвърждава „Грант торнтон“ ООД като одитор, който  да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на "Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.
 
8. Одобрява Николина Софрониева като лице, което да ръководи звено, осъществяващо функцията по вътрешен одит в ЗАД „Далл Богг: Живот и Здраве” АД.
 
9. Изпраща писмо до „Старс брокерс” ООД, с което го уведомява, че дължи  такса с оглед заличаването му от регистъра на застрахователните брокери.