Съобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор

Комисията за финансов надзор уведомява всички поднадзорни лица, че от 01.01.2018 г. е в сила нова Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор /Тарифата/ – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/ – (обн. ДВ, бр. 95/28.11.2017 г.).
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в Раздел II на Тарифата.
Срокът за заплащане на таксите по Раздел II на Тарифата  в пълен размер, както и на непроменливата част от таксата по Раздел II, т. I, ред 36 (съгласно Раздел IV, т. VII, подточка 1) на Тарифата, е 31 януари на съответната година.
Годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. следва да постъпят по сметката на КФН или да се платят на каса до 31 януари 2018 г., като при плащането на каса следва да се спазват разпоредбите на  Закона за ограничаване на плащанията в брой.
При неплащане на таксите в установения срок, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и се дължи законната лихва.