Разяснения във връзка със заплащане на такси от застрахователни агенти и брокери

1. Ако застрахователният агент смени застрахователната компания, с която има сключен договор за застрахователно посредничество отделни такси ли дължи?
Когато при смяна на компанията в рамките на календарната година не е настъпило прекъсване на качеството застрахователен агент към 31 януари на следващата година агентът дължи една такса за текущ застрахователен надзор. Такъв е случаят, когато напр. застрахователен агент работи за една застрахователна компания по общо застраховане и една компания по животозастраховане и в рамките на годината смени едната компания, без да сменя другата, или когато при смяната няма времеви промеждутък, в който лицето е престанало да бъде застрахователен агент.
Когато при смяната на застрахователя за лицето е налице прекъсване на качеството му на застрахователен агент за определен период от време, при регистриране на новия договор за застрахователно агентство застрахователният агент следва да се счита за новорегистриран. Във връзка с новата регистрация се дължи такса по раздел ІІ, т. ІІ пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360. В случай че лицето вече е заплатило такса за общ финансов надзор за текущата година, за него е налице основание за връщане на надвнесената част от таксата, за периода, в който лицето не е било вписано като застрахователен агент. В такъв случай, на основание чл. 27, ал. 8 от ЗКФН, който предвижда, че надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане, лицето има право да предяви искане за връщане на надвнесена такса.
 
2. Следва ли застрахователно дружество да следи дали застрахователните агенти са платили таксите си за общ финансов надзор?
В т. IV, раздел II от Приложение към чл. 27, ал. 1 (обн. ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от ЗКФН е предвидено, че задълженото лице за заплащане на таксата за общ финансов надзор е застрахователният агент, но е дадена възможност таксата да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи. Таксата  се заплаща ежегодно в срок до 31 януари на текущата година. В случай че таксата за даден застрахователен агент не е заплатена в срок, е налице основание за заличаване на агента от регистъра, воден от КФН, съгласно чл. 321 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от Кодекса за застраховането. Такова заличаване е правомощие на КФН и застрахователят няма задължение за предприемане на действие, ако агентът не е заплатил таксата. Това не ограничава правната му възможност да прекрати договора за застрахователно агентство по собствена инициатива или да предприеме превантивни мерки застрахователният агент да заплати дължимите от него такси.
 
3. Какво има предвид законът относно това, дали застрахователен агент има премиен приход до или над 1 млн. лв.? Това за платени или за начислени премии се отнася?
Съгласно т. 35, раздел II от Приложението дължимата такса за застрахователен агент, който е юридическо лице или ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв., е 500 лв., таксата за юридическо лице или ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв., е 1000 лв., а таксата на застрахователен агент-физическо лице е 50 лв. Предвид съществуването както на необвързани, така и на обвързани застрахователни агенти, които не могат да събират застрахователни премии, по смисъла на чл. 313, ал. 2 от Кодекса за застраховането, при определяне на размера на таксата за общ финансов надзор от застрахователни агенти следва да се използват данните за начисления премиен приход. Когато таксата за общ финансов надзор се определя в зависимост от премийния приход, следва да се вземе предвид начисленият премиен приход през предходната година при всички застрахователи, за които агентът посредничи.
 
4. Следва ли застрахователните агенти да подават регулярни справки за премийния си приход през предходната година и ако да, в какъв срок?
В нормативната уредба не е предвидено представянето на регулярни справки за премийния приход на застрахователните агенти.
 
5. Кой следва да внесе таксата за общ финансов надзор на застрахователните агенти?
Титуляр на задължението за заплащане на таксата за общ финансов надзор за застрахователен агент е застрахователният агент. Но законът урежда правна възможност таксата да бъде платена и от застрахователното дружество, за което агентът посредничи съгласно разпоредбата на т. IV от Раздел II от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.
 
6. В случай, че договорът за застрахователно посредничество е прекратен преди 31 януари, такса дължи ли се?
Ако застрахователно дружество и застрахователен агент прекратят правоотношението си преди 31 януари на текущата година и не е извършено плащане на таксата съгласно ЗКФН, то дължимата такса за агента следва да се внесе в размер, определен пропорционално на времето от началото на годината до вписване на прекратяването на агентския договор, като дните от годината се броят за 360. Тази такса следва да бъде заплатена в срок до 31 януари на текущата година. В случай че прекратяването на договора за застрахователно агентство е вписано след 31 януари на текущата година, таксата за общ финансов надзор следва вече да е била заплатена в пълен размер, поради което за лицето възниква право да иска връщане на надвнесената такса за времето от вписване на прекратяването до края на текущата година.
 
7. Какви са дължимите такси за регистрация и започване на дейност като застрахователен брокер – ЮЛ?
Съгласно Раздел I, т. VI, ред 16 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН таксата за вписване в регистъра на лице, като застрахователен брокер е 7500 лв., като съгласно Раздел IV, т. III във връзка с т. I от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН се дължи първоначално таксата за разглеждане на документите в размер на 80 на сто от общия размер на таксата, а останалите 20 на сто – при издаване на удостоверението за регистрация.
Застрахователните брокери дължат и ежегодна такса за осъществяване на общ финансов надзор в размер от 5000 лв., регламентирана в раздел II, т. I, ред 34 от Приложение към чл. 27, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 95 от 2017 г. в сила от 1.01.2018 г.) от ЗКФН. Съгласно т. VI на раздел IV от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН таксите по раздел II , т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36, се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година. По отношение на новорегистрираните брокери следва да се приложи разпоредбата на т. VIII, Раздел IV от Приложение към чл. 27, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 95 от 2017 г. в сила от 1.01.2018 г.) от ЗКФН, съгласно която таксите на новорегистрирани брокери се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистрация. В съответствие с т. ІI, раздел II от Приложението размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните брокери се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.

Разяснения във връзка със заплащане на такси от застрахователни агенти и брокери

1. Ако застрахователният агент смени застрахователната компания, с която има сключен договор за застрахователно посредничество отделни такси ли дължи?
Когато при смяна на компанията в рамките на календарната година не е настъпило прекъсване на качеството застрахователен агент към 31 януари на следващата година агентът дължи една такса за текущ застрахователен надзор. Такъв е случаят, когато напр. застрахователен агент работи за една застрахователна компания по общо застраховане и една компания по животозастраховане и в рамките на годината смени едната компания, без да сменя другата, или когато при смяната няма времеви промеждутък, в който лицето е престанало да бъде застрахователен агент.
Когато при смяната на застрахователя за лицето е налице прекъсване на качеството му на застрахователен агент за определен период от време, при регистриране на новия договор за застрахователно агентство застрахователният агент следва да се счита за новорегистриран. Във връзка с новата регистрация се дължи такса по раздел ІІ, т. ІІ пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360. В случай че лицето вече е заплатило такса за общ финансов надзор за текущата година, за него е налице основание за връщане на надвнесената част от таксата, за периода, в който лицето не е било вписано като застрахователен агент. В такъв случай, на основание чл. 27, ал. 8 от ЗКФН, който предвижда, че надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане, лицето има право да предяви искане за връщане на надвнесена такса.
 
2. Следва ли застрахователно дружество да следи дали застрахователните агенти са платили таксите си за общ финансов надзор?
В т. IV, раздел II от Приложение към чл. 27, ал. 1 (обн. ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от ЗКФН е предвидено, че задълженото лице за заплащане на таксата за общ финансов надзор е застрахователният агент, но е дадена възможност таксата да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи. Таксата  се заплаща ежегодно в срок до 31 януари на текущата година. В случай че таксата за даден застрахователен агент не е заплатена в срок, е налице основание за заличаване на агента от регистъра, воден от КФН, съгласно чл. 321 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от Кодекса за застраховането. Такова заличаване е правомощие на КФН и застрахователят няма задължение за предприемане на действие, ако агентът не е заплатил таксата. Това не ограничава правната му възможност да прекрати договора за застрахователно агентство по собствена инициатива или да предприеме превантивни мерки застрахователният агент да заплати дължимите от него такси.
 
3. Какво има предвид законът относно това, дали застрахователен агент има премиен приход до или над 1 млн. лв.? Това за платени или за начислени премии се отнася?
Съгласно т. 35, раздел II от Приложението дължимата такса за застрахователен агент, който е юридическо лице или ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв., е 500 лв., таксата за юридическо лице или ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв., е 1000 лв., а таксата на застрахователен агент-физическо лице е 50 лв. Предвид съществуването както на необвързани, така и на обвързани застрахователни агенти, които не могат да събират застрахователни премии, по смисъла на чл. 313, ал. 2 от Кодекса за застраховането, при определяне на размера на таксата за общ финансов надзор от застрахователни агенти следва да се използват данните за начисления премиен приход. Когато таксата за общ финансов надзор се определя в зависимост от премийния приход, следва да се вземе предвид начисленият премиен приход през предходната година при всички застрахователи, за които агентът посредничи.
 
4. Следва ли застрахователните агенти да подават регулярни справки за премийния си приход през предходната година и ако да, в какъв срок?
В нормативната уредба не е предвидено представянето на регулярни справки за премийния приход на застрахователните агенти.
 
5. Кой следва да внесе таксата за общ финансов надзор на застрахователните агенти?
Титуляр на задължението за заплащане на таксата за общ финансов надзор за застрахователен агент е застрахователният агент. Но законът урежда правна възможност таксата да бъде платена и от застрахователното дружество, за което агентът посредничи съгласно разпоредбата на т. IV от Раздел II от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.
 
6. В случай, че договорът за застрахователно посредничество е прекратен преди 31 януари, такса дължи ли се?
Ако застрахователно дружество и застрахователен агент прекратят правоотношението си преди 31 януари на текущата година и не е извършено плащане на таксата съгласно ЗКФН, то дължимата такса за агента следва да се внесе в размер, определен пропорционално на времето от началото на годината до вписване на прекратяването на агентския договор, като дните от годината се броят за 360. Тази такса следва да бъде заплатена в срок до 31 януари на текущата година. В случай че прекратяването на договора за застрахователно агентство е вписано след 31 януари на текущата година, таксата за общ финансов надзор следва вече да е била заплатена в пълен размер, поради което за лицето възниква право да иска връщане на надвнесената такса за времето от вписване на прекратяването до края на текущата година.
 
7. Какви са дължимите такси за регистрация и започване на дейност като застрахователен брокер – ЮЛ?
Съгласно Раздел I, т. VI, ред 16 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН таксата за вписване в регистъра на лице, като застрахователен брокер е 7500 лв., като съгласно Раздел IV, т. III във връзка с т. I от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН се дължи първоначално таксата за разглеждане на документите в размер на 80 на сто от общия размер на таксата, а останалите 20 на сто – при издаване на удостоверението за регистрация.
Застрахователните брокери дължат и ежегодна такса за осъществяване на общ финансов надзор в размер от 5000 лв., регламентирана в раздел II, т. I, ред 34 от Приложение към чл. 27, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 95 от 2017 г. в сила от 1.01.2018 г.) от ЗКФН. Съгласно т. VI на раздел IV от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН таксите по раздел II , т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36, се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година. По отношение на новорегистрираните брокери следва да се приложи разпоредбата на т. VIII, Раздел IV от Приложение към чл. 27, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 95 от 2017 г. в сила от 1.01.2018 г.) от ЗКФН, съгласно която таксите на новорегистрирани брокери се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистрация. В съответствие с т. ІI, раздел II от Приложението размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните брокери се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.